Čiastka č. 4/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 25.01.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
19/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodár- skeho pôdneho fondu 25.01.1993
20/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 25.01.1993
21/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob tvorby a použitia účelových poistných fondov 25.01.1993
22/1993 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
23/1993 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov
24/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupe pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na systém dane z pridanej hodnoty 25.01.1993
r1/c4/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby