Oznámenie č. 82/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Čiastka 38/2003
Platnosť od 08.03.2003 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 600/2007 Z. z.

82

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (Poznámka redakcie: Úplné znenie opatrenia vyšlo vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2006 pod poradovým číslom 42).

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (oznámenie č. 330/1994 Z. z.) v znení opatrenia z 23. mája 2001 č. 9528/2001-92 (oznámenie č. 205/2001 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. októbra 1997 č. 3449/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 299/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú vzory účtovných výkazov pre účtovné jednotky, v ktorých sa účtuje podľa osobitného predpisu.1)

(2) Vzor súvahy a výkazu ziskov a strát a všeobecné vysvetlivky na ich vyplňovanie je uvedený v prílohe č. 1 a 2.

(3) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

§ 2

Účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá podľa osobitných predpisov2) a v dvoch vyhotoveniach sa predkladá účtovná závierka miestne príslušnému daňovému úradu v termínoch pre podávanie daňových priznaní.

§ 3

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2003.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 3a

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2005.

§ 3b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2006.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje podľa tohto opatrenia po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky v roku 2007.

§ 4

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (oznámenie č. 330/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 9528/2001 - 92 z 23. mája 2001, (oznámenie č. 205/2001 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. októbra 1997 č. 3449/1997 - sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 299/1997 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 3227/2003-92

Súvaha Uč. NUJ 1-01 - vzor

Príloha č. 2 k opatreniu č. 3227/2003-92

Výsledovka Uč. NUJ 2-01 - vzor

Príloha č. 3 k opatreniu č. 3227/2003-92

Poznámky

Príloha 03

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania č. 22 502/2002-92 (oznámenie č. 734/2002 Z. z.).

2) Napríklad § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z .z., § 20 písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.