Zákon č. 114/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 513/2009 Z. z.)

Čiastka 54/2004
Platnosť od 05.03.2004 do29.02.2012
Účinnosť od 01.01.2010 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.