398

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. decembra 1999,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Určené výrobky

(1) Do skupiny určených výrobkov „pyrotechnické výrobky“ podľa § 9 ods. 1 zákona patria výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, pri dodržaní návodu na používanie však neohrozujú život, zdravie ani majetok osôb.

(2) Pyrotechnické výrobky sa rozdeľujú na

a) pyrotechnické predmety na zábavné a oslavné účely, ktoré sa podľa stupňa nebezpečenstva zaraďujú do triedy

1. I pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti,

2. II výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby,

3. III výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov,

b) pyrotechnické predmety na technické účely, ktoré sa podľa stupňa nebezpečenstva zaraďujú do podtriedy

1. T0 výrobky všeobecne používané na technické účely,

2. T1 výrobky používané na špeciálne technické účely,

c) výbušné predmety1) určené na veľké ohňostrojové práce sa z hľadiska nebezpečenstva zaraďujú do triedy IV,

d) výbušné predmety1) určené na špeciálne technické účely sa z hľadiska nebezpečenstva zaraďujú do podtriedy T2.

(3) Pyrotechnickými výrobkami podľa odseku 1 sú aj výstrelné alebo výmetné systémy potrebné na zabezpečenie funkcie iných pyrotechnických výrobkov pri ich používaní.

(4) Podrobnosti o technických požiadavkách na pyrotechnické výrobky sú uvedené v prílohe.

§ 2

(1) Do skupiny pyrotechnických výrobkov podľa § 1 nepatrí strelivo do signálnych zbraní určené na civilné účely, a to

a) signálne náboje,

b) signálne strely so svetelným, zvukovým, dymovým alebo kombinovaným efektom,

c) nábojky a náplne na výstrel (výmet) signálnych striel.

(2) Do skupiny pyrotechnických výrobkov podľa § 1 nepatria pyrotechnické výrobky a výstrelné alebo výmetné systémy pre pyrotechnické prostriedky určené len na vojenské alebo bezpečnostné účely, ktoré sú zaradené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby.

§ 3

Pyrotechnické predmety

(1) Pyrotechnické predmety podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b) musia byť

a) odolné alebo v pôvodnom obale chránené tak, aby pri dopade a manipulácii boli bezpečné; najmä musia byť zabezpečené proti nežiaducemu zapáleniu,

b) označené na obale alebo na jednotlivom kuse tak, aby bol známy spôsob a miesto ich zapaľovania.

(2) Pyrotechnické predmety podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b) musia byť vyrobené tak, aby

a) pri dodržaní návodu na používanie nebol ohrozený život, zdravie ani majetok osôb,

b) boli bezpečné aj pri použití v extrémnych teplotných podmienkach,

c) pri výškových pyrotechnických efektoch nestúpali vyššie ako 100 m a aby ich zvyšky dopadajúce na zem nehoreli ani netleli,

d) netvorili nebezpečné črepiny (fragmenty), ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb.

(3) Pyrotechnické predmety triedy I nesmú vyvolať intenzitu hluku vyššiu ako 95 dB (A) meranú vo vzdialenosti 0,5 m od zdroja hluku a pyrotechnické predmety triedy II nesmú vyvolať intenzitu hluku vyššiu ako 115 dB (A) meranú vo vzdialenosti 8 m od zdroja hluku.

(4) Časované pyrotechnické predmety musia mať interval oneskorenia medzi zážihom a funkciou výrobku 3 až 6 sekúnd; to neplatí pri použití elektrického zážihu.

(5) Pyrotechnické predmety musia byť na svojom povrchu alebo v najmenšom predajnom balení označené stupňom nebezpečenstva, dátumom výroby a časom spotreby a musia mať návod na používanie a ničenie zlyhaných výrobkov. Jednoduchý návod môže byť vyhotovený zreteľným grafickým nákresom (piktogramom).

(6) Pyrotechnické zlože používané v pyrotechnických predmetoch nesmú byť mechanicky alebo chemicky znečistené a samozápalné, nesmú vytvárať chemické reakcie a zmeny nepriaznivo ovplyvňujúce bezpečnosť pri manipulácii, skladovaní a použití, a to ani v prípade ich uloženia v najmenšom pôvodnom balení pri teplote 50 oC počas štyroch týždňov.

(7) Pyrotechnické predmety triedy II a III nesmú byť schopné výbušnej premeny typu detonácie.

