Rozhodnutie č. 128/2003 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 61/2003
Platnosť od 16.04.2003

OBSAH

128

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 9. apríla 2003

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 27. septembra 2003,

b) podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Hrušovský v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2003 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. septembra 2003

Obec Volí sa Okres Kraj
Sološnica starosta Malacky Bratislavský kraj
Siladice starosta Hlohovec Trnavský kraj
Horné Obdokovce poslanec Topoľčany Nitriansky kraj
Podhorie starosta Žilina Žilinský kraj
Moštenica starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Teriakovce starosta Prešov Prešovský kraj
Parihuzovce starosta Snina
Krišľovce poslanec Stropkov
Makovce poslanec
Šarbov poslanec Svidník
Mudrovce poslanec Košice-okolie Košický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2003 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 27. septembra 2003

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu
vyhlásenia volieb
obec 4. 7. 2003
65 dní 9-3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
24. 7. 2003
55 dní 16-2
21 - 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí
kandidáti
3. 8. 2003
55 dní 14-1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do miestnej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 3. 8. 2003
50 dní 14-3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej
komisie
miestna volebná
komisia
8. 8. 2003
45 dní 17-2
22-2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov
obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestna volebná
komisia
13. 8. 2003
40 dní 10-2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných
miestností
starosta obce 18. 8. 2002
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná
komisia
23. 8. 2003
30 dní 13-3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej
komisie
okresná volebná
komisia
28. 8. 2003
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov
a o čase a mieste konania volieb
obec 2. 9. 2003
20 dní 15- 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka
do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do
obecného zastupiteľstva
politické strany 7. 9. 2003
17 dní 30- 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
10. 9. 2003
15 dní 15-3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej
volebnej komisie
okrsková
volebná komisia
12. 9. 2003
48 hodín 30-3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí
kandidáti
25. 9. 2003
26- 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
27. 9. 2003