Čiastka č. 87/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 29.08.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
259/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z., ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe 29.08.1996
260/1996 Z. z. Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce 29.08.1996
261/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje bankám povinnosť predkladať účtovnú závierku a údaje z účtovníctva Ministerstvu financií Slovenskej republiky
262/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami