Čiastka č. 92/1990 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
565/1990 Zb. Zákon České národní rady o místních poplatcích 01.01.1991
566/1990 Zb. Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu 28.12.1990
567/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 28.12.1990
568/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby 28.12.1990