Čiastka č. 90/1992 Zb.

Vydaná dňa: 25.09.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
452/1992 Zb. Zákon o pestúnskej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
453/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. 25.09.1992
454/1992 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení od dovozného cla semien cukrovej repy a ľanu 25.09.1992
455/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program 25.09.1992
456/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
p1/c90/1992 Zb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí 25.09.1992
r1/c90/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
p2/c90/1992 Zb. Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa menia opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej č. 8 o kapitálovej primeranosti bánk, č. 9 o pravidlách likvidity bánk a č. 10 o úverovej angažovanosti bánk zo 16. marca 1992