Rozhodnutie č. 38/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 21/2003
Platnosť od 14.02.2003

38

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 10. februára 2003

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 31. mája 2003,

b) podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1

k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/2003 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. mája 2003

Obec Volí sa Okres Kraj
Paňa starosta Nitra Nitriansky kraj
Horná Lehota poslanec Dolný Kubín Žilinský kraj
Veterná Poruba poslanci Liptovský Mikuláš
Spania Dolina starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Hýľov starosta Košice-okolie Košický kraj
Gelnica primátor Gelnica
Byšta starosta Trebišov

Príloha č. 2

k rozhodnutiu predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 38/2003 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 31. mája 2003

Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce, mesta ku dňu vyhlásenia volieb obec mesto 7. 3. 2003
65 dní 9-3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 27. 3. 2003
55 dní 16 – 2 21 – 1,2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 6. 4. 2003
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 6. 4. 2003
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej, mestskej volebnej komisie miestna mestská volebná komisia 11. 4. 2003
45 dní 17 – 2 22 – 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce, primátora mesta miestna mestská volebná komisia 16. 4. 2003
40 dní 10 – 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce primátor mesta 21. 4. 2003
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna mestská volebná komisia 26. 4. 2003
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 1. 5. 2003
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec mesto 6. 5. 2003
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 11. 5. 2003
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 14. 5. 2003
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 16. 5. 2003
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 29. 5. 2003
26 – 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 31. 5. 2003