2

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 8. decembra 1989

o základných podmienkach dodávky elektriny

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. a podľa § 18 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje vzťahy vznikajúce medzi socialistickými organizáciami pri dodávke a odbere elektriny, pokiaľ osobitný predpis1) neustanovuje inak.

§ 2

Dodacie a technické podmienky

(1) Dodávka je splnená prechodom dohodnutého množstva elektriny zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

(2) Pri odbere elektrickej práce zo zariadenia na verejný rozvod elektriny je v zmluvnom období prípustná tolerancia + 1 % a – 5 % zmluvnej hodnoty.

(3) Pri dodávke a odbere elektrickej práce zo závodných zdrojov elektriny (ďalej len „závodná elektráreň“) do zariadenia na verejný rozvod elektriny je v zmluvnom období prípustná tolerancia + 5 % a – 2 % zmluvnej hodnoty.

(4) Pri prekročení hodnôt ustanovených v odsekoch 2 a 3 sa na účely výpočtu majetkových sankcií na toleranciu neprihliada.

(5) Odber elektriny u veľkoodberateľov a stredných odberateľov s meraním na sekundárnej strane transformátora2) sa skladá z hodnoty nameranej na meracom zariadení a transformačných strát činnej a jalovej energie. Činné transformačné straty sa určia pri odberoch z veľmi vysokého napätia vo výške 3% nameranej hodnoty a pri odberoch z vysokého napätia vo výške 6% nameranej hodnoty. Odber jalovej energie transformátora sa k nameraným hodnotám odberu nepripočítava, ak je na sekundárne svorky transformátora pripojené kompenzačné zariadenie s výkonom zodpovedajúcim príkonu transformátora naprázdno a ak je toto zariadenie v prevádzke. Poruchy na kompenzačnom zariadení je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi ihneď po zistení. Odberateľ je povinný overiť najmenej raz do roka správnu funkciu kompenzačného zariadenia a výsledky merania oznámiť dodávateľovi. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa transformátor za nevykompenzovaný.

(6) Pri kmitočte je prípustná tolerancia ± 1% od hodnoty ustanovenej v technickej norme;3) môže sa merať v ktoromkoľvek mieste odberného elektrického zariadenia.

(7) Pri napätí je prípustná tolerancia podľa technickej normy.4) Dodávateľ nie je povinný dodržať príslušnú toleranciu v čase, keď

a) odberateľ odoberá elektrinu s účinníkom iným než určeným alebo dohodnutým,

b) odberateľ prekračuje hranice negatívneho spätného pôsobenia na sieť alebo prevádzkuje nesymetrické odbery a zdroje vyšších harmonických v rozpore s technickou normou,5)

c) a ďalej v prípadoch uvedených v § 10 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), i), j), k), l) a m) tejto vyhlášky.

(8) Odberateľ je povinný odoberať elektrinu zo zariadenia na verejný rozvod elektriny trvale s hodnotou induktívneho účinníka (cos φ) 0,93 až 0,98.6) Organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň je povinná dodávať do zariadenia na verejný rozvod elektriny v dennom čase elektrinu trvale s hodnotou induktívneho účinníka (cos φ) 0,9,6) ak sa organizácie podľa miestnych sieťových podmienok nedohodnú inak.

(9) Odberateľ nemôže bez súhlasu dodávateľa

a) pripojiť v svojom odbernom elektrickom zariadení stacionárny náhradný zdroj elektriny,

b) prenechať elektrinu podružne pripojeným odberateľom,

c) dodávať do siete jalovú energiu,

d) pripájať a prevádzkovať elektrické spotrebiče na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.

(10) Odberateľ je povinný urobiť na svojom odbernom zariadení pripojenom na zariadenie na verejný rozvod elektriny také úpravy, aby vplyvom spätného pôsobenia na sieť (skreslenie sínusového priebehu napätia a prúdu, nesúmerná záťaž a kolísanie napätia) neovplyvňoval nad hodnoty dané technickou normou5)

a) kvalitu dodávky elektriny ostatným odberateľom,

b) činnosť hromadného diaľkového ovládania.

