Oznámenie č. 205/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie

Čiastka 85/2001
Platnosť od 05.06.2001 do14.03.2003
Zrušený 82/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

205

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie z 23. mája 2001 č. 9528/2001-92, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (oznámenie č. 330/1994 Z. z.).

Opatrenie mení postup účtovania opravných položiek.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.