356

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. augusta 1990

o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

POSLANECKÝ PLAT

§ 1

Poslancovi Slovenskej národnej rady (ďalej len „poslanec“) patrí poslanecký plat (ďalej len „plat“) vo výške 7000 Kčs mesačne začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavným zákonom predpísaný sľub. Plat mu patrí ešte tri mesiace po tom, keď došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.

DRUHÁ ČASŤ

FUNKČNÉ PRÍPLATKY

§ 2

(1) Okrem platu podľa § 1 patrí poslancovi, ktorý vykonáva v Slovenskej národnej rade niektorú z funkcií uvedených v nasledujúcich ustanoveniach, mesačný funkčný príplatok, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol do funkcie zvolený.

(2) Predsedovi Slovenskej národnej rady patrí funkčný príplatok vo výške 10 000 Kčs.

(3) Prvému podpredsedovi Slovenskej národnej rady patrí funkčný príplatok vo výške 6000 Kčs.

(4) Podpredsedovi Slovenskej národnej rady patrí funkčný príplatok vo výške 4000 Kčs.

(5) Predsedovi výboru Slovenskej národnej rady patrí funkčný príplatok vo výške 2000 Kčs.

(6) Podpredsedovi výboru Slovenskej národnej rady patrí funkčný príplatok vo výške 500 Kčs.

(7) Členovi Predsedníctva Slovenskej národnej rady patrí funkčný príplatok vo výške 1000 Kčs.

(8) Funkcionárovi komisie Predsedníctva Slovenskej národnej rady patrí rovnaký funkčný príplatok ako funkcionárovi výboru Slovenskej národnej rady, ak o tom rozhodne Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(9) Funkčné príplatky podľa odsekov 5 až 7 nepatria poslancovi, ktorý vykonáva funkciu uvedenú v § 2 ods. 2 až 4.

TRETIA ČASŤ

CESTOVNÉ NÁHRADY

§ 3

(1) Poslancovi patria diéty v paušálnej výške 2000 Kčs mesačne, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavným zákonom predpísaný sľub.

(2) Poslancovi tiež patrí náhrada za ubytovanie v preukázanej výške, pokiaľ cestu vykonal v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie.

(3) Cestovné náhrady pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom poslaneckej funkcie, určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 4

(1) Poslanec môže na území Slovenskej republiky bezplatne používať prostriedky verejnej hromadnej dopravy.

(2) Lietadlá verejnej leteckej dopravy môže poslanec bezplatne použiť tam a späť:

a) pre cesty na schôdze Slovenskej národnej rady a jej orgánov, alebo

b) pre cesty, na ktoré ho poverilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo predseda Slovenskej národnej rady, alebo

c) pre cesty, na ktoré ho poveril výbor Slovenskej národnej rady alebo komisia Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

(3) Právo bezplatne používať prostriedky verejnej hromadnej dopravy na území Slovenskej republiky má aj poslanec Českej národnej rady.

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁHRADY ĎALŠÍCH VÝDAVKOV

§ 5

Na náhradu vecných výdavkov, prípadne nákladov za služby potrebné na výkon poslaneckej funkcie, patrí poslancovi paušálna náhrada vo výške 3000 Kčs mesačne, a to začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavným zákonom predpísaný sľub.

§ 6

(1) Predseda Slovenskej národnej rady má po dobu výkonu funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt.

(2) Prvý podpredseda Slovenskej národnej rady a podpredsedovia Slovenskej národnej rady majú toto právo len vtedy, ak majú trvalý pobyt mimo sídla Slovenskej národnej rady.

(3) Okrem toho majú poslanci uvedení v odsekoch 1 a 2 právo používať bezplatne služobné vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.

PIATA ČASŤ

STRATA NÁROKOV

§ 7

(1) Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej dvoch rokovacích dní Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad (§ 3 a 5), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac.

(2) Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej štyroch rokovacích dní Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov, do ktorých bol zvolený, v období jedného kalendárneho mesiaca, stráca nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady (§ 3 a 5), ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac.

(3) Spôsob rozhodovania o strate nárokov podľa odsekov 1 a 2 upraví rokovací poriadok Slovenskej národnej rady.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8

(1) Ak poslanec o to požiada, poskytne mu zamestnávateľ pracovné voľno.1) Náhrada mzdy od zamestnávateľa mu nepatrí.

(2) Poslancovi, ktorý je v pracovnom alebo obdobnom pomere, patrí za vykonanú prácu mzda (odmena) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

(3) Pracovný alebo obdobný pomer poslanca môže byť skončený proti jeho vôli len s predchádzajúcim súhlasom Predsedníctva Slovenskej národnej rady; to platí aj po dobu 12 mesiacov po zániku poslaneckého mandátu. Inak je skončenie pracovného alebo obdobného pomeru neplatné.

§ 9

(1) Poslanci sú zúčastnení na nemocenskom poistení2) a sociálnom zabezpečení3) rovnako ako pracovníci v pracovnom pomere.

(2) V dobe, keď poslanec nevykonáva svoju funkciu pre chorobu, patrí mu plat podľa § 1, najdlhšie však po dobu šiestich mesiacov; po túto dobu mu nepatria dávky nemocenského poistenia.

(3) Poslancovi patria prídavky na deti vo výške a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.4)

§ 10

(1) Plat (§ 1) a funkčný príplatok (§ 2) podliehajú dani zo mzdy.5)

(2) Paušálne náhrady (§ 3 a 5) dani zo mzdy nepodliehajú.

§ 11

Poslancovi nepatria nároky podľa tohto zákona v dobe, po ktorú je členom vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Toto platí rovnako, ak je vedúcim federálneho alebo republikového ústredného orgánu štátnej správy.

§ 12

(1) Slovenská národná rada zodpovedá poslancovi za škodu, ktorá mu vznikla pri výkone poslaneckej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, podľa pracovnoprávnych predpisov.6)

(2) Poslanec zodpovedá Slovenskej národnej rade za škodu, ktorú jej spôsobil pri výkone poslaneckej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, podľa pracovnoprávnych predpisov.6)


§ 13

Zrušuje sa § 24 až 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady.

§ 14

Poslancom, ktorí vykonávajú poslaneckú funkciu ku dňu účinnosti tohto zákona, patria nároky podľa tohto zákona od prvého dňa mesiaca, v ktorom zákon nadobudol účinnosť.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 124 ods. 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.

6) § 172 a nasl. Zákonníka práce.