10

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. decembra 1992

o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Fond zamestnanosti Slovenskej republiky

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Zriaďuje sa Fond zamestnanosti Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na financovanie hmotného zabezpečenia poskytovaného uchádzačom o zamestnanie a na financovanie aktívnej politiky zamestnanosti; pritom spolupracuje so Správou služieb zamestnanosti a územnými orgánmi práce.

(2) Fond je právnická osoba.

(3) Sídlom fondu je Bratislava.

§ 2

Správa fondu

(1) Správu fondu vykonáva zbor zástupcov odborových organizácií a iných organizácií zamestnancov (ďalej len „zástupcovia zamestnancov“), zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia štátu prostredníctvom orgánov fondu.

(2) Orgánmi fondu sú predstavenstvo, dozorná rada a správne výbory.

(3) Prostriedky fondu podľa § 12 tohto zákona v územných obvodoch poskytujú úrady práce.1)

Orgány fondu

§ 3

Členmi orgánov fondu sú zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, u ktorých sa zohľadňuje princíp primeraného územného zastúpenia, a zástupcovia štátu. Funkcie člena predstavenstva, dozornej rady a správneho výboru sú navzájom nezlučiteľné. Členmi týchto orgánov môžu byť iba občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území a nemôžu byť zamestnancami fondu ani úradov práce.

§ 4

(1) Predstavenstvo je najvyšším orgánom fondu. Riadi činnosť fondu a určuje použitie prostriedkov fondu podľa § 12 tohto zákona. Predstavenstvo má deväť členov, z toho po troch zástupcoch zamestnancov, zamestnávateľov a štátu.

(2) Dozorná rada je orgánom fondu, ktorý kontroluje hospodárenie, najmä použitie prostriedkov fondu. Dozorná rada má deväť členov, z toho po troch zástupcoch zamestnancov, zamestnávateľov a štátu.

(3) Správny výbor je orgánom fondu v územnom obvode okresného úradu práce. Správny výbor má deväť členov, z toho po troch zástupcoch zamestnancov, zamestnávateľov a štátu.

(4) Zástupcov zamestnancov do predstavenstva, dozornej rady a správnych výborov vymenúva príslušný ústredný odborový orgán.1a)

(5) Zástupcov zamestnávateľov do predstavenstva, dozornej rady a správnych výborov vymenúva príslušný zväz zamestnávateľov;1b) pritom spolupracuje najmä s príslušnou organizáciou obcí a miest.

(6) Zástupcov štátu vymenúva vláda Slovenskej republiky na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(7) Zástupca je vymenovaný na dobu päť rokov.

(8) Zástupcu odvoláva ten, kto ho vymenoval.

(9) Zástupca sa môže svojej funkcie vzdať.

§ 5

(1) Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov tak, že jeden je zo zástupcov zamestnancov, jeden zo zástupcov zamestnávateľov a jeden zo zástupcov štátu. Rovnako volí predsedu a dvoch podpredsedov aj dozorná rada a správny výbor.

(2) Výkon činnosti súvisiacej s členstvom v predstavenstve, dozornej rade a v správnom výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodov všeobecného záujmu,2) pri ktorej patrí pracovníkovi pracovné voľno s náhradou mzdy a cestovné náhrady.

§ 6

(1) Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä

a) schvaľovať rozpočet fondu,

b) predkladať vláde Slovenskej republiky na schválenie správu o hospodárení vrátane ročnej účtovnej závierky a rozpočet príjmov a výdavkov fondu,

c) schvaľovať rozpis rozpočtu fondu na jednotlivé štvrťroky pre okresné úrady práce,

d) schvaľovať najneskôr do 30. apríla výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok,

e) prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,

f) predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy opatrení v oblasti politiky zamestnanosti,

g) schvaľovať štatút fondu,

h) schvaľovať organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok a pravidlá financovania a hospodárenia fondu,

i) schvaľovať rokovací poriadok predstavenstva, dozornej rady a správneho výboru,

j) vymenúvať a odvolávať riaditeľa fondu a revízorov účtov fondu.

(2) Revízor účtov fondu vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov.3) Revízor účtov je zamestnancom fondu.

(3) Schôdzu predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ním poverený podpredseda predstavenstva. Na schôdzi predstavenstva sa zúčastňuje riaditeľ fondu a generálny riaditeľ Správy služieb zamestnanosti s hlasom poradným. Účasť riaditeľa fondu a generálneho riaditeľa Správy služieb zamestnanosti na schôdzi predstavenstva je nezastupiteľná.

(4) Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak sa na jeho zasadnutí zúčastnia najmenej dvaja členovia zastupujúci zamestnávateľov, dvaja členovia zastupujúci zamestnancov a dvaja členovia zastupujúci štát. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje, aby bolo schválené väčšinou prítomných členov zastupujúcich každý subjekt v predstavenstve.

§ 7

(1) Do pôsobnosti dozornej rady patrí najmä:

a) kontrolovať správnosť hospodárenia fondu a činnosť fondu a predkladať predstavenstvu návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu,

b) preskúmavať ročnú účtovnú závierku, bilancie a správy o hospodárení,

c) vypracúvať správu o hospodárení fondu a stave účtov fondu,

d) prerokúvať návrhy rozpočtu a ročnej účtovnej závierky fondu,

e) overovať postup vo veciach fondu, nahliadať do účtovných dokladov fondu a zisťovať stav účtov fondu,

(2) Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak sa na zasadnutí zúčastnia najmenej dvaja členovia zastupujúci zamestnancov, dvaja členovia zastupujúci zamestnávateľov a dvaja členovia zastupujúci štát. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

§ 8

(1) Do pôsobnosti správneho výboru v územnom obvode patrí:

a) posudzovať požiadavky na rozpočet fondu,

b) predkladať predstavenstvu návrhy na rozpočet fondu na príslušný kalendárny rok,

c) v spolupráci s okresným úradom práce predkladať predstavenstvu návrhy na použitie prostriedkov fondu v príslušnom rozpočtovom období,

d) vypracúvať ročnú správu o hospodárení a činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok a predkladať ju najneskôr do 31. marca dozornej rade,

e) navrhovať predstavenstvu a dozornej rade opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu a opatrenia v oblasti trhu práce,

f) spolupracovať s úradmi práce pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti za účelom dosiahnutia rovnováhy na trhu práce,

g) overovať postup vo veciach fondu, nahliadať do účtovných dokladov a zisťovať stav účtov fondu.

h) schvaľovať návrhy na poskytnutie príspevkov na aktívnu politiku zamestnanosti predložené okresným úradom práce.

(2) Na schôdzi správneho výboru sa zúčastňuje riaditeľ okresného úradu práce s hlasom poradným.

(3) Správny výbor je schopný uznášať sa, ak sa na zasadnutí zúčastnia najmenej dvaja členovia zastupujúci zamestnávateľov, dvaja členovia zastupujúci zamestnancov a dvaja členovia zastupujúci štát. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje, aby bolo schválené väčšinou prítomných členov zastupujúcich každý subjekt v správnom výbore.

§ 8a

Členovia orgánov fondu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie.

§ 9

(1) Činnosť fondu zabezpečuje riaditeľ fondu a zamestnanci fondu a v územnom obvode aj úrady práce.

(2) Riaditeľa fondu vymenúva a odvoláva predstavenstvo.

Hospodárenie fondu

§ 10

(1) Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu (ďalej len „rozpočet“), ktorý každoročne schvaľuje predstavenstvo fondu.

(2) Na krytie nevyhnutných a rozpočtom nezabezpečených potrieb sa v rozpočte vytvára rezerva minimálne vo výške trojmesačnej výplaty hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie. O použití rezervy sa vedie osobitná evidencia.

(3) Na hospodárenie fondu sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov o hospodárení príspevkových organizácií.4)

(4) V prípade, že prostriedky fondu na financovanie hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie nebudú stačiť na krytie potreby, poskytne sa fondu návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu.

§ 11

(1) Príjmy fondu sú

a) príspevky zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, spolupracujúcich osôb a občanov zárobkovo činných v cudzine s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

b) prijaté úvery,

c) dobrovoľné dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,

d) penále podľa § 25 ods. 4 tohto zákona,

e) pokuty za porušovanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti5) vrátane tohto zákona,

f) osobitné príspevky5a) vyplývajúce z usmerňovania mzdovej náročnosti produkcie,

g) príjmy z jeho ekonomických aktivít,

(2) Príjmom fondu môže byť aj dotácia zo štátneho rozpočtu v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok alebo návratná finančná výpomoc zo štátneho rozpočtu.

§ 12

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu sa použijú na financovanie

a) hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie,

b) výdavkov na aktívnu politiku zamestnanosti, a to na

1. príspevky na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest,

2. úhradu nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác,

3. rekvalifikáciu a poradenstvo,

4. príspevky na zriadenie a prevádzku chránenej dielne a chráneného pracoviska,

5. príspevky právnickým osobám alebo fyzickým osobám na prípravu na prácu ich zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo uchádzačov o zamestnanie so zmenenou pracovnou schopnosťou,

6. poskytovanie podpory po dobu zaškoľovania a po dobu prípravy na prácu fyzických osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

7. poskytnutie príspevku zamestnávateľovi na čiastočnú úhradu náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom podľa osobitných predpisov,6)

8. poskytnutie príspevku zamestnávateľovi na úhradu nákladov súvisiacich s prepravou zamestnancov podľa osobitného predpisu,6a)

9. ďalšie opatrenia na podporu pracovného uplatnenia fyzických osôb a na zabezpečenie expertíz a údajov o trhu práce na základe rozhodnutia predstavenstva,

c) výdavkov na správu a činnosť fondu.

d) nákladov, ktoré vzniknú so zabezpečením vyberania príspevku do fondu úradmi práce.

e) výdavkov podľa osobitných predpisov.7a)

(2) Odvody za neprijatie občana so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím na voľné pracovné miesto sú pripočítateľnou položkou k rozpočtovým výdavkom na financovanie aktívnej politiky zamestnanosti a použijú sa na podporu pracovného uplatnenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím predovšetkým v tom okrese, z ktorého boli do fondu odvedené.

(3) Finančné prostriedky získané z odvodov podľa odseku 2 sa účtovne sledujú oddelene.

§ 13

(1) Prostriedky použité na hmotné zabezpečenie a prostriedky použité na aktívnu politiku zamestnanosti sa účtovne vedú oddelene.

(2) Zostatok prostriedkov na účtoch fondu k 31. decembru príslušného roka sa po zúčtovaní dotácií so štátnym rozpočtom prevádza do nasledujúceho roka.

§ 14

Platenie príspevku

(1) Príspevok sú povinní platiť

a) zamestnanci,

b) samostatne zárobkovo činné osoby prevádzkujúce samostatnú zárobkovú činnosť a spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb8) (ďalej len „spolupracujúce osoby“),

c) občania zárobkovo činní v cudzine s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

d) zamestnávatelia.

(2) Príspevok neplatia zamestnanci, samostatne zárobkovo činné a spolupracujúce osoby a občania zárobkovo činní v cudzine, ak spĺňajú podmienky pre nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s výnimkou invalidného dôchodku invalidného občana, ktorý je schopný vykonávať sústavné zamestnanie len za úplne mimoriadnych podmienok.9)

(3) Právnické a fyzické osoby uvedené v odseku 1 sú povinné platiť príspevok s výnimkou obdobia, počas ktorého

a) osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) boli uznané za dočasne práceneschopné na výkon pracovnej činnosti, bola im poskytovaná peňažná pomoc v materstve alebo rodičovský príspevok; to neplatí, ak rodičovský príspevok poberá rodič slobodný, ovdovený, rozvedený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý, ktorý nežije s druhom a je zárobkovo činný,

b) zamestnanec ošetruje člena rodiny,

c) osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) vykonávali vojenskú základnú (náhradnú) službu alebo inú službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu,

d) zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy.

§ 15

Vymedzenie pojmov

(1) Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ak vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti. Za zamestnanca na účely tohto zákona sa považuje aj spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti.10)

(2) Zamestnávateľom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má svoje sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a zamestnáva inú fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo na základe dohody o pracovnej činnosti. Zamestnávateľom spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a členov družstiev sa na účely tohto zákona rozumejú spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá, ktoré plnia voči týmto osobám povinnosti zamestnávateľov.

(3) Spolupracujúce osoby sa na účely poskytovania hmotného zabezpečenia posudzujú ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Výška príspevku

§ 16

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období alebo z iného vymeriavacieho základu ustanoveného týmto zákonom.

§ 17

(1) Zamestnávateľ s výnimkou uvedenou v odseku 5 platí príspevok vo výške 3 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov. Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

(2) Zamestnanec platí príspevok vo výške 1 % z určeného vymeriavacieho základu. Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

(3) Samostatne zárobkovo činná osoba, ak nie je zamestnávateľom, a spolupracujúca osoba platia príspevok vo výške 4 % z určeného vymeriavacieho základu. Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

(4) Občania uvedení v § 14 ods. 1 písm. c) platia príspevok vo výške 4 % nimi určeného vymeriavacieho základu. Príspevok sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

§ 18

(1) Vymeriavacím základom u zamestnanca je príjem za vykonanú prácu9a) dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitných predpisov.10) Vymeriavacím základom podľa prvej vety je aj príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období v zamestnaní, ktorý nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb len preto, že to ustanovujú predpisy o zamedzení dvojakého zdanenia. Príjmom podľa tohto zákona je aj náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitných predpisov,10a) náhrada mzdy za stratu na služobnom príjme po skončení neschopnosti na službu10b) a náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti patriaca za pracovný úraz alebo chorobu z povolania.10c)

(2) Vymeriavacím základom u spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a u členov družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti,10) je tento príjem.

(3) Vymeriavacím základom u zamestnávateľa je suma zodpovedajúca úhrnu vymeriavacích základov všetkých zamestnancov podľa odseku 1.

(4) Vymeriavacím základom samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb11) dosiahnutých v rozhodujúcom období v súvislosti s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v priebehu ktorého došlo k začatiu prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti po prvom dni tohto mesiaca, sa neprihliada. Druhá veta odseku 1 tu platí obdobne. Takto zistený vymeriavací základ sa použije od 1. júla do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba začala prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v kalendárnom roku, vymeriavacím základom je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

(6) Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba prevádzkovala samostatnú zárobkovú činnosť po dobu kratšiu ako šesť kalendárnych mesiacov v rozhodujúcom období, vymeriavacím základom je nimi určená suma. Takto zistený vymeriavací základ sa použije až do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

(7) Vymeriavacím základom u občanov uvedených v § 14 ods. 1 písm. c) je nimi určená suma.

(8) Vymeriavací základ zistený podľa odsekov 1, 2, 4 až 7 nesmie byť nižší, ako je výška minimálnej mzdy12) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí. Vymeriavací základ je najviac vo výške zodpovedajúcej osemnásobku minimálnej mzdy12) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí.

§ 19

Rozhodujúce obdobie

(1) Rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa zisťuje vymeriavací základ na určenie príspevku, je predchádzajúci kalendárny mesiac.

(2) U samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa zisťuje vymeriavací základ na určenie príspevku, je predchádzajúci kalendárny rok.

Platitelia a platenie príspevku

§ 20

(1) Zamestnávateľ platí príspevky za seba i za všetkých svojich zamestnancov. To platí i vtedy, ak zamestnávateľom je samostatne zárobkovo činná osoba.

(2) Platiteľom príspevku za samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby je samostatne zárobkovo činná osoba.

(3) Ak ide o občana zárobkovo činného v cudzine, platiteľom príspevku je tento občan.

(4) Platitelia príspevku uvedení v odsekoch 1 až 3 sú povinní

a) zaevidovať sa na okresnom úrade práce, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo jeho organizačná zložka sídlo alebo platitelia uvedení v odsekoch 2 a 3 trvalý pobyt, najneskôr v deň splatnosti príspevku,

b) ohlásiť skončenie povinnosti byť platiteľom príspevku do ôsmich dní,

c) vypočítať výšku príspevku na základe zákonom určenej sadzby z vymeriavacieho základu.

§ 21

(1) Platiteľ uvedený v § 20 ods. 1 platí príspevok na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce príslušný podľa sídla útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd; platiteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky takýto útvar, platí príspevok na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce príslušný podľa jeho sídla. Príspevok sa platí za jednotlivý kalendárny mesiac pozadu.

(2) Platitelia uvedení v § 20 ods. 2 a 3 platia príspevok na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce, v mieste svojho trvalého pobytu.

(3) Príspevok sa platí za kalendárny mesiac, aj keď povinnosť platiť príspevok do fondu netrvala po dobu celého kalendárneho mesiaca.

(4) Príspevok sa platí

a) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa príspevku na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce, v peňažnom ústave alebo

b) v hotovosti poštovou poukážkou na účet fondu, ktorý spravuje okresný úrad práce.

(5) Zamestnávateľ je povinný predložiť okresnému úradu práce spolu s odvedenými príspevkami prehľad o zúčtovaných vymeriavacích základoch za svojich zamestnancov každý mesiac na predpísanom výkaze.

(6) Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná predložiť okresnému úradu práce vždy do 30. júna na predpísanom tlačive výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, a to osobitne za seba a osobitne za spolupracujúce osoby.

§ 21a

Orgán vykonávajúci správu daní poskytne na požiadanie okresného úradu práce informácie potrebné na účely kontroly plnenia povinnosti platiteľov príspevkov do fondu.

§ 22

Splatnosť príspevku

(1) Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je zamestnávateľ, je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov rozložená na viac dní, dňom splatnosti príspevku za príslušný kalendárny mesiac je deň poslednej výplaty príjmov za uplynulý kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, príspevok za príslušný kalendárny mesiac je splatný v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí výplatného obdobia určeného v predchádzajúcom mesiaci.

(2) Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba, je splatný do ôsmich dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok platí.

(3) Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba začala vykonávať činnosť v priebehu kalendárneho mesiaca, príspevok za tento mesiac je splatný do ôsmich dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(4) Občania uvedení v § 14 ods. 1 písm. c) platia príspevok za kalendárny mesiac, za ktorý sa príspevok platí, najneskôr do ôsmich dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Na základe ich žiadosti môže okresný úrad práce, ktorému sa uvedený príspevok platí, dohodnúť s nimi osobitný režim platenia príspevku.

§ 23

Kontrola platenia a vymáhanie príspevku

(1) Kontrolu platenia príspevku podľa tohto zákona vykonávajú okresné úrady práce a fond.

(2) Okresný úrad práce vymáha platenie príspevku od zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v § 14 ods. 1 písm. c), ak príspevok nebol zaplatený vôbec alebo bol vypočítaný a zaplatený v nižšej sume. Odvolanie proti rozhodnutiu o úhrade príspevku nemá odkladný účinok.

(3) Právo vymáhať príspevok sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa jeho splatnosti.

§ 23a

Kontrolnú činnosť zameranú na použitie finančných prostriedkov na financovanie hmotného zabezpečenia poskytovaného uchádzačom o zamestnanie a na financovanie aktívnej politiky zamestnanosti vykonáva tiež fond.

§ 23b

Pri výkone kontrolnej činnosti podľa § 23 a 23a fond primerane postupuje podľa osobitného predpisu.12a)

§ 24

Vrátenie príspevku

(1) Príspevok alebo jeho časť zaplatenú bez právneho dôvodu je príslušný okresný úrad práce povinný vrátiť platiteľovi príspevku alebo jeho právnemu nástupcovi do jedného mesiaca po zistení tejto skutočnosti.

(2) Práva na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol príspevok alebo jeho časť zúčtovaná na účet príslušného okresného úradu práce.

(3) Okresný úrad práce je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť zaplatenú bez právneho dôvodu do jedného mesiaca po doručení žiadosti o jeho vrátenie.

(4) Právo na vrátenie príspevku sa premlčí do troch rokov odo dňa jeho splatnosti.

§ 25

Sankcie

(1) Za zavinené porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona môže okresný úrad práce uložiť zamestnávateľovi pokutu podľa osobitných predpisov.5) Samostatne zárobkovo činným osobám a občanom zárobkovo činným v cudzine s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je možné uložiť pokutu do výšky 10 000 Kčs.

(2) Pokutu je možné uložiť najneskôr do jedného roka odo dňa, kedy sa príslušný okresný úrad práce dozvedel o nesplnení alebo porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa ich nesplnenia alebo porušenia.

(3) Pokutu nie je možné uložiť, ak platiteľovi príspevku za to isté nesplnenie alebo porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona bola už uložená pokuta alebo iná majetková sankcia iným orgánom podľa osobitných predpisov.13)

(4) Platitelia, ktorí neuhradili príspevok včas a v určenej výške, sú povinní zaplatiť penále za omeškané platenie príspevku alebo neoprávnené skrátenie odvedenej sumy. Výška penále predstavuje 0,1 % dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti príspevku za príslušný kalendárny mesiac.

(5) Okresný úrad práce môže penále odpustiť, ak v úhrne nepresiahne sumu 100 Sk v kalendárnom roku.

(6) Na konanie podľa § 23 a 25 tohto zákona sa vzťahujú predpisy o správnom konaní.

§ 26

Okresný úrad práce poukáže príspevky z účtu fondu, ktorý spravuje, na centrálny účet fondu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

DRUHÁ ČASŤ

Zmena a doplnenie zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

§ 27

Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 3 znie:

(3) Politiku zamestnanosti v Slovenskej republike zabezpečujú orgány štátnej správy (ďalej len „štátne orgány práce“) a Fond zamestnanosti Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).“.

2. § 9 ods. 3 znie:

(3) Pokuty sú príjmom fondu. To isté platí aj o ukladaní pokút podľa § 8 odseku 4.“.

3. § 11 písm. b) sa vypúšťa. Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).

4. Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Okresné úrady práce plnia ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.“.

TRETIA ČASŤ

Zmena a doplnenie Zákonníka práce

§ 28

Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb. a zákona č. 264/1992 Zb. (úplné znenie č. 451/1992 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 121 ods. 1 písm. a) znie:

a) preddavok na daň z príjmov fyzických osôb.“.

2. § 121 ods. 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti.“.

3. § 202 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Vláda Slovenskej republiky môže vzhľadom na zmeny, ktoré nastali vo vývoji mzdovej úrovne, ustanoviť nariadením podmienky, výšku a spôsob náhrady za stratu na zárobku, ktorá patrí pracovníkom po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.“.

Doterajší text sa označuje ako odsek 1.

4. V § 270b ods. 3 druhá veta znie:

„Pokuty sú príjmom Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky.“.

5. § 275 ods. 3 znie:

(3) V prípadoch, keď sa na účely výpočtu peňažných plnení vychádza podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného mesačného čistého zárobku pracovníka, zisťuje sa tento zárobok z priemerného mesačného hrubého zárobku 24) odpočítaním poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, 25) príspevkov do fondu zamestnanosti a preddavku na daň z príjmov fyzických osôb,26) vypočítaných podľa podmienok a sadzieb platných pre pracovníka v mesiaci, v ktorom sa tento zárobok zisťuje.“.

6. Poznámka pod čiarou č. 24 znie:

24) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.“.

7. Poznámka pod čiarou č. 25 znie:

25) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.“.

8. Poznámka pod čiarou č. 26 znie:

26) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.“.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Zmena a doplnenie zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku, zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch a zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

§ 29

Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku sa mení a dopĺňa takto:

1. § 12 ods. 1 písm. a) znie:

a) preddavok na daň z príjmov fyzických osôb.“.

2. § 12 ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom l), ktoré znie:

l) poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti.“.

§ 30

Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 ods. 1 znie:

(1) Vedúcemu zamestnancovi 7) zamestnávateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy na čele s ministrom alebo Úrad vlády Slovenskej republiky, prislúcha podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za vedenie, ktorý je:

Stupeň riadenia Funkcia Príplatok za vedenie Kčs mesačne
1 štátny tajomník, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky od 6 000 do 8 000
2 vedúci úradu7a) od 5 000 do 6 000
3 vedúci zamestnanec zodpovedný za činnosť úseku (sekcie) od 4 000 do 5 000
4 a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi viac útvarov od 1 500 do 3 000
b) zástupca vedúceho zamestnanca na 3. stupni riadenia určený z vedúcich zamestnancov uvedených pod pism. a)
5 vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov a je v priamej podriadenosti ministrovi alebo vedúcemu zamestnancovi v 1. až 3. stupni riadenia od 500 do 2 500
6 a) vedúci zamestnanec, ktorý riadi prácu podriadených zamestnancov
b) zástupca vedúceho zamestnanca na 4. stupni riadenia určený z vedúcich zamestnancov uvedených pod pism. a) od 500 do 1 500
c) zástupca vedúceho zamestnanca na 5. stupni riadenia &nbsp

2. Poznámka pod čiarou č. 7a) znie:

„7a) § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb.“.

3. § 18 ods. 1 písm. a) znie:

a) preddavok na daň z príjmov fyzických osôb,“.

4. § 18 ods. 1 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti.“.

§ 31

Zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 61 ods. 1 písm. a) znie:

a) preddavok na daň z príjmov fyzických osôb,“.

2. § 61 ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom i), ktoré znie:

i) poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevok do fondu zamestnanosti.“.


PIATA ČASŤ

Prechodné ustanovenia

§ 32

(1) Zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná osoba a zárobkovo činná osoba v cudzine sú povinní do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona zaevidovať sa na príslušnom okresnom úrade práce ako platitelia príspevku do fondu.

(2) Do konštituovania orgánov fondu, najneskôr do 31. januára 1993, bude zabezpečovať správu fondu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(3) Ak je zamestnávateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia a cirkevná škola, neplatia v roku 1993 príspevok podľa § 17 ods. 1.

(4) Nesplnenie poistnej povinnosti za rok 1993 podľa odseku 4 vo vzťahu k zamestnancom štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií a cirkevných škôl nemá vplyv na evidenčné započítanie roku 1993 ako usporiadaného.

(5) Finančné prostriedky spravované Fondom zamestnanosti sa v roku 1993 prevádzajú na osobitný účet štátneho rozpočtu, z ktorého budú uvoľňované do výšky určenej osobitným predpisom.13a)

(6) Zamestnávateľ, u ktorého podiel zamestnaných občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím na celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov je vyšší ako 50 %, platí príspevok podľa § 17 ods. 1 vo výške 1 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov.

§ 32a

Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. júla do 31. decembra 1994 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 4 a 6, aj keď samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba v rozhodujúcom období prevádzkovala zárobkovú činnosť po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov. Ustanovenie § 18 ods. 4 druhej vety tu neplatí.

§ 33

Pokiaľ sa v Zákonníku práce a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnanosti používa názov vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, rozumie sa tým vláda Slovenskej republiky, pokiaľ sa používa názov Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí, rozumie sa tým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pokiaľ sa používa názov Federálne ministerstvo financií, rozumie sa tým Ministerstvo financií Slovenskej republiky a pokiaľ sa používa názov Federálny štatistický úrad, rozumie sa tým Slovenský štatistický úrad.

§ 34

(1) Na účely zisťovania priemerného mesačného čistého zárobku z posledného kalendárneho štvrťroka roku 1992 sa od priemerného mesačného hrubého zárobku odpočíta poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, príspevok do fondu zamestnanosti a preddavok na daň z príjmov fyzických osôb, vypočítané podľa podmienok a sadzieb platných pre pracovníka v mesiaci, v ktorom sa tento zárobok zisťuje. Podľa prvej vety sa postupuje i v prípade, ak sa zisťuje pravdepodobný zárobok.

(2) Na účely výpočtu náhrady za stratu na zárobku vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa použije odo dňa účinnosti tohto zákona priemerný mesačný hrubý zárobok i v prípadoch, keď náhrada bola poskytnutá pred 1. januárom 1993. U členov poľnohospodárskeho družstva, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, sa priemerným hrubým mesačným zárobkom pred vznikom škody, ak k nej došlo pred 1. januárom 1993, rozumie skutočne zistený priemerný zárobok upravený podľa osobitných predpisov,14) zvýšený o 17,5 %. To platí i vtedy, ak bolo o výške náhrady právoplatne rozhodnuté.

§ 35

U členov poľnohospodárskeho družstva v členskom pomere, kde súčasťou členstva je tiež pracovný vzťah, sa priemerný zárobok na pracovnoprávne účely určený podľa § 17 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku k 1. januáru 1993 zvýši o 17,5 %.

ŠIESTA ČASŤ

Zrušovacie ustanovenia

§ 36

Zrušujú sa:

1. v § 4 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou zákona č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru;

2. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1991 Zb. o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 24/1992 Zb.

SIEDMA ČASŤ

§ 37

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Čl. II

Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. januára 1995 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 3 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z., ak samostatná zárobková činnosť bola v rozhodujúcom období prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 4 ods. 3 až 5, § 12 písm. e), f),m), § 13 písm. e) č. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 488/1992 Zb.

1a) § 272 ods. 5 Zákonníka práce.
§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.

1b) § 16 zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb. a zákona č. 513/1991 Zb.

2) § 124 Zákonníka práce.

3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

5) § 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb.

5a) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.

6) § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb.

6a) § 20a ods. 1 a 2 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 197/1995 Z. z.

7) § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb.

7a) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.

8) § 4a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z.

9) § 29 ods. 2 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

9a) Napr. § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

10) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

10a) § 110b), § 117 ods. 3, § 124, § 128 až 130 Zákonníka práce.§ 6 zákona č. 1/1992 Zb.§ 14 zákona č. 143/1992 Zb.

10b) § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.

10c) § 194 a nasledujúce Zákonníka práce.

11) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb.

12) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.

12a) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

13) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.

13a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov.

14) Nariadenie vlády ČSSR č. 138/1976 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
Nariadenie vlády ČSSR č. 60/1982 Zb. o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
Zákon č. 297/1991 Zb. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.