Čiastka č. 67/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
268/1993 Z. z. Zákon o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
269/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
270/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
271/1993 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
272/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom spôsobe vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty viažucej sa na poskytnuté zdaniteľné plnenie osobám iných štátov, ktoré používajú výhody podľa medzinárodných zmlúv 19.11.1993
273/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vyporiadaní majetku, práv a záväzkov vyplývajúcich zo zrušenia Česko-slovenského rozhlasu,Česko- slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie