Oznámenie č. 538/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Lúky pod Makytou – Horní Lideč a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Púchov – Vsetín a späť

Čiastka 214/2001
Platnosť od 20.12.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

538

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Lúky pod Makytou – Horní Lideč a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Púchov – Vsetín a späť.

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zriadení slovenského a českého hraničného vybavovacieho miesta pre železničný hraničný priechod Lúky pod Makytou – Horní Lideč a o hraničnom vybavovaní počas jazdy vo vlakoch na trase Púchov – Vsetín a späť

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pre železničný hraničný priechod Lúky pod Makytou – Horní Lideč bude na území Slovenskej republiky zriadené české hraničné vybavovacie miesto v železničnej stanici Púchov a na území Českej republiky bude zriadené slovenské hraničné vybavovacie miesto v železničných staniciach Horní Lideč a Vsetín.

Článok 2

Vybavovací priestor podľa článku 2 písm. e) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999, zahŕňa:

a) plochy, zariadenia a priestory spoločne užívané kontrolnými orgánmi obidvoch štátov, a to

1. v železničnej stanici Horní Lideč

– priestor železničnej stanice Horní Lideč od 27 150 km zarážky koľaje 4a v smere k Slovenskej republike až k 29 115 km zarážke koľaje 4b v smere k Vsetínu zahŕňajúci 1. – 14. koľaj vrátane nástupišťa a vonkajších priestorov patriacich k železničnej stanici,

– spoločné priestory v budove hraničnej priechodovej stanice č. 113, 213 a 315 vrátane chodieb a schodíšť,

– rampa pred skladom prepravných pomôcok Českých dráh pri 14. koľaji,

– spojovacie chodby v staničných budovách,

2. v železničnej stanici Púchov

– spoločná služobná miestnosť na konci severnej strany bývalej staničnej budovy,

b) zariadenia a priestory užívané výhradne

1. slovenskými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Horní Lideč, a to

– miestnosti č. 01, 018, 107, 201 – 212, 301 – 314 v budove hraničnej priechodovej stanice,

2. slovenskými kontrolnými orgánmi v železničnej stanici Vsetín, a to

– služobná miestnosť,

c) trasu Púchov – Vsetín a späť na spoločné hraničné vybavovanie počas jazdy vo vlakoch.

Článok 3

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola táto dohoda podpísaná.

(2) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

(4) Nezávisle od výpovede sa skončí platnosť tejto dohody, ak sa skončí platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave, podpísanej v Bratislave 24. mája 1999.

Dané v Bratislave 2. októbra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Jasenovec v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Zdeněk Richter v. r.