Zákon č. 133/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/1995
Platnosť od 30.06.1995 do30.06.1998
Účinnosť od 01.07.1995 do30.06.1998
Zrušený 125/1998 Z. z.

OBSAH

133

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. júna 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Za sumu potrebnú na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb občana sa považuje

a) 1 130 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b) 1 260 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,

c) 1 470 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,

d) 1 590 Sk mesačne, ak ide o dieťa nad 15 rokov veku, ktoré spĺňa podmienku nezaopatrenosti,

e) 1 470 Sk mesačne u ostatných občanov.

(3) Za sumu potrebnú na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť sa považuje

a) 710 Sk mesačne, ak ide o jednotlivca,

b) 910 Sk mesačne, ak v domácnosti2) žijú dve osoby,

c) 1 120 Sk mesačne, ak v domácnosti žijú tri alebo štyri osoby,

d) 1 240 Sk mesačne, ak v domácnosti žije päť a viac osôb.“.

2. § 5 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) a 2f) znie:

㤠5

(1) Za príjem na účely tohto zákona sa považujú

a) príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu2a) po odpočítaní

1. poistného na povinné zdravotné poistenie,

2. poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie,

3. príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

4. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

5. ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,2b)

b) príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu2b) okrem

1. prijatej náhrady škody, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škody,

2. odmeny vyplácanej darcom za odber krvi a iných biologických materiálov z ľudského organizmu,

3. plnenia poskytovaného občanom v súvislosti s výkonom civilnej služby a

4. úrokov z vkladov zo stavebného sporenia vrátane úrokov zo štátnej podpory,

c) príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou dane podľa osobitného predpisu2c) po odpočítaní dane.

(2) Za príjem sa nepovažujú

a) prospechové štipendium žiaka,2d) konkurzné a mimoriadne štipendium študenta vysokej školy,2e) mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania,2f)

b) zárobok nezaopatrených detí za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem,

c) jednorazové dávky nemocenského a dôchodkového zabezpečenia,

d) dávky sociálnej starostlivosti poskytované vzhľadom na zdravotný stav bez ohľadu na sociálnu odkázanosť a jednorazové dávky sociálnej starostlivosti,

e) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

f) príplatok k prídavkom na deti.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) a 2f) znejú:

2a) § 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

2b) Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

2c) § 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

2d) § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl.

2e) § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl.

2f) § 3 ods. 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.