Zákon č. 175/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Čiastka 31/1990
Platnosť od 18.05.1990 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1990 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.

175

ZÁKON

z 2. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákonov č. 120/1962 Zb., č. 53/1963 Zb., č. 56/1965 Zb., č. 81/1966 Zb., č. 148/1969 Zb., č. 45/1973 Zb., č. 43/1980 Zb., č. 159/1989 Zb., č. 47/1990 Zb. a č. 84/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

A. Zmeny všeobecnej časti:

1. § 1 znie:

㤠1

Účelom Trestného zákona je chrániť spoločnosť a ústavné zriadenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, práva a oprávnené záujmy občanov a organizácií.“.

2. V § 7 ods. 1 sa za slovo „organizovaní“ vkladajú slová „obzvlášť závažného (§ 41 ods. 2)“ a za slová „pomoci na“ sa vkladá slovo „taký“.

3. V § 12 ods. 2, v § 25 a v § 32 ods. 1 sa slová „požitím alkoholického nápoja alebo omamného prostriedku“ nahrádzajú slovami „vplyvom návykovej látky“.

4. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Podľa česko-slovenského zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na palube česko-slovenskej lode alebo česko-slovenského lietadla mimo územia republiky. Miesto spáchania takého činu sa posudzuje obdobne podľa odseku 2.“.

5. § 19 znie:

㤠19

Podľa česko-slovenského zákona sa posudzuje trestnosť rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), falšovania a pozmeňovania peňazí (§ 140), uvádzania falšovaných a pozmenených peňazí (§ 141), výroby a držania falšovateľského náčinia (§ 142), útoku na štátny orgán podľa § 153, útoku na verejného činiteľa podľa § 155, genocídia (§ 259), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 262), vojnovej krutosti (§ 263), perzekúcie obyvateľstva (§ 263a), plienenia v priestore vojnových operácií (§ 264), zneužívania medzinárodne uznávaných a štátnych znakov (§ 265) a trestného činu proti mieru podľa § 1 zákona č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru, aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal v cudzine cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá nie je obyvateľom republiky.“.

6. Za § 20 sa vkladá nový § 20a, ktorý znie:

㤠20a

(1) Trestnosť činu sa posudzuje podľa česko-slovenského zákona aj vtedy, ak to ustanovuje vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.

(2) Ustanovenia § 17 až 20 sa nepoužijú, ak to nepripúšťa vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná.“.

7. § 21 ods. 2 znie:

(2) Trestný rozsudok cudzieho štátu nemôže byť vykonaný na území republiky ani tu mať iné účinky, ak vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje niečo iné.“.

8. V § 23 ods. 1 sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

9. V § 24 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ponúknutú spoločenskou organizáciou“ a slová „výchovnú silu kolektívu“ sa nahrádzajú slovami „výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol“.

10. V § 27 sa vypúšťa ustanovenie písmena b). Doterajšie ustanovenia pod písmenami c) až i) sa označujú ako b) až ch).

11. § 28 ods. 2 znie:

(2) Nemožno však uložiť peňažný trest popri prepadnutí majetku.“.

12. § 29 včítane nadpisu znie:

㤠29

Výnimočný trest

(1) Výnimočným trestom sa rozumie jednak trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov, jednak trest odňatia slobody na doživotie. Výnimočný trest sa môže uložiť len za trestný čin, pri ktorom to tento zákon v osobitnej časti dovoľuje.

(2) Trest odňatia slobody nad pätnásť rokov až do dvadsiatich piatich rokov môže súd uložiť iba vtedy, ak stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť je veľmi vysoký a možnosť nápravy páchateľa je obzvlášť sťažená.

(3) Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba páchateľovi, ktorý spáchal trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 2 alebo ktorý pri trestnom čine vlastizrady (§ 91), teroru podľa § 93 alebo § 93a ods. 3, všeobecného ohrozenia podľa § 179 ods. 3 alebo genocídia (§ 259) zavinil smrť iného úmyselne, a to za podmienok, že

a) stupeň nebezpečnosti takého trestného činu pre spoločnosť je mimoriadne vysoký vzhľadom na obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu alebo na obzvlášť zavrhnutiahodnú pohnútku alebo na obzvlášť ťažký a ťažko napraviteľný následok,

b) uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a

c) nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov.“.

Ustanovenie § 30 sa vypúšťa.

13. V § 31 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ponúknutú spoločenskou organizáciou“ a slová „výchovnú silu kolektívu“ sa nahrádzajú slovami „výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol“.

14. V § 33 písmeno g) sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

15. § 34 písm. a) znie:

a) spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky,“.

16. V § 35 ods. 2 druhá veta znie: „Spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, pokiaľ vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.“.

17. V § 36 posledná veta znie: „Ak je jedným z týchto trestov výnimočný trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov, rozumie sa takou najvyššou výmerou doba dvadsiatich piatich rokov.“.

18. V § 38 sa vypúšťa odsek 3; doterajší odsek 4 sa potom označuje ako odsek 3 a odkaz v zátvorke v ňom uvedený sa mení na odseky 1 a 2.

19. V § 39 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Za trestné činy, pri ktorých horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody neprevyšuje jeden rok, možno uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody len za podmienky, že by vzhľadom na osobu páchateľa uloženie iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu.“.

V doterajšom odseku 2 sa vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“ a doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

20. V § 39a ods. 3 veta za bodkočiarkou znie: „do tretej nápravnovýchovnej skupiny zaradí však vždy páchateľa, ktorému bol uložený výnimočný trest.“.

Odsek 4 sa vypúšťa, doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

21. V § 40 ods. 1 sa vypúšťajú slová „výnimočné“ a „mimoriadne“.

§ 40 ods. 2 znie:

(2) Súd môže znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za prípravu na trestný čin alebo za pokus trestného činu a vzhľadom na povahu a závažnosť prípravy alebo pokusu sa domnieva, že by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a že účel trestu možno dosiahnuť aj trestom kratšieho trvania.“.

22. § 41 znie:

㤠41

(1) Páchateľ, ktorý znova spáchal obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, hoci už bol pre taký alebo iný obzvlášť závažný úmyselný trestný čin potrestaný, považuje sa za obzvlášť nebezpečného recidivistu, ak táto okolnosť pre svoju závažnosť, najmä vzhľadom na dĺžku času, ktorá uplynula od posledného odsúdenia, podstatne zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť.

(2) Obzvlášť závažnými trestnými činmi sú trestné činy uvedené v § 62 a tie úmyselné trestné činy, na ktoré tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov.“.

V § 42 ods. 2 na konci sa pripája veta: „Pri ukladaní výnimočného trestu odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov nesmie horná hranica prevyšovať dvadsaťpäť rokov.“.

23. § 43, 44 a 45 včítane nadpisu sa vypúšťajú.

24. § 46 ods. 1 znie:

(1) Súd môže uložiť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky na nepodmienečný trest odňatia slobody najemnej na dva roky.“.

25. V § 49 ods. 1 sa slová „až päť rokov“ nahrádzajú slovami „až desať rokov“.

§ 49 ods. 3 znie:

(3) Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, po ktorú bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, v súvislosti s trestným činom odňaté podľa osobitných predpisov alebo na základe opatrenia štátneho orgánu nesmel už túto činnosť vykonávať.“.

26. V § 51 ods. 1 sa slová „trest smrti“ nahrádzajú slovami „výnimočný trest“ a ustanovenie písmena a) sa vypúšťa; označenie ustanovenia ako písmeno b) sa potom vypúšťa.

27. § 53 znie:

㤠53

(1) Peňažný trest vo výmere od 2 000 Kčs do 1 000 000 Kčs môže súd uložiť, ak páchateľ úmyselnou trestnou činnosťou získal alebo sa snažil získať majetkový prospech.

(2) Bez podmienok odseku 1 môže súd uložiť peňažný trest iba v prípade, že

a) tento zákon v osobitnej časti uloženie tohto trestu dovoľuje, alebo

b) ukladá ho za trestný čin, pri ktorom horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody neprevyšuje tri roky, a vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa trest odňatia slobody súčasne neukladá.

(3) Ako samostatný trest môže byť peňažný trest uložený, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.

(4) Súd môže určiť, že peňažný trest sa zaplatí v primeraných mesačných splátkach.“.

28. V § 54 ods. 3 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.

29. V § 57a odseky 1 a 2 znejú:

(1) Súd môže uložiť trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov za úmyselný trestný čin, ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a miesto spáchania činu ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku; trest zákazu pobytu sa nemôže vzťahovať na miesto alebo obvod, v ktorom má páchateľ trvalý pobyt.

(2) Trest zákazu pobytu sa môže uložiť ako samostatný trest za trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje tri roky, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.“.

V § 57a ods. 3 sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

§ 57a ods. 4 znie:

(4) Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa doba výkonu trestu odňatia slobody nezapočítava; rozhodnutie podľa odseku 3 robí súd až po výkone trestu odňatia slobody alebo po podmienečnom prepustení.“.

30. Spoločný nadpis štvrtého oddielu štvrtej hlavy znie:

„Podmienečné odsúdenie, podmienečné prepustenie a upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov“.

31. V § 58 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ponúknutú spoločenskou organizáciou“, slová „výchovnú silu kolektívu“ sa nahrádzajú slovami „výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol“.

32. V § 59 ods. 2 a 3 sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

33. V § 60 ods. 1 sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

V § 60 ods. 2 sa slová „Ak spoločenská organizácia odvolala záruku za nápravu podmienečne odsúdeného“ nahrádzajú slovami „Ak záruku za nápravu podmienečne odsúdeného odvolal ten, kto ju poskytol“.

34. V § 61 ods. 1 písm. a) sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

V § 61 ods. 1 písm. b) a ods. 3 sa vypúšťajú slová „ponúknutú spoločenskou organizáciou“.

V § 61 ods. 2 sa vypúšťajú slová „aj na závažnosť spáchaného trestného činu, ako aj“.

V § 61 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vzorným plnením svojich povinností v zamestnaní alebo v povolaní a“.

35. § 62 znie:

㤠62

(1) Osoba odsúdená za trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 109 ods. 3, vojnovej zrady (§ 114), všeobecného ohrozenia podľa § 179 ods. 2, 3, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a civilného plavidla podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2, nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok a jedov podľa § 187 ods. 3, vraždy (§ 219), lúpeže podľa § 234 ods. 2, 3, brania rukojemníkov podľa § 234a ods. 3, znásilnenia podľa § 241 ods. 2, 3, pohlavného zneužívania podľa § 242 ods. 3, 4, krádeže podľa § 247 ods. 5, sprenevery podľa § 248 ods. 4, podvodu podľa § 250 ods. 4, genocídia (§ 259), alebo perzekúcie obyvateľstva podľa § 263a ods. 3, trestný čin proti mieru podľa § 1 zákona č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru, ako aj obzvlášť nebezpečný recidivista alebo osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody (§ 29 ods. 2) môžu byť podmienečne prepustení až po výkone dvoch tretín uloženého trestu odňatia slobody.

(2) Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody na doživotie môže byť podmienečne prepustená až po najmenej dvadsiatich rokoch výkonu tohto trestu.“.

36. V § 63 ods. 2 na konci vety pred bodkočiarkou sa slová „až na dva roky“ nahrádzajú slovami „až na päť rokov, nie však na dobu kratšiu ako zvyšok trestu“.

V § 63 ods. 3 sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

37. V § 64 ods. 1 sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

V § 64 ods. 4 sa odkaz na „§ 62“ nahrádza odkazom na „§ 62 ods. 1“.

V § 64 ods. 5 sa slová „Ak spoločenská organizácia odvolala záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného“ nahrádzajú slovami „Ak záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného odvolal ten, kto ju poskytol“.

38. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠64a

Upustenie od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody vykonávaného vo vojenskom nápravnom útvare

(1) Od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody vykonávaného vo vojenskom nápravnom útvare (§ 39a ods. 4) môže súd upustiť, ak bol páchateľ, ktorému bol uložený taký trest za trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 270 alebo za vojenský trestný čin, prípadne za viac takých trestných činov, uznaný za neschopného na výkon vojenskej služby zo zdravotných dôvodov, a ak po dobu výkonu trestu svojím vzorným správaním a snahou splniť vojenské povinnosti preukázal, že sa môže od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.

(2) Ak súd vyslovil, že od výkonu zvyšku trestu odňatia slobody vykonávaného vo vojenskom nápravnom útvare upúšťa, hľadí sa na páchateľa, ako by nebol odsúdený.“.

39. V § 66 odkaz v zátvorke za slovom teroru znie „(§ 93 a 93a)“, slová „podvracania republiky (§ 98), poškodzovania štátu svetovej socialistickej sústavy (§ 99), vyzvedačstva a ohrozenia štátneho tajomstva na škodu štátu svetovej socialistickej sústavy (§ 108)“ sa vypúšťajú, za slová „všeobecného ohrozenia (§ 179 a 180)“, sa vkladajú slová „ohrozenia životného prostredia (§ 181a a 181b)“, za slová „ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými potrebami (§ 193 a 194)“ sa vkladajú slová „šírenia poplašnej správy (§ 199), brania rukojemníkov (§ 234a)“ a za slová „používania zakázaného bojového prostriedku“ sa vkladajú slová „a nedovoleného vedenia boja“.

40. V § 67 ods. 1 písm. a) sa slová „trest smrti“ nahrádzajú slovami „výnimočný trest“.

41. V § 67a písm. b) odkaz v zátvorke za slovom „teroru“ znie „(§ 93 a 93a)“; odkaz v zátvorke za slovami „všeobecného ohrozenia“ znie „(§ 179 ods. 2, 3)“; odkaz v zátvorke za slovami „porušovania osobnej slobody“ znie „(§ 238 ods. 2, 3)“.

42. V § 68 ods. 1 písm. a) sa slová „na trest smrti alebo na trest odňatia slobody prevyšujúci pätnásť rokov“ nahrádzajú slovami „na výnimočný trest“.

43. V § 69 ods. 1 sa za slovom „život“ vypúšťajú slová „pracujúceho človeka“.

V § 69 ods. 1 písm. c) sa pripájajú slová „na trest prepadnutia majetku alebo na trest zákazu pobytu“;

v § 69 ods. 2 sa čiarka za slovom „vyznamenaní“ nahrádza slovom „alebo“ a slová „alebo prepadnutie majetku“ sa vypúšťajú;

v § 69 ods. 3 sa slová „spoločenskej organizácie alebo odsúdeného“ nahrádzajú slovami „odsúdeného alebo toho, kto je oprávnený ponúknuť záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného“.

44. V § 70 ods. 3 na konci sa odkaz v zátvorke vypúšťa.

45. V § 71 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ochranný dohľad“;

v odseku 2 sa vypúšťa duhá veta; odsek 3 sa vypúšťa.

46. § 72 ods. 2 písm. b) znie:

b) páchateľ, ktorý sa oddáva zneužívaniu návykovej látky, spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej zneužívaním.“.

§ 72 ods. 4 znie:

(4) Ak sa ukladá trest odňatia slobody, ochranné liečenie sa spravidla začína po nástupe výkonu trestu v nápravnovýchovnom ústave. V ostatných prípadoch sa ochranné liečenie vykonáva spravidla v liečebnom zariadení. Ak možno vzhľadom na povahu choroby a liečebné možnosti očakávať, že účel splní aj ambulantné liečenie, môže súd nariadiť aj tento spôsob liečby, prípadne ústavné liečenie zmeniť dodatočne na ambulantné liečenie alebo naopak. Ak dĺžka výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovnom ústave nepostačí na splnenie účelu liečenia, súd môže rozhodnúť o jej pokračovaní v liečebnom alebo ambulantom zariadení.“.

47. V § 74 ods. 1 sa vypúšťa slovo „socialistická“.

48. V § 76 sa slová „pracujúceho človeka“ nahrádzajú slovom „občana“.

49. § 77 ods. 1 znie:

(1) Ak súd upustil od potrestania mladistvého, môže požiadať toho, kto je oprávnený ponúknuť záruku za jeho nápravu, aj keď takú záruku neponúkol, aby pomáhal vytvárať podmienky pre to, aby mladistvý žil riadnym životom.“.

50. § 78 znie:

㤠78

Mladistvému môže súd uložiť iba tresty odňatia slobody, prepanutia veci, vyhostenia, a ak je zárobkovo činný, peňažný trest; trest zákazu činnosti môže súd mladistvému uložiť len vtedy, ak to nie je na prekážku príprave na jeho povolanie, pričom horná hranica sadzby tohto trestu nesmie prevyšovať päť rokov.“.

51. V § 79 ods. 2, 3 a v § 86 sa slová „trest smrti“ nahrádzajú slovami „výnimočný trest“.

52. § 87 včítane nadpisu znie:

㤠87

Zahladenie odsúdenia

(1) O tom, či sa odsúdenie mladistvého zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. Ak bol trest podľa rozhodnutia prezidenta republiky zmiernený, súd takto postupuje po tom, čo bol mladistvý po výkone zmierneného trestu prepustený na slobodu.

(2) Ak súd vyslovil, že sa mladistvý podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody osvedčil, hľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený.

(3) Na mladistvého, ktorému bol uložený peňažný trest, sa hľadí, ako by nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný alebo sa od výkonu trestu alebo jeho zyšku právoplatne upustilo.

(4) Na mladistvého, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci, sa hľadí, ako by nebol odsúdený, len čo nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým sa tento trest uložil.“.

53. V § 89 ods. 3 sa slová „aspoň sčasti“ nahrádzajú slovom „prevažný“.

V § 89 za doterajší odsek 5 sa zaraďuje nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Trestný čin je spáchaný násilím aj vtedy, ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti lsťou.“.

Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.

V doterajších odsekoch 8 a 11 sa za slovom „orgánu“ vypúšťajú čiarka a slová „štátnej hospodárskej, družstevnej alebo spoločenskej organizácie“;

za doterajší odsek 11 sa vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:

(13) Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.

(14) Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej polovicu najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie malou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej trojnásobok takej mzdy, väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej mzdy, značnou škodou suma dosahujúca nejmenej päťdesiatnásobok takej mzdy a škodou veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej dvestopäťdesiatnásobok takej mzdy. Tieto hľadiská sa použijú obdobne pre určenie výšky prospechu a hodnoty veci.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 15.

Dopĺňa sa nový odsek 16, ktorý znie:

(16) Za organizáciu sa na účely Trestného zákona považuje aj fyzická osoba, ktorá prevádzkuje podnikateľskú činnosť podľa osobitného zákona.“.

B. Zmeny osobitnej časti:

1. V § 91, § 92 ods. 2, § 93, § 95 ods. 2, § 96 ods. 2, § 97 ods. 3, § 114, § 179 ods. 3, § 180a ods. 2, § 180c ods. 2, § 259 ods. 1, § 264, § 273 ods. 3, § 275 ods. 3, § 279 ods. 3, § 285 ods. 3, § 287 ods. 3, § 288 ods. 2, § 289 , § 290 ods. 1 a 2, § 291 ods. 2 a § 292 sa slová „alebo trestom smrti“ nahrádzajú slovami „alebo výnimočným trestom“.

2. V § 102 , § 107 ods. 1, 2, § 122 ods. 1, § 141, § 144 ods. 1, § 145 ods. 1, § 146 ods. 1, § 147 ods. 1, § 148 ods. 1, § 149, § 150, § 151, § 155 ods. 1, § 160 ods. 1, § 161 ods. 1, 2, § 162 ods. 2, § 164, § 165 ods. 1, § 169a ods. 1, § 173 ods. 1, § 176 ods. 1, § 180 ods. 1, 2, § 180b, § 181, § 181b ods. 2, § 182, § 184, § 189, § 190, § 191 ods. 1, 2, § 192 ods. 1, 2, § 193 ods. 1, § 194, § 194a ods. 1, § 197a, § 202 ods. 1, 2, § 207, § 208, § 209 ods. 1, § 216 ods. 1, § 225 , § 226, § 227 ods. 1, § 231 ods. 1, 2, § 236, § 237, § 239 ods. 1, 2, § 240 ods. 1, 2, § 251 ods. 1, § 252, § 256, § 258 , § 267 ods. 1, § 268 ods. 1 a § 272 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

3. § 92 ods. 1 znie:

(1) Kto v úmysle rozvrátiť ústavné zriadenie, územnú celistovosť alebo obranyschopnosť republiky alebo zničiť jej samostatnosť zúčastní sa na násilných akciách proti republike alebo jej orgánom, potresce sa odňatím slobody na osem až dvanásť rokov.“.

4. V § 93 sa slová „socialistické spoločenské a štátne“ nahrádazajú slovom „ústavné“.

5. Za § 93 sa vkladá nový § 93a, ktorý znie:

㤠93a

(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu, s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie republiky, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak je pri takom čine rukojemníkom osoba mladšia ako osemnásť rokov,

c) ak sú pri takom čine rukojemníkmi viaceré osoby, alebo

d) ak takým činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.

(3) Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť.“.

6. § 94 sa vypúšťa.

7. V § 95 ods. 1 sa slová „socialistické spoločenské a štátne“ nahrádzajú slovom „ústavné“.

V § 95 ods. 2 sa za ustanovenie písmena a) vkladá nové ustanovenie písmena b), ktoré znie:

b) ak spácha taký čin opätovne,“.

Doterajšie ustanovenia pod písmenami b) až d) sa označujú písmenami c) až e).

8. V § 97 ods. 1 sa slová „socialistické spoločenské a štátne“ nahrádzajú slovom „ústavné“.

V § 97 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo spoločenskej“.

9. § 98 včítane nadpisu sa vypúšťa.

10. § 99 včítane nadpisu sa vypúšťa.

11. § 100 včítane nadpisu sa vypúšťa.

12. § 103 znie:

㤠103

Kto verejne hanobí prezidenta republiky pre výkon jeho právomoci alebo vôbec pre jeho činnosť v politickom živote, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.“.

13. § 104 včítane nadpisu sa vypúšťa.

14. V § 105 ods. 1 sa slová „na desať až pätnásť rokov“ nahrádzajú slovami „na tri roky až na desať rokov“.

V § 105 ods. 3 sa slová „na dvanásť až pätnásť rokov alebo trestom smrti“ nahrádzajú slovami „na osem až pätnásť rokov“, v ustanovení písmena c) sa na konci pripája slovo „alebo“, v ustanovení písmena d) sa na konci čiarka nahrádza bodkou, slovo „alebo“ sa vypúšťa, ustanovenie písmena e) sa vypúšťa.

Dopĺňa sa odsek 4, ktorý znie:

(4) Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej pohotovosti štátu.“.

15. § 107a sa vypúšťa.

16. § 108 včítane nadpisu sa vypúšťa.

17. V § 109 ods. 2 sa za ustanovenie písmena b) vkladá nové ustanovenie písmena c), ktoré znie:

c) spácha taký čin so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami,“.

Doterajšie ustanovenia písmena c) a d) sa označujú písmenami d) a e);

§ 109 ods. 3 znie:

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak

a) činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť, alebo

b) spácha taký čin ako vojak za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.“.

18. § 112 včítane nadpisu sa vypúšťa

19. § 116 včítane nadpisu sa vypúšťa.

20. § 117 včítane nadpisu sa vypúšťa.

21. § 118 včítane nadpisu znie:

㤠118

Neoprávnené podnikanie

(1) Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu poskytuje služby alebo vykonáva výrobné alebo iné zárobkové podnikanie, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,

a) ak používa na čin uvedený v odseku 1 iného ako pracovnú silu, alebo

b) ak získa takým činom značný prospech.“.

22. § 119 včítane nadpisu sa vypúšťa.

23. § 120 včítane nadpisu sa vypúšťa.

24. § 121 včítane nadpisu znie:

㤠121

Poškodzovanie spotrebiteľa

(1) Kto vo väčšom rozsahu poškodzuje spotrebiteľa najmä tým, že porušuje záväzné ustanovenia o cenách tovaru alebo služby, alebo že ich klame na akosti, množstve alebo váhe tovaru, alebo kto uvedie vo väčšom rozsahu na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pri tom ich podstatné vady, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak získa takým činom značný prospech, alebo

c) ak bol pre taký čin v posledných piatich rokoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.“.

25. § 123 včítane nadpisu sa vypúšťa.

26. V § 124 ods. 1 sa slová „značnou mierou“ nahrádzajú slovom „podstatne“ a za slová „dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru“ sa vkladajú slová „alebo kto výrazne skráti clo“.

27. V § 125 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Kto v úmysle zabezpečiť podniku alebo organizácii alebo ich zložke neoprávnené výhody uvedie o závažných skutočnostiach vo výkaze, hlásení, vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich pre riadenie, plánovanie alebo kontrolu hospodárenia nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Rovnako sa potresce, kto v úmysle uvedenom v odseku 1

a) urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača,

b) podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají alebo nevedie.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3, vypúšťajú sa v ňom slová „alebo nápravným opatrením“ a za slová „v odseku 1“ sa vkladajú slová „alebo 2“.

28. § 126 sa vypúšťa.

29. § 127 včítane nadpisu znie:

㤠127

Porušovanie záväzných pravidiel hospodárskeho styku

(1) Kto v úmysle zabezpečiť podniku alebo organizácii alebo ich zložke v značnom rozsahu neoprávnené výhody poruší závažným spôsobom pravidlá hospodárskeho styku ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 vážnu poruchu v hospodárskej činnosti podniku alebo organizácie alebo vážnu poruchu v zásobovaní alebo skrátenie príjmu štátu v značnom rozsahu.“.

30. § 128 včítane nadpisu sa vypúšťa.

31. § 129 a 130 včítane spoločného nadpisu sa vypúšťajú.

32. § 131 včítane nadpisu sa vypúšťa.

33. Tretí oddiel druhej hlavy včítane nadpisu sa vypúšťa. Štvrtý a piaty oddiel sa označujú ako tretí a štvrtý.

34. V § 149 sa slovo „vážne“ nahrádza slovami „poškodí dobrú povesť alebo“; na konci sa pripájajú slová „alebo prepadnutím veci“.

35. V § 150 sa v nadpise slová „priemyslenému vzoru“ nahrádzajú slovami „obchodnému menu“; odsek 2 písm. a) znie:

a) neoprávnene používa obchodné meno alebo akékoľvek označenie s ním zameniteľné, alebo“.

36. V § 151 sa v nadpise pripájajú slová „a priemyslenému vzoru a v texte sa za slová „chránenému vynálezu“ vkladajú slová „alebo priemyselnému vzoru“; na konci sa pripájajú slová „alebo prepadnutím veci“.

37. § 152 včítane nadpisu znie:

㤠152

Porušovanie autorského práva

Kto s dielom, ktoré je predmetom autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu neoprávnene nakladá spôsobom, ktorý prislúcha autorovi alebo inému nositeľovi autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

38. V nadpise prvého oddielu tretej hlavy sa vypúšťajú slová „a orgánu spoločenskej organizácie“.

39. V nadpise nad § 153 sa vypúšťajú slová „a orgán spoločenskej organizácie“.

V § 153 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo orgánu spoločenskej organizácie“.

40. V § 154 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „alebo orgánu spoločenskej organizácie“; v § 154 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo orgán spoločenskej organizácie“, v oboch odsekoch sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

41. V § 156 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“. Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 so zbraňou.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a vypúšťajú sa v ňom slová „alebo nápravným opatrením“.

42. § 156a včítane nadpisu sa vypúšťa.

43. V § 158 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

§ 158 ods. 2 písm. b) znie:

b) ak spôsobí takým činom vážnu poruchu v činnosti podniku alebo organizácie, alebo“;

odsek 3 sa vypúšťa.

44. V § 159 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

§ 159 ods. 2 písm. a) znie:

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 vážnu poruchu v činnosti podniku alebo organizácie, alebo“.

§ 159 ods. 3 sa vypúšťa.

45. V § 166 ods. 2 písm. a) odkaz v zátvorke za slovom „teroru“ znie „(§ 93 a 93a)“ a vypúšťajú sa slová „niektorý obdobný trestný čin proti štátu svetovej socialistickej sústavy alebo trestný čin“.

46. V § 167 ods. 1 odkaz v zátvorke za slovom „teroru“ znie „(§ 93 a 93a)“ slová „podvracania republiky (§ 98)“ a „alebo niektorý obdobný trestný čin proti štátu svetovej socialistickej sústavy, ďalej trestný čin“ sa vypúšťajú, slová „opustenia republiky podľa § 109 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 109 ods. 2, 3,“ slová „rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 3, 4“ sa vypúšťajú, slová „zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 3“ sa vypúšťajú; za slová „ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku“ sa vkladajú slová „a civilného plavidla“; za slová „lúpeže (§ 234)“ sa vkladajú slová „brania rukojemníkov (§ 234a)“; za slová „pohlavného zneužívania podľa § 242 “ sa vkladajú slová „krádeže podľa § 247 ods. 5, sprenevery podľa § 248 ods. 4, podvodu podľa § 250 ods. 4“, za slová „používania zakázaného bojového prostriedku“ sa vkladajú slová „a nedovoleného vedenia boja“; za slová „sprotivenia a donútenia porušiť vojenskú povinnosť podľa § 275 ods. 2 písm. a)“ sa vkladajú slová „porušovania práv a chránených záujmov vojakov podľa § 279a ods. 3 a § 279b ods. 3“; za slovami „zbehnutia (§ 282)“ sa vypúšťajú slová „zbehnutia do cudziny (§ 283)“; za slovami „alebo ohrozenia“ sa vypúšťajú slová „politického a“.

V § 167 ods. 2 odkaz v zátvorke za slovom „teroru“ znie „(§ 93 a 93a)“, slová „alebo niektorého obdobného trestného činu proti štátu svetovej socialistickej sústavy“ sa vypúšťajú.

47. V § 168 ods. 1 odkaz v zátvorke za slovom „teroru“ znie „(§ 93 a 93a), slová „alebo niektorý obdobný trestný čin proti štátu svetovej socialistickej sústavy, ďalej trestný čin“ sa vypúšťajú; za slová „ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku“ sa vkladajú slová „a civilného plavidla“; za slová „používania zakázaného bojového prostriedku“ sa vkladajú slová „a nedovoleného vedenia boja“.

V § 168 ods. 2 odkaz v zátvorke za slovom „teroru“ znie „(§ 93 a 93a)“; slová „alebo niektorého obdobného trestného činu proti štátu svetovej socialistickej sústavy“ sa vypúšťajú.

48. V nadpise piateho oddielu sa vypúšťajú slová „a orgánu spoločenskej organizácie“.

49. § 169, 170 a 170a včítane nadpisu sa vypúšťajú.

50. § 171 ods. 1 a 2 včítane nadpisu znejú:

㤠171

Marenie výkonu úradného rozhodnutia

(1) Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že

a) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa zdržiava v mieste alebo obvode, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu, alebo nedodržiava obmedzenia, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,

b) vykonáva činnosť, ktorá mu bola zakázaná,

c) odmieta podrobiť sa ochrannému liečeniu alebo ochrannej výchove, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje, alebo

d) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu.

potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom.

(2) Kto zmarí alebo podstatne sťaží výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, scudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo

b) ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,

potresce sa odňatím slobody až na päť rokov alebo peňažným trestom.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3 a vypúšťajú sa v ňom slová „alebo nápravným opatrením“.

51. V § 175 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo orgánom konajúcim objasňovanie“, slová „alebo objasňovanie“ a slová „alebo nápravným opatrením“. Slová „pokiaľ vykonáva rozhodovaciu činnosť“ sa nahrádzajú slovami „alebo orgánom hospodárskej arbitráže, pokiaľ vykonávajú rozhodovaciu činnosť,“.

52. V § 179 ods. 2 písm. c) sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo smrť“.

V § 179 ods. 3 písm. a) za slová „v odseku 1“ sa vkladá slovo „úmyselne“.

53. V § 180 ods. 3 sa za slová „až päť rokov“ vkladajú slová „alebo peňažným trestom“.

54. Ku spoločnému nadpisu nad § 180a a 180b sa na konci pripájajú slová „a civilného plavidla“.

55. V § 180a ods. 1 sa za slová „vzdušného dopravného prostriedku“ vkladajú slová „alebo civilného plavidla“.

56. V § 180b sa za slová „vzdušného dopravného prostriedku za letu“ vkladajú slová „alebo civilného plavidla za plavby“.

57. § 181a ods. 1 znie:

(1) Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva závažného poškodenia tým, že poruší predpisy o ochrane životného prostredia a hospodárení s prírodnými zdrojmi (ohrozenie životného prostredia), potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.“.

58. § 181b ods. 1 znie:

(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí ohrozenie životného prostredia (§ 181a ods. 1), potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.“.

59. V § 183 sa slová „štátnej triangulácie“ nahrádzajú slovami „astronomicko-geodetickej siete alebo základného nivelačného bodu alebo oporného gravimetrického bodu“; vypúšťajú sa slová „alebo nápravným opatrením“.

60. § 185 včítane nadpisu znie:

㤠185

Nedovolené ozbrojovanie

(1) Kto bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému strelnú zbraň alebo ju prechováva, potresce sa odňatím slobody až na tri mesiace alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Kto bez povolenia

a) sebe alebo inému zadováži alebo prechováva hromadne účinnú zbraň alebo súčiastky, ktoré sú na použitie takej zbrane nevyhnutne potrebné, alebo

b) hromadí, vyrába alebo sebe alebo inému zadovažuje zbrane, strelivo alebo výbušniny,

potresce sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 2 vo väčšom rozsahu, alebo

b) ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.“.

61. § 186 včítane nadpisu sa vypúšťa.

62. § 187 a 188 včítane spoločného nadpisu znejú:

„Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok a jedov

§ 187

(1) Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo vo väčšom rozsahu,

b) ak získa takým činom značný prospech,

c) ak spácha taký čin voči osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo

d) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť, alebo

b) ak spácha taký čin v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.

§ 188

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej alebo psychotropnej látky alebo jedu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu, alebo

b) ak získa takým činom značný prospech.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako osemnásť rokov.“.

63. Za § 188 sa vkladá nový § 188a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠188a

Šírenie toxikománie

(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako osemnásť rokov.“.

64. § 195 včítane nadpisu znie:

㤠195

Spoločné ustanovenia

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví, čo sa považuje za omamné látky, psychotropné látky a za jedy podľa § 187 a 188, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé podľa § 189 až § 192 a na ktorých škodcov sa vzťahuje ustanovenie § 192.“.

65. V § 196 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

§ 196 ods. 2 znie:

(2) Kto použije násilie proti skupine obyvateľov alebo jednotlivcovi alebo sa im vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu pre ich politické presvedčenie, národnosť, rasu, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.“.

66. § 197 sa vypúšťa.

67. V § 198 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

§ 198 písm. b) znie:

b) skupinu obyvateľom republiky pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,“.

68. § 199 znie:

㤠199

(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Kto správu uvedenú v odseku 1, hoci vie, že je nepravdivá a môže vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi podniku alebo organizácii alebo bezpečnostnému alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 2 opätovne, alebo

b) ak spôsobí takým činom vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti podniku alebo organizácie alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

69. § 201 včítane nadpisu znie:

㤠201

Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

a) hoci bol za taký čin v posledných dvoch rokoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v posledných dvoch rokoch postihnutý,

c) ak spácha taký čin pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie hromadný dopravný prostriedok, alebo

d) ak spôsobí takým činom, čo aj z nedbanlivosti, inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku alebo iný závažný následok,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.“.

70. § 203 včítane nadpisu sa vypúšťa.

71. § 205 včítane nadpisu znie:

㤠205

Ohrozovanie mravnosti

Kto uvádza do obehu alebo robí verejne prístupnými tlačovinu, film, vyobrazenie alebo iný predmet, ktoré ohrozujú mravnosť, alebo

kto taký predmet za tým účelom vyrobí alebo prechováva, ak

a) spácha taký čin v značnom rozsahu,

b) ohrozí takým činom mravnosť osoby mladšej ako osemnásť rokov, alebo

c) spácha taký čin zárobkovo,

potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.“.

72. § 206 včítane nadpisu znie:

㤠206

Ohováranie

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným obdobne účinným spôsobom.“.

73. § 209a včítane nadpisu sa vypúšťa.

74. § 219 včítane nadpisu znie:

㤠219

Vražda

(1) Kto iného úmyselne usmrtí, potresce sa odňatím slobody na desať až pätnásť rokov.

(2) Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) na dvoch alebo viacerých osobách,

b) obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom,

c) opätovne,

d) na osobe mladšej ako pätnásť rokov,

e) na verejnom činiteľovi pri výkone alebo pre výkon jeho právomoci,

f) v úmysle získať majetkový prospech alebo v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin alebo z inej obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky.“.

75. V § 221 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

§ 221 ods. 2 písm. b) znie:

b) ak spácha taký čin na inom pre jeho politické presvedčenie, národnosť, rasu, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania.“.

76. V § 222 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 na svedkovi, znalcovi alebo tlmočníkovi pre výkon ich povinnosti, alebo

b) ak spácha taký čin na inom pre jeho politické presvedčenie, národnosť, rasu, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania.“.

V doterajšom odseku 2 sa za slová „v odseku 1“ vkladajú slová „alebo 2“ a tento odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

77. § 223 znie:

㤠223

Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti.“.

78. V § 224 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo nápravným opatrením“.

V § 224 ods. 2 sa slová „nápravným opatrením“ nahrádzajú slovami „peňažným trestom“.

79. § 234 ods. 3 znie:

(3) Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo smrť.“.

80. Za § 234 sa vkladá nový § 234a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠234a

Branie rukojemníka

(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí újmu na zdraví alebo inú vážnu ujmu, s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak je pri takom čine rukojemníkom osoba mladšia ako osemnásť rokov,

c) ak sú pri takom čine rukojemníkmi viaceré osoby, alebo

d) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

(3) Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.“.

81. § 238 včítane nadpisu znie:

㤠238

Porušovanie domovej slobody

(1) Kto neoprávnene vnikne do domu alebo do bytu iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak použije pri čine uvedenom v odseku 1 násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia, alebo ak prekoná prekážku, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak použije pri čine uvedenom v odseku 1 násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia a taký čin spácha so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami.“.

82. Za § 238 sa vkladá nový § 238a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠238a

Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania

(1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho alebo zhromažďovacieho práva, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.

(2) Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré podlieha oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo určených usporiadateľov takého zhromaždenia, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.

83. § 244 včítane nadpisu sa vypúšťa.

84. § 247 včítane nadpisu znie:

㤠247

Krádež

(1) Kto si privlastní cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Kto si privlastní cudziu vec vlámaním alebo kto sa bezprostredne po čine pokúsi uchovať si vec, ktorej sa zmocnil násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu nie malú.

(4) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 3 ako člen organizovanej skupiny,

b) ak spácha taký čin zárobkovo,

c) ak spácha taký čin vlámaním,

d) ak sa pokúsi bezprostredne po takom čine uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, alebo

e) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(5) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

85. § 248 včítane nadpisu znie:

㤠248

Sprenevera

(1) Kto si privlastní cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 nie malú škodu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, alebo

b) ak spácha taký čin zárobkovo, alebo

c) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

86. § 249 ods. 1 znie:

(1) Kto sa zmocní cudzej veci nie malej hodnoty v úmysle ju prechodne užívať, alebo

kto na cudzom majetku spôsobí nie malú škodu tým, že neoprávnene takú vec, ktorá mu bola zverená, prechodne užíva,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.“.

V § 249 ods. 2 sa slová „nápravným opatrením“ nahrádzajú slovami „zákazom činnosti“.

87. § 250 včítane nadpisu znie:

㤠250

Podvod

(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 nie malú škodu.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 zárobkovo, alebo

b) ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4) Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

88. V § 254 ods. 1 sa za slovo „vec“ vkladajú slová „nie nepatrnej hodnoty“ a slová „alebo nápravným opatrením“ sa vypúšťajú.

89. V § 255 ods. 1 sa za slovo „spôsobí“ vkladajú slová „nie malú“ a slová „alebo nápravným opatrením“ sa vypúšťajú.

V § 255 ods. 2 sa slovo „výslovne“ nahrádza slovom „osobitne“.

90. § 257 ods. 1 znie:

(1) Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.“.

Pripája sa nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.

91. V § 260 ods. 1 slová „pracujúceho ľudu“ sa nahrádzajú slovom „občanov“.

V § 260 ods. 2 písm. a) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“ a zaraďuje sa nové ustanovenie pod písmenom b), ktoré znie:

b) ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny, alebo“;

doterajšie ustanovenie pod písmenom b) sa označuje písmenom c).

92. § 262 včítane nadpisu znie:

㤠262

Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja

(1) Kto za vojny alebo za bojovej situácie

a) nariadi použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy alebo taký prostriedok alebo materiál použije, alebo

b) nariadi vedenie boja zakázaným spôsobom alebo sám takto boj vedie,

potresce sa odňatím slobody na dva roky až sedem rokov.

(2) Rovnako sa potresce veliteľ, ktorý v rozpore s ustanoveniami medzinárodného práva o prostriedkoch a spôsoboch vedenia vojny úmyselne

a) poškodí vojenskou operáciou civilné obyvateľstvo alebo civilné osoby na živote, zdraví alebo majetku alebo vedie proti nim útok z dôvodu represálií,

b) vedie útok proti nebránenému miestu alebo demilitarizovanému pásmu,

c) zničí alebo poškodí priehradu, jadrovú elektráreň alebo podobné zariadenie obsahujúce nebezpečné sily, alebo

d) zničí alebo poškodí objekt určený na humanitárne účely alebo medzinárodne uznávanú kultúrnu alebo prírodnú pamiatku.

(3) Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 obzvlášť závažný následok.“.

93. V § 263 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Rovnako sa potresce, kto za vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že

a) nevykoná účinné opatrenia na ochranu osôb, ktoré takú pomoc potrebujú, najmä detí, žien a ranených, alebo takým opatreniam bráni, alebo

b) zamedzí alebo bráni organizáciám civilnej obrany nepriateľa, neutrálneho alebo iného štátu v plnení ich humanitárnych úloh.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.“.

Doterajší odsek 2 sa vypúšťa.

94. Za § 263 sa vkladá nový § 263a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠263a

Perzekúcia obyvateľstva

(1) Kto za vojny uplatňuje apartheid alebo pácha iné neľudské činy vyplývajúce z rasovej diskriminácie alebo terorizuje bezbranné civilné obyvateľstvo násilím alebo hrozbou jeho použitia, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

(2) Rovnako sa potresce, kto za vojny

a) zničí alebo vážne naruší zdroj základných životných potrieb civilného obyvateľstva v obsadenom území alebo dotykovej zóne alebo svojvoľne neposkytne obyvateľstvu pomoc nevyhnutnú na prežitie,

b) bezdôvodne odďaluje návrat civilného obyvateľstva alebo vojnových zajatcov,

c) bezdôvodne presídľuje civilné obyvateľstvo obsadeného územia,

d) osídľuje obsadené územie obyvateľstvom vlastnej krajiny, alebo

e) svojvoľne znemožní civilnému obyvateľstvu alebo vojnovým zajatcov, aby sa o ich previnení rozhodovalo v nestrannom súdnom konaní.

(3) Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.“.

95. V úvodnej vete § 264 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „vojnovými operáciami“ sa vkladajú slová „alebo na obsadenom území“.

96. § 265 včítane nadpisu znie:

㤠265

Zneužívanie medzinárodne uznávaných a štátnych znakov

(1) Kto za brannej pohotovosti štátu alebo za vojny zneužije označenie Červeného kríža alebo iných rozlišovacích znakov alebo farieb uznávaných medzinárodným právom pre označenie zdravotníckych inštitúcií alebo dopravných prostriedkov zdravotníckej pomoci alebo evakuácie, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako sa potresce, kto za vojny zneužije znak Organizácie Spojených národov alebo vlajku alebo štátny alebo vojenský znak, insígnie alebo rovnošatu neutrálneho alebo iného štátu, ktorý nie je stranou v konflikte.

(3) Odňatím slobody na tri roky až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ako prostriedkom vojnovej vierolomnosti obzvlášť závažný následok.“.

97. Nadpis jedenástej hlavy znie:

„ JEDENÁSTA HLAVA

TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNEJ SLUŽBE“.

Pod tento nadpis sa vkladá ďalší nadpis, ktorý znie:

„ Prvý oddiel

Trestné činy proti brannosti“.

98. Za znenie § 272 sa vkladá druhý oddiel tohto znenia:

„ Druhý oddiel

Trestné činy proti civilnej službe

Nenastúpenie civilnej služby

§ 272a

Kto v úmysle vyhnúť sa trvale civilnej službe túto službu nenastúpi do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 272b

Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, civilnú službu do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.

Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby

§ 272c

(1) Kto sa v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby alebo plneniu povinností z nej vyplývajúcich poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo

kto odopiera konať civilnú službu,

potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Kto zo zavrhnutiahodnej pohnútky odmieta plniť pokyny pri výkone civilnej služby, alebo

kto také pokyny sústavne neplní,

potresce sa odňatím slobody až na osemnásť mesiacov.

§ 272d

(1) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako dva dni alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

(2) Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako štrnásť dní alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta,

potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(3) Kto v úmysle vyhnúť sa civilnej službe bez povolenia opustí miesto výkonu tejto služby alebo sa bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.

99. Pod nadpis dvanástej hlavy „TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ“ sa vkladá ďalší nadpis ktorý znie:

„ Prvý oddiel

Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti“.

100. V § 273 ods. 2 sa za ustanovenie pod písmenom a) vkladá nové ustanovenie písmena b), ktoré znie:

b) ak spácha taký čin so zbraňou,“

doterajšie ustanovenia pod písmenami b), c), d) sa označujú písmenami c), d), e).

101. V § 277 ods. 1 sa slová „na šesť mesiacov až dva roky“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.

V odseku 2 sa slová „na jeden rok“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov“.

102. V § 278 ods. 1 sa za slovom „hodnosti“ vypúšťajú čiarka a slová „ a to“ a slová „na šesť mesiacov až dva roky“ sa nahrádzajú slovami „až na dva roky“.

V odseku 2 sa slová „na jeden rok“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov“.

103. V § 279 ods. 2 sa v ustanovení písmena a) vypúšťa slovo „alebo“, v ustanovení písmena b) sa na konci pripája čiarka a slovo „alebo“ a odsek sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) ak spácha taký čin so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami.“.

104. Za § 279 sa vkladajú nové § 279a a 279b, ktoré včítane spoločného nadpisu znejú:

„Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov

§ 279a

(1) Kto vojaka rovnakej hodnosti núti k osobným úsluhám alebo ho obmedzuje na právach alebo svojvoľne sťažuje výkon jeho služby, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 násilím alebo hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,

b) ak spácha taký čin najmenej s dvoma osobami, alebo

c) ak spôsobí takým činom ublíženie na zdraví.

(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 obzvlášť surovým spôsobom alebo so zbraňou,

b) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

c) ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.

§ 279b

(1) Kto podriadeného alebo nižšieho núti k osobným úsluhám alebo ho obmedzuje na právach alebo svojvoľne sťažuje výkon jeho služby, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 násilím alebo hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej újmy,

b) ak spácha taký čin najmenej s dvoma osobami, alebo

c) ak spôsobí takým činom ublíženie na zdraví.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 obzvlášť surovým spôsobom alebo so zbraňou,

b) ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo

c) ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.“.

105. Nad § 280 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„ Druhý oddiel

Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu“.

106. § 280 včítane nadpisu znie:

„Vyhýbanie sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby

§ 280

(1) Kto sa v úmysle vyhnúť sa plneniu služobného úkonu poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Kto sa v úmysle vyhnúť sa výkonu vojenskej služby alebo plneniu vojenských povinností poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo

kto odopiera konať vojenskú službu alebo plnenie vojenských povinností,

potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

(3) Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 2 za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.“.

107. V § 281 sa slová „sa opije“ nahrádzajú slovami „zneužije návykovú látku“.

108. § 282 ods. 2 znie:

(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potesce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 so zbraňou.“.

Dopĺňa sa odsek 3, ktorý znie:

(3) Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.“.

109. § 283 včítane nadpisu sa vypúšťa.

110. Nad § 285 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„ Tretí oddiel

Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby“.

111. Nad § 288 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„ Štvrtý oddiel

Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť“.

112. V nadpise § 288 sa vypúšťajú slová „politického a“.

V § 288 ods. 2 sa za slová „v odseku 1“ vkladajú slová „za brannej pohotovosti štátu alebo“.

113. Za § 288 sa vkladá nový § 288a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠288a

Porušovanie služobných povinností

(1) Kto na škodu súčasti ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru neplnením uložených služobných povinností, čo aj z nedbanlivosti, podstatne zníži použiteľnosť výzbroje, výstroja alebo iných vecných prostriedkov,

potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.

(2) Kto bez oprávnenia použije vecný prostriedok väčšej hodnoty uvedený v odseku 1 na účel, na ktorý nie je určený, alebo na také použitie dá súhlas, alebo

kto zneužije alebo umožní zneužitie podriadených na mimoslužobné úkony,

potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,

a) ak si zadováži činom uvedeným v odseku 2 sebe alebo inému značný prospech, alebo

b) sk spôsobí úmyselne spáchaným činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 zníženie bojaschopnosti, značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

(4) Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha úmyselne čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.“.

114. Spoločný nadpis nad § 294 a 295 sa nahrádza novým nadpisom, ktorý znie:

„ Piaty oddiel

Spoločné ustanovenia“.

115. V § 294 ods. 1 sa slovo „možno“ nahrádza slovami „môže príslušný veliteľ alebo náčelník“ a za slová „§ 278 ods. 1,“ sa vkladajú slová „porušovanie práv a chránených záujmov vojakov podľa § 279a ods. 1,“; slová „vyhýbania sa výkonu vojenskej služby“ sa nahrádzajú slovami „vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby“, slovo „a“ pred slovom „ohrozovania“ sa mení na čiarku, za slovom „ohrozovania“ sa mení na čiarku, za slovom „ohrozovania“ sa vypúšťajú slová „politického a“ a na konci odseku sa pripájajú slová „a porušovania služobných povinností podľa § 288a ods. 1“.

§ 294 ods. 2 znie:

(2) Trestné činy uvedené v odseku 1, ako aj iné trestné činy, pokiaľ ich stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je malý, môže orgán činný v trestnom konaní odovzdať na disciplinárne vybavenie príslušnému veliteľovi alebo náčelníkovi, ak možno dôvodne očakávať, že prostriedky disciplinárneho vybavenia postačia na dosiahnutie účelu sledovaného týmto zákonom.“.


Článok II

1. Tresty uložené pred účinnosťou tohto zákona sa vykonávajú, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, podľa doterajších predpisov.

2. Uložený trest smrti sa mení na trest odňatia slobody na doživotie.

3. Trest odňatia slobody uložený pred účinnosťou tohto zákona za čin, ktorý nie je trestným činom, prípadne jeho nevykonaný zvyšok, sa nevykoná. Ustanovenie o súhrnnom treste sa v takom prípade nepoužije. Ak za taký trestný čin alebo prečin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, súd trest pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer závažnosti činov, ktoré od účinnosti tohto zákona nie sú trestnými činmi, a ostatných činov.

4. Trest odňatia slobody uložený pred účinnosťou tohto zákona za čin, ktorý sa bude naďalej posudzovať ako miernejšie trestný, súd pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej na pôvodný trestný čin alebo prečin a sadzby ustanovenej na miernejšie trestný čin. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest.

Ak trest odňatia slobody uložený obzvlášť nebezpečnému recidivistovi podľa doterajšieho § 41 písm. b) presahuje hornú hranicu základnej trestnej sadzby, súd trest skráti na túto hranicu.

5. Ak pred účinnosťou tohto zákona bol uložený a do dňa účinnosti nebol úplne vykonaný trest

a) nápravného opatrenia, vykoná sa podľa doterajších predpisov;

b) zákazu činnosti, započíta sa do neho doba, po ktorú bolo oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, odňaté podľa osobitných predpisov; ak je táto doba dlhšia ako nevykonaný zvyšok trestu zákazu činnosti, končí sa výkon tohto trestu dňom účinnosti tohto zákona.

6. Ustanovenie § 69 ods. 1 sa od účinnosti tohto zákona použije aj na zahladenie trestov prepadnutia majetku a zákazu pobytu. Doba pre zahladenie takého odsúdenia je tri roky

a) od právoplatnosti rozsudku, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku,

b) od výkonu trestu zákazu pobytu alebo odpustenia takého trestu alebo od premlčania jeho výkonu.

7. Ak súd nerozhodol o zahladení odsúdenia mladistvého a pred účinnosťou tohto zákona

a) bolo právoplatne rozhodnuté, že sa podmienečne prepustený mladistvý osvedčil,

b) bol zaplatený samostatne uložený peňažný trest alebo bolo právoplatne upustené od jeho výkonu alebo od výkonu jeho zvyšku, alebo

c) nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol mladistvému samostatne uložený trest prepadnutia veci,

hľadí sa od účinnosti tohto zákona na mladistvého, ako by nebol odsúdený.

8. Od ochranného dohľadu alebo jeho nevykonaného zvyšku sa dňom účinnosti tohto zákona upúšťa.

Článok III

Zrušujú sa:

1. Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch v znení zákona č. 46/1973 Zb. a zákona č. 159/1989 Zb.;

2. Zákon č. 44/1973 Zb. o ochrannom dohľade;

3. Ustanovenie § 3 zákona č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb;

4. Ustanovenie § 12 až § 15 zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe;

5. Ustanovenie § 20 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.

Článok IV

1. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie Trestného zákona, ako vyplýva z neskorších predpisov.

2. Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanoví všeobecne záväzným predpisom najnižšiu mesačnú mzdu.

Článok V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.