§ 4

Výbušné predmety

Výbušné predmety podľa § 1 ods. 2 písm. c) a d) musia byť vyrobené tak, aby

a) pri dodržiavaní schváleného návodu na ich používanie a pri používaní určených ochranných prostriedkov neboli ohrozené osoby pri ich obsluhe v daných podmienkach,

b) boli odolné alebo v pôvodnom balení chránené tak, aby boli pri oprave a manipulácii bezpečné; najmä musia byť zabezpečené proti nežiaducemu zapáleniu alebo výbuchu,

c) boli na svojom povrchu alebo v najmenšom predajnom balení označené stupňom nebezpečnosti a aby bol na nich uvedený dátum výroby a čas spotreby.

§ 5

Obaly pyrotechnických výrobkov

(1) Obaly pyrotechnických výrobkov (ďalej len „obaly“) musia byť vyrobené tak, aby pri obvyklom namáhaní pri manipulácii, preprave a uskladňovaní nedošlo k ich samovoľnému otvoreniu ani poškodeniu pyrotechnických výrobkov.

(2) Materiál obalov a ich uzáverov nesmie vyvolávať reakcie s pyrotechnickým výrobkom takým spôsobom, že by vznikali výbušné, horľavé alebo inak nebezpečné chemické látky a prípravky.

(3) Na konštrukciu, skúšanie, typové schvaľovanie a označovanie obalov sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy.2)

(4) Na prepravnom obale sa uvádza výrobca, názov výrobku, hmotnosť pyrotechnických zloží a výbušnín, celková hmotnosť balenia, dátum výroby, čas spotreby a príslušné označenie nebezpečných vecí na prepravu.

§ 6

Výstrelné a výmetné systémy

(1) Výstrelné a výmetné systémy určené na jednorazové použitie sa skúšajú spoločne s príslušným pyrotechnickým výrobkom, pričom nemajú za následok nesplnenie ustanovených technických požiadaviek na vlastnosti pyrotechnických výrobkov.

(2) Výstrelné a výmetné systémy podľa odseku 1 musia byť bezpečné a funkčné aj pri extrémnych teplotných podmienkach.

(3) Výstrelné a výmetné systémy určené na viacnásobné použitie možno viacnásobne použiť len bez porušenia ich pevnosti alebo zmeny funkčnosti, ktorá by mohla mať vplyv na zníženie bezpečnosti pri používaní pyrotechnických výrobkov.

§ 7

Predkladanie pyrotechnických výrobkov na posúdenie zhody

(1) Výrobca alebo dovozca pyrotechnických výrobkov, ktoré sa majú uviesť na trh, ich predkladá autorizovanej osobe na posúdenie zhody ich vlastností s technickými požiadavkami. Autorizovaná osoba podľa charakteru pyrotechnického výrobku určí rozsah skúšok, počty výrobkov a balení potrebných na posúdenie zhody a termíny predloženia výrobkov.

(2) O posúdenie zhody výbušných predmetov podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b) požiada výrobca alebo dovozca aj Hlavný banský úrad,3) aby v súčinnosti s autorizovanou osobou určil rozsah úradných skúšok. Po určení rozsahu úradných skúšok posúdenie zhody vykoná autorizovaná osoba.

(3) Dovozca predloží vzorku4) pyrotechnického výrobku na posúdenie zhody do 30 dní po jej dovezení na územie Slovenskej republiky.

§ 8

Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody

(1) Typová skúška pyrotechnických výrobkov je postup, pri ktorom sa na určenom počte výrobkov overuje a dokladá vydaním certifikátu o typovej skúške, že typ pyrotechnického výrobku spĺňa ustanovené technické požiadavky.

(2) Typová skúška sa vzťahuje na všetky pyrotechnické výrobky podľa § 1 ods. 2.

(3) Nové overenie vlastností pyrotechnických výrobkov je postup, pri ktorom sa overuje, či vlastnosti pyrotechnických výrobkov naďalej spĺňajú technické požiadavky, po ktorých splnení bol vydaný certifikát o typovej skúške.

(4) Nové overovanie vlastností pyrotechnických výrobkov sa vykonáva jedenkrát pred skončením platnosti certifikátu, ktorá je spravidla tri roky, ak nie sú dôvody na skrátenie tejto lehoty.

