Zákon č. 110/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. .z.

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do31.03.2005
Účinnosť od 18.05.1993 do31.03.2005
Zrušený 757/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.05.1993 - 31.03.2005

Pôvodný predpis

18.05.1993