Zákon č. 84/1990 Zb.Zákon o zhromažďovacom práve

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990
Účinnosť od 01.07.2016
Redakčná poznámka

Vo vzťahu k policajnému zboru a policajtom predpis stratil platnosť na základe zákona č. 204/1991 Zb. od 20. júna 1991.