§ 9

Postup pri typovej skúške

(1) Výrobca alebo dovozca pyrotechnických výrobkov predloží autorizovanej osobe spoločne so vzorkami výrobkov

a) preukázateľné doklady o tom, že má zavedený účinný systém technickej kontroly zabezpečujúci sústavné dodržiavanie požadovanej kvality výrobkov,

b) technickú a sprievodnú dokumentáciu obsahujúcu najmä

1. technické podmienky s určením a opisom výrobku, identifikáciou a návrhom na zatriedenie a aj upozornenie na možné nebezpečenstvá,

2. výkresovú dokumentáciu výrobku s rozmermi a opisom jednotlivých častí,

3. materiálové zloženie výrobku vrátane materiálu jednotlivých častí a zostáv, druhu a množstva pyrotechnických zloží a výbušnín,

4. návod na použitie vrátane vymedzenia prostredia použitia, prípadne kto môže pyrotechnický výrobok používať a za akých podmienok, prípadne ochranné prostriedky, pomôcky a podobne,

5. návod na bezpečné ničenie chybných alebo zlyhaných výrobkov,

6. rozhodnutie alebo certifikát o typovej skúške, ak už boli skôr vydané na rovnaký typ výrobku.

(2) Všetky pyrotechnické výrobky podľa § 1 ods. 2 podliehajú typovej skúške v tomto rozsahu:

a) overenie správnosti označenia výrobkov a obalov

1. označenie triedy alebo podtriedy stupňa nebezpečenstva,

2. uvedenie názvu alebo iného identifikačného údaja výrobku,

3. uvedenie dátumu výroby a času spotreby,

4. uvedenie názvu alebo identifikačného údaja výrobcu,

b) overenie správnosti označenia stupňa nebezpečenstva

1. posúdenie zaradenia podľa charakteru výrobku,

2. posúdenie zaradenia podľa druhu a hmotnosti pyrotechnických zloží, prípadne aj obsahu výbušnín,

c) overenie základných údajov na používanie

1. uvedenie opisu pyrotechnického účinku alebo efektu,

2. uvedenie spôsobu zapálenia,

3. označenie miesta zapálenia,

4. uvedenie bezpečnostného upozornenia (obmedzenie veku, vyhradenie predaja, podmienky uskladnenia, obmedzenie extrémnej teploty prostredia na použitie a podobne),

d) porovnanie výrobku s technickou a sprievodnou dokumentáciou

1. vyhotovenie podľa výkresov z hľadiska rozmerov,

2. materiálové zloženie výrobku,

3. hmotnosť pyrotechnických zloží, prípadne i výbušnín,

4. hmotnosť, rozmery a počet dielov vrátane počtu kusov v balení, počet a veľkosť svetličiek, počet tulákov a podobne,

e) overenie vhodnosti balenia

1. posúdenie z hľadiska ochrany výrobku proti mechanickému poškodeniu,

2. posúdenie materiálu obalu z hľadiska možného vzniku horľavých, výbušných alebo inak nebezpečných zlúčenín pri styku s pyrotechnickým výrobkom,

f) overenie funkcie výrobku

1. overenie zapaľovania výrobku,

2. overenie pyrotechnickej funkcie výrobku z hľadiska bezpečnosti,

g) overenie zhody predkladaného výrobku s výrobkom certifikovaným už v minulosti.

(3) Postupy posudzovania zhody špecifických technických požiadaviek

a) overenie ďalšieho označenia výrobkov a obalov a sprievodných údajov

1. uvedenie celkovej hmotnosti obalu,

2. uvedenie hmotnosti pyrotechnických zloží a výbušnín,

3. označenie obalu príslušnou značkou nebezpečných vecí na prepravu,

4. uvedenie návodu na používanie v textovej alebo grafickej forme na výrobku, obale alebo na sprievodnom liste,

5. uvedenie ďalších obmedzujúcich podmienok, ako je odbornosť, ochranné prostriedky a pomôcky, obmedzenie použitia dielcov určených na viacnásobné použitie a podobne,

6. uvedenie návodu na bezpečnú likvidáciu chybných alebo zlyhaných výrobkov,

b) overenie spôsobu zabezpečenia výrobkov proti nežiaducemu zapáleniu

1. overenie spôsobu krytia zápalnice,

2. overenie spôsobu chránenia škrtiacej zlože citlivej na trenie,

3. overenie ochrany elektricky odpaľovaných pyrotechnických výrobkov,

c) skúška prepravnej bezpečnosti na stabilnom imitátore prepravy SIT

1. skúša sa jedno najmenšie spotrebné alebo prepravné balenie,

2. ak nie je určené inak, vykoná sa prepravná skúška pri režime číslo 5 počas 60 minút, imitujúca automobilovú prepravu na vzdialenosť 200 km,

3. po prepravnej skúške sa vykoná kontrola, či nedošlo k porušeniu zostavy výrobku, vydrobovaniu alebo vyprašovaniu pyrotechnických zloží alebo výbušnín alebo či nedošlo k iniciácii,

4. overenie funkcie po prepravnom namáhaní,

d) skúška manipulačnej bezpečnosti imitujúca náhodný pád pri bežnej manipulácii

1. dva výrobky sa skúšajú pádmi z výšky 1 m v dvoch kolmých osiach,

2. najmenšie spotrebné balenie sa skúša pádmi z výšky 3 m v dvoch kolmých osiach,

3. po skúškach sa vykoná kontrola porušenia a overenie funkcie ako v bode a),

e) skúška čistoty a fyzikálnej a chemickej stability pyrotechnických zloží

1. dva výrobky sa odvážia a exponujú pri teplote 50 oC počas štyroch týždňov,

2. v priebehu exponovania sa denne vykonáva vizuálna kontrola pyrotechnických zloží najmä s dôrazom na kryštalizáciu na povrchu výrobku, uvoľňovanie dymov, zmenu farby povrchu, samovznietenie,

3. po štyroch týždňoch sa výrobky odvážia a zaznamenajú sa prípadné zmeny,

4. exponované výrobky sa podrobia funkčnej skúške,

f) skúška času oneskorenia funkcie časovaných pyrotechnických výrobkov

1. skúšaný čas oneskorenia oneskorovacieho elementu, ktorým je stopina, zápalnica, oneskorovač a podobne, od zapálenia po vlastnú funkciu, ktorou je výbuch výbušky, výmet z mažiara, štart rakety a podobne, s použitím desiatich výrobkov,

2. presnosť merania na 0,1 sekundy vhodným zariadením, ako sú napríklad čítače, elektronické ručné stopky, hlukomery, zábleskomery, registračné zariadenie, elektrické odpaľovanie a podobne podľa charakteru výrobku,

g) skúška intenzity impulzného hluku

1. meranie hluku sa vykonáva počas odpálenia desiatich výrobkov na voľnom otvorenom priestranstve,

2. hlukomer musí umožňovať meranie impulzného hluku s frekvenčným váhovým filtrom A,

3. hluk výrobku triedy I a podtriedy T0 sa meria vo vzdialenosti 0,5 m od zdroja hluku,

4. hluk výrobkov triedy II a podtriedy T1 sa meria vo vzdialenosti 8 m od zdroja hluku,

h) skúška výšky dostupu výrobkov na vytváranie výškových efektov

1. meranie výšky dostupu v čase vytvorenia najvyššieho efektu pri desiatich výrobkoch,

2. výškomery so schopnosťou merania výšky s presnosťou 1 m,

3. pre pyrotechnické predmety je limitná výška dostupu 100 m,

4. výbušné predmety triedy IV a podtriedy T2 môžu dostupovať do výšky nad 100 m,

5. pri skúške sa zisťuje aj dopad tlejúcich alebo horiacich zvyškov na zem,

i) skúška tvorby a dosahu nebezpečných črepín

1. tvorba nebezpečných črepín (fragmentov) sa zisťuje na štyroch kusoch výrobkov,

2. za nebezpečné sa pokladajú črepiny, ktoré svojou kinetickou energiou sú schopné spôsobiť perforáciu hárka baliaceho papiera,

3. pre triedu I a podtriedu T0 je vzdialenosť hárka od zdroja 0,5 m,

4. pre triedu II a podtriedu T1 je vzdialenosť hárka od zdroja 8 m,

j) skúška funkcie pyrotechnických výrobkov

1. pri skúške sa odpáli desať pyrotechnických výrobkov,

2. sleduje sa v technickej dokumentácii uvedená funkcia so zameraním na bezpečnosť osôb a na požiarnu bezpečnosť,

3. skúšku možno spojiť s niektorou z vyššie uvedených skúšok,

k) skúška funkcie pyrotechnických výrobkov pri extrémnych teplotných podmienkach

1. ak nie je v technickej dokumentácii uvedené inak, predpokladá sa používanie pyrotechnických výrobkov pri vonkajších teplotách do -20 oC,

2. pred skúškou sa exponujú pri danej teplote štyri pyrotechnické výrobky,

3. ak je pyrotechnický výrobok uvádzaný do funkcie z výmetného alebo výstrelného systému, ktorý môže ovplyvniť bezpečnosť, exponuje sa tento systém spoločne s pyrotechnickým výrobkom,

4. po premrazení celého objemu výrobkov sa vykonáva funkčná skúška,

5. vplyv extrémnej teploty nesmie spôsobiť zníženie bezpečnosti,

l) skúška výstrelných (výmetných) systémov určených na viacnásobné použitie

1. samostatne dodávané výstrelné a výmetné systémy (mažiare, výmetné puzdrá, výstrelné puzdrá, vrhače a podobne) určené na viacnásobné použitie (prebíjanie), ktorých kvalita môže ovplyvniť bezpečnosť pri používaní pyrotechnických výrobkov, sa skúšajú zvýšeným tlakom povýbuchových splodín,

2. zvýšenie tlaku minimálne o 30 % proti maximálnym tlakom pri použití spotrebných pyrotechnických prostriedkov sa dosahuje zväčšením hmotnosti výmetnej náplne, výmenou výmetnej náplne rýchlejšie horiacou náplňou, zväčšením hmotnosti pyrotechnického výrobku, zvýšením teploty výmetnej náplne maximálne na 50 oC utesnením obtekania povýbuchových splodín alebo vhodnou kombináciou uvedených spôsobov,

3. meranie tlaku v náplňovom priestore sa vykonáva vkladacími tlakomermi s tlakomernými kužeľmi „crusher“,

4. pri oceľových systémoch malých rozmerov možno na meranie tlaku použiť tenzometrickú metódu,

5. skúška sa vykonáva tromi tormentačnými výstrelmi (výmetmi) z jedného výstrelného (výmetného) systému,

6. pri skúške nesmie dôjsť k javom znižujúcim bezpečnosť,

m) overenie správnosti návodu na ničenie chybného alebo zlyhaného výrobku

1. podľa návodu na ničenie pyrotechnických výrobkov, predloženého výrobcom alebo dovozcom, sa vykoná ničenie pyrotechnického výrobku,

2. ak je predpísané ničenie výbuchom (trieda IV a podtrieda T2), ničenie vykoná odborný pyrotechnik na schválenom pracovisku,

3. spôsob ničenia sa musí zvoliť tak, aby sa pyrotechnický výrobok zničil spoľahlivo a bezpečne,

n) overenie detonačnej charakteristiky pyrotechnických výrobkov

1. iniciácia výrobku, pri ktorom sa predpokladá schopnosť detonácie,

2. posúdenie prenosu detonácie na normalizovanú pentritovú náložku.

(4) Celkový rozsah typovej skúšky vlastností pyrotechnických výrobkov a obalov, ako aj ich počty sa podľa charakteru pyrotechnického výrobku určujú tak, aby sa spoľahlivo posúdila zhoda ich vlastností s ustanovenými technickými požiadavkami.

(5) Autorizovaná osoba posúdi možnosť zlúčenia niektorých skúšok, prípadne zníženia alebo zvýšenia počtu vzoriek v záujme dosiahnutia objektívnych výsledkov.

(6) Pri posudzovaní zhody výbušných predmetov môže Hlavný banský úrad určiť miesto vykonania časti úradných skúšok mimo skúšobných priestorov autorizovanej osoby. Tieto skúšky sa vykonajú za účasti zástupcu autorizovanej osoby.

§ 10

Postup pri novom overení

(1) Pri novom overení vlastností pyrotechnických výrobkov sa vykonávajú rovnaké skúšky ako pri typovej skúške pyrotechnických výrobkov.

(2) Autorizovaná osoba zníži počet skúšaných vzoriek na polovicu pri skúškach, kde možno takéto zníženie uskutočniť bez zníženia objektivity výsledkov skúšok.

(3) Autorizovaná osoba môže v odôvodnenom prípade redukovať i počet skúšok nového overenia.

(4) Ak pri novom overení nie sú splnené ustanovené technické požiadavky, certifikát vydaný na pôvodný pyrotechnický výrobok sa zruší.

(5) Ak sa pri novom overovaní zistí, že pyrotechnický výrobok v niektorých parametroch presahuje kritériá na pôvodnú klasifikáciu, môže autorizovaná osoba vydať na pyrotechnický výrobok nový certifikát s uvedením novej klasifikácie (zmena triedy alebo podtriedy).

§ 11

Označovanie pyrotechnických výrobkov

Výrobca alebo dovozca, ktorý vydá vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona, môže označiť pyrotechnické výrobky pred uvedením na trh slovenskou značkou zhody; ak nemožno označiť priamo pyrotechnický výrobok, možno slovenskú značku zhody vyhotoviť na obal najmenšieho spotrebiteľského balenia.

§ 12

Dokumenty vydávané autorizovanou osobou

(1) Autorizovaná osoba vydá na základe technických zistení o pyrotechnických výrobkoch tieto dokumenty:

a) certifikát o typovej skúške pyrotechnického výrobku,

b) protokol o typovej skúške pyrotechnického výrobku,

c) protokol o novom overení pyrotechnického výrobku.

(2) Certifikát o typovej skúške pyrotechnického výrobku obsahuje najmä

a) poradové číslo, pod ktorým ho autorizovaná osoba vydáva,

b) identifikačné údaje o výrobcovi a dovozcovi,

c) typové označenie a odvodené varianty výrobku,

d) stručný opis a určenie výrobku,

e) použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy,

f) dátumy a miesta vykonania kontrol a skúšok,

g) výsledok posudzovania zhody s odvolaním sa na protokol o typovej skúške,

h) zaradenie pyrotechnického výrobku do príslušnej triedy alebo podtriedy,

i) poverenie na označovanie výrobku slovenskou značkou zhody CSK a identifikačným kódom autorizovanej osoby,

j) poučenie o vykonávaní nového overenia pred skončením platnosti certifikátu,

k) dátum vydania dokumentu,

l) odtlačok pečiatky so štátnym znakom a podpis splnomocnenej osoby.

(3) Protokol o typovej skúške pyrotechnického výrobku obsahuje najmä

a) poradové číslo, pod ktorým ho autorizovaná osoba vydáva,

b) identifikačné údaje o výrobcovi a dovozcovi,

c) typové označenie a odvodené varianty výrobku,

d) podrobný opis a určenie výrobku,

e) použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy,

f) dátumy a miesta vykonania kontrol a skúšok,

g) opis posudzovanej zhody,

h) výsledok posudzovania zhody,

i) zaradenie pyrotechnického výrobku do príslušnej triedy alebo podtriedy,

j) dátum vydania dokumentu,

k) odtlačok pečiatky so štátnym znakom a podpis splnomocnenej osoby.

(4) Protokol o novom overení pyrotechnického výrobku obsahuje najmä

a) poradové číslo, pod ktorým ho autorizovaná osoba vydáva,

b) identifikačné údaje o výrobcovi a dovozcovi,

c) typové označenie a odvodené varianty výrobku,

d) podrobný opis a určenie výrobku,

e) použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy,

f) dátumy a miesta vykonania kontrol a skúšok,

g) opis posudzovanej zhody,

h) výsledok posudzovania zhody,

i) predĺženie platnosti alebo zrušenie vydaného certifikátu na základe výsledkov posudzovania zhody,

j) dátum vydania dokumentu,

k) odtlačok pečiatky so štátnym znakom a podpis splnomocnenej osoby.

§ 13

Obsah vyhlásenia o zhode

Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona sa vypracúva v štátnom jazyku a obsahuje

a) identifikačné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý vydáva vyhlásenie o zhode,

b) identifikačné údaje o výrobku, pri dovážaných výrobkoch tiež identifikačné údaje o výrobcovi,

c) opis a určenie výrobku, ostatné údaje o výrobku,

d) zoznam technických predpisov a noriem použitých pri posudzovaní zhody,

e) údaje o použitom spôsobe posúdenia zhody,

f) údaje o autorizovanej osobe a údaje o doklade vydanom autorizovanou osobou na posudzovaný pyrotechnický výrobok,

g) potvrdenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobky svojimi vlastnosťami spĺňajú ustanovené technické požiadavky podľa tohto nariadenia, prípadne podľa ďalších technických predpisov a noriem, že výrobky sú pri predpísanom spôsobe použitia bezpečné a že prijal opatrenie na zabezpečenie zhody všetkých výrobkov uvádzaných na trh s ustanovenými technickými požiadavkami,

h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby výrobcu alebo dovozcu, jej podpis a odtlačok pečiatky.


§ 14

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa § 2 ods. 6, § 3 až 5 a príloha č. 1 k vyhláške Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch.

§ 15

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 398/1999 Z. z.

PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY

Pyrotechnické predmety triedy I

1. Pyrotechnické predmety triedy I sú najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé kolesá a fontánky, lietajúce motýle, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety.

2. Pyrotechnické predmety tejto triedy neobsahujú v jednom kuse viac ako 3 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac

a) 0,5 g voľnej suchej nitrocelulózy vo vláknitej alebo vločkovitej forme,

b) 0,0025 g traskavého striebra,

c) 0,0075 g zmesi červeného fosforu – chlorečnan alebo kov a chlorečnan.

3. Hmotnostné limity uvedené pod písmenami a) až c) platia aj v prípade použitia obdobných látok alebo zmesí.

4. Do tejto triedy nie sú zaradené pyrotechnické predmety s hvízdavou náplňou a rakety, aj keby sa v nich neprekročili hmotnostné parametre uvedené v bode 1.

5. Úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodletia viac ako 0,5 m od miesta rozpadu; pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú.

Pyrotechnické predmety triedy II

1. Pyrotechnické predmety triedy II sú najmä rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej zlože alebo výbušnej zlože, farebné dymy, bengálske ohne, kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier.

2. Pyrotechnické predmety tejto triedy neobsahujú v jednom kuse viac ako 50 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac

a) 0,4 g výbušných zloží,

b) 7 g voľne sypaného čierneho prachu vo výbuškách.

3. Rakety neobsahujú v jednom kuse viac ako 20 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac 10 g na pyrotechnický efekt.

4. Pyrotechnickými predmetmi zaradenými do tejto triedy sú tiež dymové pyrotechnické zlože a pyrotechnické zlože bengálskych ohňov. V jednom obale je najviac 3 kg týchto zloží.

5. Úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodlietajú viac ako 8 m od miesta rozpadu; pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú.

Pyrotechnické predmety triedy III

1. Pyrotechnické predmety triedy III sú najmä malé talianske bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká.

2. Pyrotechnické predmety tejto triedy neobsahujú v jednom kuse viac ako 250 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac

a) 100 g voľne sypaného čierneho prachu vo výbuškách,

b) 50 g výbuškových zloží.

3. Rakety neobsahujú v jednom kuse viac ako 75 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac

a) 40 g voľne sypaného čierneho prachu,

b) 20 g výbuškových zloží.

4. Pyrotechnický predmet zostavený z viacerých samostatných dielcov okrem svetelných obrazcov musí spĺňať tieto podmienky:

a) celkové množstvo pyrotechnických zloží v zostavenom pyrotechnickom predmete je najviac 800 g, pri ohňopádoch 1 200 g,

b) jednotlivý dielec obsahuje najviac 15 g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6 g výbušných zloží.

Pyrotechnické výrobky triedy IV

Do tejto triedy sú zaradené pyrotechnické výrobky, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú limitujúce parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III. Sú to najmä lietavice, ohňostrojové delové výstrely, vysokolietajúce rakety, veľké talianske bomby, veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier.

Pyrotechnické výrobky na technické účely

1. Pyrotechnické predmety podtriedy T0 sú podľa stupňa nebezpečenstva porovnateľné s pyrotechnickými predmetmi triedy I. Sú to najmä zápalky, vulkanizačné vložky, pevné podpaľovače, žeraviče naftových motorov, zahrievacie prostriedky, dymové prostriedky na ochranu rastlín, proti hmyzu alebo škodlivým hlodavcom.

2. Pyrotechnické predmety podtriedy T1 zodpovedajú pyrotechnickým predmetom tried II a III. Sú to napríklad signálne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske raketové motorčeky, termitové zlože na zváranie, prostriedky na použitie vo filme, v televízii a na divadelnej scéne.

3. Výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným predmetom triedy IV. Sú to napríklad prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín.

Výstrelné a výmetné systémy

Výstrelnými a výmetnými systémami sú napríklad výstrelné alebo výmetné puzdrá, mažiare alebo vrhače.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

3) § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.Prvá časť vyhlášky Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb.

4) § 25 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.