Vyhláška č. 260/1996 Z. z.Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce

Čiastka 87/1996
Platnosť od 29.08.1996 do02.05.2002
Účinnosť od 29.08.1996 do02.05.2002
Zrušený 95/2000 Z. z.

OBSAH