Oznámenie č. 64/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SLovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89/1948

Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončila 11. februára 2003 na základe článku 15 ods. 1.

64

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1804 z 18. decembra 2001 vyslovila súhlas s vypovedaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89/1948 (oznámenie č. 17/1991 Zb., oznámenie č. 110/1997 Z. z.).

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o vypovedaní dohovoru 30. januára 2002. Listina o vypovedaní dohovoru bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 11. februára 2002.

Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončila 11. februára 2003 na základe článku 15 ods. 1.