Čiastka č. 95/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 04.10.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
281/1996 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. septembra 1996 vo veci vyslovenia nesúladu čl. I bodu 6, a to § 35 ods. 2 písm. f), ako aj čl. I bodu 49, t. j. § 241a ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, s Ústavou Slovenskej republiky 04.10.1996
282/1996 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 500 Sk vzoru 1996 do obehu 04.10.1996
283/1996 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní 01.11.1996
284/1996 Z. z. Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém