Čiastka č. 19/1990 Zb.

Vydaná dňa: 29.03.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
81/1990 Zb. Ústavný zákon o zmene názvu Československej socialistickej republiky 29.03.1990
82/1990 Zb. Zákon o štátnom rozpočte federácie na rok 1990 01.04.1990
83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov 01.05.1990
84/1990 Zb. Zákon o zhromažďovacom práve 29.03.1990
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve 29.03.1990
86/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch 29.03.1990
87/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník 29.03.1990
88/1990 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva 29.03.1990
89/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) 01.06.1990
90/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1979 Zb. 29.03.1990
p1/c19/1990 Zb. Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní 01.04.1990