(11) Odberateľ je povinný zabezpečiť technické blokovanie odberu elektriny akumulačnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v čase od 6,00 do 22,00 hodín stredoeurópskeho času, pokiaľ dodávateľ neurčí inak.

(12) Odberateľ zodpovedá za riadny stav odberného elektrického zariadenia.

§ 3

Riadenie odberu a spotreby

(1) Dodávateľ môže podľa vývoja palivovo-energetickej situácie určiť na niektoré obdobie pre riadenie odberu a spotreby elektriny v nevyhnutnom rozsahu rozšírené pásma energetických špičiek7) tak, aby celkom pokrývali doby maximálneho zaťaženia elektrizačnej sústavy Československej socialistickej republiky.

(2) Na účely diaľkového signalizovania a ovládania spotreby elektriny môže dodávateľ po dohode s odberateľom umiestniť do zariadenia odberateľa prijímač hromadného diaľkového ovládania alebo iné signalizačné a ovládacie zariadenia.

(3) Všetci odberatelia sú povinní sledovať pravidelné hlásenia o situácii v dodávke elektriny v hromadných oznamovacích prostriedkoch a signalizačné zariadenia, ku ktorým majú prístup, a riadiť sa podľa nich.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY ELEKTRINY ZO ZARIADENIA NA VEREJNÝ ROZVOD

§ 4

Rozdelenie odberateľov

(1) Veľkoodberateľmi sú odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení na prípojnicu generátorového napätia alebo na sieť veľmi vysokého alebo vysokého napätia s jedným alebo viacerými transformátormi, s výnimkou rezervných transformátorov, s celkovým príkonom nad 160 kVA.

(2) Strednými odberateľmi sú odberatelia, ktorí sú pripojení na sieť vysokého napätia s jedným alebo viacerými transformátormi, s výnimkou rezervných transformátorov, s celkovým príkonom do 160 kVA včítane.

(3) Maloodberateľmi sú odberatelia, ktorí sú pripojení na sieť nízkeho napätia.

(4) Za jedno odberné miesto sa považuje odber elektriny jedného odberateľa na súvislom pozemku, ktorý tvorí samostatný, priestorovo uzavretý a trvale elektricky prepojený celok, aj keď má viac elektrických prípojok.

(5) U maloodberateľov sa za jedno odberné miesto považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny a ktorého odber je meraný jedným meracím zariadením.

(6) Na účely sledovania a vyhodnocovania odberu elektrickej práce pri trakčnom vedení Československých štátnych dráh a mestskej hromadnej dopravy sa za jedno odberné miesto považuje odber elektriny všetkých napájacích staníc jedného oblastného riaditeľstva alebo mestského dopravného podniku od jedného dodávateľa (krajského energetického podniku). Na účely fakturácie sa za odberné miesto považuje odber jednej napájacej stanice.

§ 5

Hospodárske zmluvy

(1) Hospodárske zmluvy na odber elektriny sa uzavierajú pre každé odberné miesto osobitne. Náležitosti potrebné pre vznik zmluvy s veľkoodberateľmi a strednými odberateľmi sú:

a) potvrdená prihláška na odber elektriny,

b) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú spravidla na neurčitý čas,

c) odberový diagram, v ktorom sa dojednáva predmet plnenia a zmluvné obdobie.

(2) Predmetom hospodárskych zmlúv uzavieraných s veľkoodberateľmi je množstvo elektrickej práce a výška elektrického výkonu v zmluvnom období, ktoré je pri elektrickej práci štvrťročné a pri elektrickom výkone mesačné. V odberovom diagrame s veľkoodberateľmi sa ďalej dojednáva:

a) rozpis množstva elektrickej práce na jednotlivé mesiace,

b) priebeh hodnôt hodinových výkonov,

c) 1/4 hod. výkon kW (maximum),

d) hodnoty regulačných stupňov, ktorými sa upravuje výška elektrického výkonu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení podľa jednotného regulačného plánu.

