Oznámenie č. 110/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce

Čiastka 51/1997
Platnosť od 23.04.1997
Účinnosť od 20.02.2009

110

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje potvrdenie sukcesie Slovenskej republiky z 15. júna 1993 s platnosťou od 1. januára 1993 do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

V súvislosti s preskúmaním a potvrdením sukcesie Slovenskej republiky sa uvádza zoznam príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je Slovenská republika viazaná.

ZOZNAM ZMLUVNÝCH DOKUMENTOV

Medzinárodnej organizácie práce, ktorých zmluvnou stranou bola Česká a Slovenská Federatívna Republika a ktoré po dni jej zániku nadobudli platnosť pre Slovenskú republiku1)

1. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o obmedzení pracovného času na osem hodín denne a štyridsaťosem hodín týždenne v priemyselných podnikoch č. 1/1919 (Convention of the International Labour Organization Limiting the Hours of Work in Industrial Undertakings to Eight in the Day and Forty-Eight in the Week No. 1/1919)

(Washington 28. novembra 1919, č. 80/1922 Zb.)

2. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o určení minimálneho veku detí na prijatie do zamestnania v priemysle č. 5/1919 (Convention of the International Labour Organization Fixing the Minimum Age for Admission of Children to Industrial Employment No. 5/1919)

(Washington 28. novembra 1919, č. 82/1922 Zb.)

3. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o veku detí na prijatie do zamestnania v poľnohospodárstve č. 10/1921 (Convention of the International Labour Organization concerning the Age for Admission of Children to Employment in Agriculture No. 10/1921)

(Ženeva 16. novembra 1921, č. 98/1924 Zb.)

4. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o právach poľnohospodárskych pracovníkov združovať sa a vytvárať zväzy č. 11/1921 (Convention of the International Labour Organization concerning the Rights of Association and Combination of Agricultural Workers No. 11/1921)

(Ženeva 12. novembra 1921, č. 98/1924 Zb.)

5. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o odškodňovaní pracovníkov v poľnohospodárstve č. 12/1921 (Convention of the International Labour Organization concerning Workmen's Compensation in Agriculture No. 12/1921)

(Ženeva 12. novembra 1921, č. 437/1990 Zb.)

6. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o používaní bieleho olova pri natieračských prácach č. 13/1921 (Convention of the International Labour Organization concerning the Use of White Lead in Painting No.13/1921)

(Ženeva 19. novembra 1921, č. 74/1924 Zb.)

7. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zavedení týždenného odpočinku po práci v priemyselných podnikoch č. 14/1921 (Convention of the International Labour Organization concerning the Application of the Weekly Rest in Industrial Undertakings No. 14/1921)

(Ženeva 17. novembra 1921, č. 98/1924 Zb.)

8. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o odškodňovaní pracovníkov pri úrazoch č. 17/1925 (Convention of the International Labour Organization concerning Workmen's Compensation for Accidents No. 17/1925)

(Ženeva 10. júna 1925, č. 437/1990 Zb.)

9. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o odškodňovaní pracovníkov pri chorobách z povolania č. 18/1925 (Convention of the International Labour Organization concerning Workmen's Compensation for Occupational Diseases No. 18/1925)

(Ženeva 10. júna 1925, č. 196/1932 Zb.)

10. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o rovnakom zaobchádzaní s domácimi i zahraničnými pracovníkmi pri odškodňovaní pracovníkov pri úrazoch č. 19/1925 (Convention of the International Labour Organization concerning Equality of Treatment for National and Foreign Workers as Regards Workmen's Compensation for Accidents No. 19/1925)

(Ženeva 5. júna 1925, č. 34/1928 Zb.)

11. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zjednodušení inšpekcie vysťahovalcov na lodiach č. 21/1926 (Convention of the International Labour Organization concerning the Simplification of the Inspection of Emigrants on Board Ship No. 21/1926)

(Ženeva 5. júna 1926, č. 181/1928 Zb.)

12. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o postupe pri určovaní minimálnej mzdy č. 26/1928 (Convention of the International Labour Organization concerning the Creation of Minimum Wage-Fixing Machinery No. 26/1928)

(Ženeva 16. júna 1928, č. 439/1990 Zb.)

13. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o označovaní hmotnosti ťažkých zásielok prepravovaných na lodiach č. 27/1929 (Convention of the International Labour Organization concerning the Marking of the Weight on Heavy Packages Transported by Vessels No. 27/1929)

(Ženeva 21. júna 1929, č. 194/1934 Zb.)

14. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29/1930 (Convention of the International Labour Organization concerning Forced or Compulsory Labour No. 29/1930)

(Ženeva 28. júna 1930, č. 506/1990 Zb.)

15. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o sprostredkovateľniach práce za úhradu č. 34/1933 (Convention of the International Labour Organization concerning Fee-Charging Employment Agencies No. 34/1933)

(Ženeva 29. júna 1933, č. 440/1990 Zb.)
Podľa oznámenia č. 416/2007 Z. z. sa skončí platnosť Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 25. júla 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1 dohovoru.

16. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o povinnom invalidnom poistení osôb zamestnávaných v priemyselných a obchodných podnikoch, v slobodných povolaniach a pracovníkov pracujúcich na objednávku a domáceho služobníctva č. 37/1933 (Convention of the International Labour Organization concerning Compulsory Invalidity Insurance for Persons Employed in Industrial or Commercial Undertakings, in the Liberal Professions, and for Outworkers and Domestic Servants No. 37/1933)

(Ženeva 29. júna 1933, č. 469/1990 Zb.)

17. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o povinnom invalidnom poistení osôb zamestnávaných v poľnohospodárskych podnikoch č. 38/1933 (Convention of the International Labour Organization concerning Compulsory Invalidity Insurance for Persons Employed in Agricultural Undertakings No. 38/1933)

(Ženeva 29. júna 1933, č. 469/1990 Zb.)

18. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o povinnom poistení vdov a sirôt po osobách zamestnávaných v priemyselných a obchodných podnikoch, v slobodných povolaniach a po pracovníkoch pracujúcich na objednávku a po domácom služobníctve č. 39/1933 (Convention of the International Labour Organization concerning Compulsory Widows' and Orphans' Insurance for Persons Employed in Industrial or Commercial Undertakings, in the Liberal Professions, and for Outworkers and Domestic Servants No. 39/1933)

(Ženeva 29. júna 1933, č. 469/1990 Zb.)

19. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o povinnom poistení vdov a sirôt po osobách zamestnávaných v poľnohospodárskych podnikoch č. 40/1933 (Convention of the International Labour Organization concerning Compulsory Widows' and Orphans' Insurance for Persons Employed in Agricultural Undertakings No. 40/1933)

(Ženeva 29. júna 1933, č. 469/1990 Zb.)

20. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o odškodňovaní pracovníkov pri chorobách z povolania (revidovaný v roku 1934) č. 42/1934 [Convention of the International Labour Organization concerning Workmen's Compensation for Occupational Diseases (Revised 1934) No. 42/1934]

(Ženeva 21. júna 1934, č. 438/1990 Zb.)

21. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o úprave pracovného času v sklárňach na automatickú výrobu tabuľového skla č. 43/1934 (Convention of the International Labour Organization for the Regulation of Hours of Work in Automatic Sheet-Glass Works No. 43/1934)

(Ženeva 21. júna 1934, č. 353/1938 Zb.)

23. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o skrátení pracovného času v sklárňach na výrobu fliaš č. 49/1935 (Convention of the International Labour Organization concerning the Reduction of Hours of Work in Glass-Bottle Works No. 49/1935)

(Ženeva 25. júna 1935, č. 354/1938 Zb.)

24. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o každoročnej platenej dovolenke č. 52/1936 (Convention of the International Labour Organization concerning Annual Holidays with Pay No. 52/1936)

(Ženeva 24. júna 1936, č. 442/1990 Zb.)

25. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o lekárskom vyšetrení detí a mladých osôb a o ich spôsobilosti pri zamestnávaní v priemysle č. 77/1946 (Convention of the International Labour Organization concerning Medical Examination for Fitness for Employment in Industry of Children and Young Persons No. 77/1946)

(Montreal 9. októbra 1946, č. 23/1981 Zb.)

26. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o lekárskom vyšetrení detí a mladých osôb a o ich spôsobilosti pri zamestnávaní v mimopriemyselných povolaniach č. 78/1946 (Convention of the International Labour Organization concerning Medical Examination of Children and Young Persons for Fitness for Employment in Non-Industrial Occupations No. 78/1946)

(Montreal 9. októbra 1946, č. 24/1981 Zb.)

27. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o čiastočnej revízii dohovorov prijatých na svojich prvých 28. zasadnutiach Generálnou konferenciou Medzinárodnej organizácie práce, účelom ktorej je prijatie opatrenia pri budúcom vykonávaní niektorých funkcií Správneho tribunálu, ktoré vykonával generálny tajomník Spoločnosti národov podľa týchto dohovorov, a o predkladaní ďalších zmien po rozpustení Spoločnosti národov a po zmene Ústavy Medzinárodnej organizácie práce č. 80/1946 (Convention of the International Labour Organization for the Partial Revision of the Conventions Adopted by the General Conference of the International Labour Organization at Its First Twenty-Eight Sessions for the Purpose of Making Provision for the Future Discharge of Certain Chancery Functions Entrusted by the Said Conventions to the Secretary-General of the League of Nations and Introducing therein Certain Further Amendments Consequential upon the Dissolution of the League of Nations and the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization No. 80/1946)

(Montreal 9. októbra 1946, dohovor nebol uverejnený v zbierke zákonov)

28. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87/1948 (Convention of the International Labour Organization concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize No. 87/1948)

(San Francisco 9. júla 1948, č. 489/1990 Zb.)

29. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o organizácii služieb zamestnanosti č. 88/1948 (Convention of the International Labour Organization concerning the Organization of the Employment Service No. 88/1948)

(San Francisco 9. júla 1948, č. 17/1991 Zb.)

31. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci mladých osôb zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 90/1948 [Convention of the International Labour Organization concerning the Night Work of Young Persons Employed in Industry (Revised 1948) No. 90/1948]

(San Francisco 10. júla 1948, č. 460/1990 Zb.)

32. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane miezd č. 95/1949 (Convention of the International Labour Organization concerning the Protection of Wages No. 95/1949)

(Ženeva 1. júla 1949, č. 411/1991 Zb.)

33. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98/1949 (Convention of the International Labour Organization concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively No. 98/1949)

(Ženeva 1. júla 1949, č.470/1990 Zb.)

34. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o mechanizme určovania minimálnej mzdy v poľnohospodárstve č. 99/1951 (Convention of the International Labour Organization concerning Minimum Wage Fixing Machinery in Agriculture No. 99/1951)

(Ženeva 28. júna 1951, č. 470/1990 Zb.)

35. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100/1951 (Convention of the International Labour Organization concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value No. 100/1951)

(Ženeva 29. júna 1951, č. 450/1990 Zb.)

36. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnych normách v sociálnom zabezpečení č. 102/1952 (Convention of the International Labour Organization concerning Minimum Standards of Social Security No. 102/1952)

(Ženeva 28. júna 1952, č. 461/1991 Zb.)

37. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o diskriminácii v zamestnaní a povolaní č. 111/1958 (Convention of the International Labour Organization concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation No. 111/1958)

(Ženeva 25. júna 1958, č. 465/1990 Zb.)

38. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením č. 115/1960 (Convention of the International Labour Organization concerning the Protection of Workers against Ionising Radiations No. 115/1960)

(Ženeva 22. júna 1960, č. 465/1990 Zb.)

39. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o čiastočnej revízii dohovorov prijatých na svojich prvých 32. zasadnutiach Generálnou konferenciou Medzinárodnej organizácie práce, účelom ktorej je štandardizácia predpisov o vypracovávaní správ Správnou radou Medzinárodného úradu práce o pôsobení dohovorov č. 116/1961 (Convention of the International Labour Organization concerning the Partial Revision of the Conventions Adopted by the General Conference of the International Labour Organization at Its First Thirty-Two Sessions for the Purpose of Standardising the Provisions Regarding the Preparation of Reports by the Governing Body of the International Labour Office on the Working of Conventions No. 116/1961)

(Ženeva 26. júna 1961, dohovor nebol uverejnený v zbierke zákonov)

40. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o hygiene v obchode a v úradoch č. 120/1964 (Convention of the International Labour Organization concerning Hygiene in Commerce and Offices No. 120/1964)

(Ženeva 8. júla 1964, č. 403/1991 Zb.)

41. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o politike zamestnanosti č. 122/1964 (Convention of the International Labour Organization concerning Employment Policy No. 122/1964)

(Ženeva 9. júla 1964, č. 490/1990 Zb.)

43. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o lekárskom vyšetrení mladých osôb a o ich spôsobilosti pri zamestnávaní pod zemou v baniach č. 124/1965 (Convention of the International Labour Organization concerning Medical Examination of Young Persons for Fitness for Employment Underground in Mines No. 124/1965)

(Ženeva 23. júna 1965, č. 25/1981 Zb.)

44. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach č. 128/1967 (Convention of the International Labour Organization concerning Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits No. 128/1967)

(Ženeva 29. júna 1967, č. 416/1991 Zb.)

45. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o lekárskej starostlivosti a nemocenských dávkach č. 130/1969 (Convention of the International Labour Organization concerning Medical Care and Sickness Benefits No. 130/1969)

(Ženeva 25. júna 1969, č. 537/1990 Zb.)

46. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane pred nebezpečenstvom otravy benzénom č. 136/1971 (Convention of the International Labour Organization concerning Protection against Hazards of Poisoning Arising from Benzene No. 136/1971)

(Ženeva 23. júna 1971, č. 26/1981 Zb.)

47. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o predchádzaní a kontrole rizík z povolania zapríčinených karcinogénnymi látkami a činiteľmi č. 139/1974 (Convention of the International Labour Organization concerning Prevention and Control of Occupational Hazards Caused by Carcinogenic Substances and Agents No. 139/1974)

(Ženeva 24. júna 1974, č. 408/1991 Zb.)

48. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o platenom študijnom voľne č. 140/1974 (Convention of the International Labour Organization concerning Paid Educational Leave No. 140/1974)

(Ženeva 24. júna 1974, č. 491/1990 Zb.)

49. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o poradenstve pri voľbe povolania a odborného vzdelávania v záujme rozvoja ľudských zdrojov č. 142/1975 (Convention of the International Labour Organization concerning Vocational Guidance and Vocational Training in the Development of Human Resources No. 142/1975)

(Ženeva 23. júna 1975, č. 141/1980 Zb.)

50. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane pracovníkov pred rizikami z povolania v pracovných podmienkach zapríčinených znečistením vzduchu, hlukom a vibráciami č. 148/1977 (Convention of the International Labour Organization concerning the Protection of Workers against Occupational Hazards in the Working Environment Due to Air Pollution, Noise and Vibration No. 148/1977)

(Ženeva 20. júna 1977, č. 444/1991 Zb.)

51. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v zamestnaní a o pracovnom prostredí č. 155/1981 (Convention of the International Labour Organization concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment No. 155/1981)

(Ženeva 22. júna 1981, č. 20/1989 Zb.)

52. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní (invalidných osôb) č. 159/1983 [Convention of the International Labour Organization concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) No. 159/1983]

(Ženeva 20. júna 1983, č. 72/1985 Zb.]

53. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o štatistikách práce č. 160/1985 (Convention of the International Labour Organization concerning Labour Statistics No. 160/1985)

(Ženeva 25. júna 1985, č. 144/1988 Zb.)

54. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o službách pracovného lekárstva č. 161/1985 (Convention of the International Labour Organization concerning Occupational Health Services No. 161/1985)

(Ženeva 26. júna 1985, č. 145/1988 Zb.)

55. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o starostlivosti o námorníkov na mori a v prístave č. 163/1987 (Convention of the International Labour Organization concerning Seafarers' Welfare at Sea and in Port No. 163/1987)

(Ženeva 8. októbra 1987, č. 432/1991 Zb.)

56. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zdravia a o lekárskej starostlivosti o námorníkov č. 164/1987 (Convention of the International Labour Organization concerning Health Protection and Medical Care for Seafarers No. 164/1987)

(Ženeva 8. októbra 1987, č. 445/1991 Zb.)

57. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v stavebníctve č. 167/1988 (Convention of the International Labour Organization concerning Safety and Health in Construction No. 167/1988)

(Ženeva 20. júna 1988, č. 433/1991 Zb.)

Poznámky pod čiarou

1) V tomto zozname uvádzame názov a číslo príslušného dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, ktorým je Slovenská republika viazaná, miesto, deň a rok jeho prijatia Generálnou konferenciou Medzinárodnej organizácie práce a číslo, pod ktorým bol dohovor uverejnený v predchádzajúcej zbierke zákonov. V zátvorke uvádzame aj pôvodný názov príslušného dohovoru Medzinárodnej organizácie práce v jednom z dvoch oficiálnych jazykov Medzinárodnej organizácie práce, a to v anglickom jazyku, pretože v predchádzajúcich zbierkach zákonov viaceré pôvodné názvy dohovorov Medzinárodnej organizácie práce neboli presne preložené do slovenského jazyka. Príslušný dohovor Medzinárodnej organizácie práce sa uvádza v úplnom názve, ako aj v skrátenom názve. V tomto zozname uverejňujeme úplné názvy príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce.