Zákon č. 189/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zamestnanosti

(v znení č. 387/1996 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 53/1994
Platnosť od 29.07.1994
Účinnosť od 01.01.1997

189

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júla 1994,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zamestnanosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 12 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 6) znie:

㤠12

Použitie prostriedkov fondu

Prostriedky fondu sa použijú na financovanie

a) hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie,

b) výdavkov na aktívnu politiku zamestnanosti, a to na

1. príspevky na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest,

2. úhradu nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác,

3. rekvalifikáciu a poradenstvo,

4. poskytnutie príspevku zamestnávateľovi na čiastočnú úhradu náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom podľa osobitných predpisov,6)

5. ďalšie opatrenia na podporu pracovného uplatnenia občanov a na zabezpečenie expertíz a údajov o trhu práce na základe rozhodnutia predstavenstva,

c) výdavkov na správu a činnosť fondu.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

6) § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb.

2. V § 18 ods. 1 prvej vete sa za slovo „príjem" vkladá odkaz „9a)".

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:

9a) § 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z.".

4. V § 25 ods. 5 sa slová „podľa § 23 až 25" nahrádzajú slovami „podľa 25".

5. Za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý znie:

㤠32a

Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. júla do 31. decembra 1994 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 4 a 6, aj keď samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba v rozhodujúcom období prevádzkovala zárobkovú činnosť po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov. Ustanovenie § 18 ods. 4 druhej vety tu neplatí.".


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.