Vyhláška č. 75/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov

Čiastka 20/2012
Platnosť od 24.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 17. februára 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z., vyhlášky č. 524/2006 Z. z. a vyhlášky č. 440/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „na civilnú ochranu štábov a odborných jednotiek,1)“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2. V § 2 ods. 1, § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, 2, 4 a 5, § 5 ods. 1, 2, 3 a 5, § 7 ods. 1 a § 9 písm. b) a c) sa slová „štábov a odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“.

3. V § 2 ods. 3 sa slová „štábov, odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“.

4. V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

5. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Pri riadení a organizovaní prípravy podľa odsekov 1 a 2 sa zohľadňujú najmä

a) závery analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti,

b) organizačná štruktúra jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu územia, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,

c) počet a skladba obyvateľstva územného obvodu,

d) sily a prostriedky, ktoré možno využiť počas mimoriadnej situácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

6. V § 5 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Príprava jednotiek civilnej ochrany sa vykonáva v základnom stupni a v strednom stupni pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu“.

7. § 6 znie:

㤠6

(1) Prípravu podľa § 5 ods. 2 a 3

a) riadi a organizuje obvodný úrad7) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu územia obcou, inou právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom,

b) zabezpečuje a vykonáva obec9) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu obce,

c) zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ9a) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre vlastnú potrebu.

(2) Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nemá personálne, materiálne alebo priestorové možnosti na vykonanie prípravy podľa § 5 ods. 2, môže vyžiadať pomoc od obvodného úradu.

(3) Príprava jednotiek civilnej ochrany podľa § 5 ods. 3 sa vykonáva v stredisku vzdelávania; ak je to potrebné, na ich príprave sa podieľa kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

9) § 15 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

9a) § 16 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 7 ods. 2 sa slová „štábov a odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“ a vypúšťajú sa slová „v stredisku prípravy,“.

9. § 8 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

10. V § 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „stredisko prípravy,“.

11. V § 9 písm. d) sa za slovami „samosprávnym krajom“ vypúšťa čiarka a slová „a to diferencovane na základe kategorizácie územia z hľadiska zdrojov ohrozenia,8)“.

12. § 10 znie:

㤠10

Prípravu jednotiek civilnej ochrany, prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci je oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 18a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 395/2011 Z. z.“.

13. V § 11 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Dokumentáciu o vykonaní prípravy jednotky civilnej ochrany tvorí“.

14.V § 11 odsek 2 znie:

(2) Na dokumentáciu o vykonaní prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až c) a h).“.

15. V § 11 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

16. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva päť rokov.“.

17. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. marca 2012

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva vydané do 29. februára 2012 zostáva v platnosti do uplynutia času jeho platnosti ustanoveného touto vyhláškou v znení účinnom do 29. februára 2012.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


Daniel Lipšic v. r.