Čiastka č. 31/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 18.05.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z. 01.05.1993
107/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vrátení majetku Matici slovenskej 18.05.1993
108/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Červeného kríža 18.05.1993
109/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 18.05.1993
110/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/1993 Z. .z. 18.05.1993
111/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb 01.06.1993
112/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov 01.06.1993
113/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov 01.06.1993