Čiastka č. 51/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 23.04.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení sukcesie Slovenskej republiky do záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých depozitárom je generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce 23.04.1997
111/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 22. mája 1995 č. 5307/M-95, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
r1/c51/1997 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 81/1997 Z. z.