(3) Predmetom hospodárskych zmlúv uzavieraných so strednými odberateľmi je množstvo elektrickej práce v zmluvnom období, ktoré je ročné. Súčasťou zmluvy je protokol o programovom znížení odberu elektrického výkonu.

(4) Hospodárska zmluva s maloodberateľmi sa uzaviera na neurčitý čas a tvorí ju potvrdená prihláška na odber elektriny.

(5) Veľkoodberatelia a strední odberatelia sú povinní najneskôr 30 dní pred začatím odberu predložiť dodávateľovi prihlášku a návrh technických a dodacích podmienok na tlačivách, ktoré im vydá dodávateľ. K predloženým dokladom sa dodávateľ vyjadrí do 20 dní od ich doručenia.

(6) Odberový diagram sú veľkoodberatelia s strední odberatelia povinní dojednať s dodávateľom najneskôr 5 dní pred začiatkom zmluvného obdobia.

(7) Odberatelia sú povinní predložiť dodávateľovi novú prihlášku na odber v týchto prípadoch:

a) veľkoodberatelia a strední odberatelia

1. pri zmene menovitého príkonu transformátora pripojeného na rozvodné zariadenie dodávateľa,

2. pri rekonštrukcii odberného elektrického zariadenia (zmena napätia a druhu dodávanej elektriny, zmena spôsobu ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím),

3. pri zvýšení odberu nad hodnotu dojednaného technického maxima,

4. pri inštalácii stacionárneho náhradného zdroja elektriny do odberného elektrického zariadenia.

5. pri zmene sadzby;

b) maloodberatelia

1. pri požadovanom zvýšení prípojnej hodnoty o 5 kW a viac (prípojnou hodnotou sa rozumie súčet príkonov všetkých elektrických spotrebičov podľa údajov na ich štítku),

2. pri rekonštrukcii odberného elektrického zariadenia (zmena napätia a druhu dodávanej elektriny, zmena spôsobu ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím),

3. pri pripojení spotrebičov slúžiacich na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, a to aj v prípade, keď prípojná hodnota týchto spotrebičov je menšia ako 5 kW,

4. pri inštalácii stacionárneho náhradného zdroja elektriny do odberného elektrického zariadenia,

5. pri zmene sadzby.

§ 6

Zmeny a ukončenie odberu

(1) Ak nový užívateľ preberá objekty, v ktorých je odberné elektrické zariadenie pripojené na zariadenie na verejný rozvod elektriny, je povinný najneskôr 30 dní pred začatím odberu predložiť dodávateľovi prihlášku na odber elektriny a do 3 dní od prevzatia objektov oznámiť stav počítadiel elektromerov ku dňu prevzatia.

(2) Ukončenie odberu je povinný každý odberateľ písomne oznámiť dodávateľovi najneskôr 30 dní vopred a umožniť mu vykonanie konečného odpočtu, odobratie meracích zariadení, prípadne vykonanie ďalších opatrení súvisiacich s ukončením odberu. Veľkoodberatelia a stredný odberatelia súčasne musia odpojiť odberné elektrické zariadenie od zariadenia na verejný rozvod elektriny.

(3) Pokiaľ odberateľ nesplní povinnosti uvedené v odseku 2, uhradí odobratú elektrinu včítane poplatkov za používanie meracích zariadení až do podania prihlášky na odber novým odberateľom alebo odobratia meracích zariadení.

Meranie a odpočty

§ 7

(1) Odber elektriny zo zariadenia na verejný rozvod elektriny meria dodávateľ spravidla v mieste, kde elektrina prechádza zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa, a to podľa údajov vlastného meracieho zariadenia, ktoré odberateľovi za úhradu inštaluje a zapojí. Umiestnenie a druh meracieho zariadenia a meracích transformátorov, ako aj spôsob merania určí dodávateľ.

(2) Odberateľ je povinný starať sa o meracie zariadenia tak, aby nedoško k ich poškodeniu alebo odcudzeniu, sledovať ich chod a všetky závady v meraní ohlásiť dodávateľovi najneskôr do 3 dní po zistení.

(3) Inštalovať podružné meracie, kontrolné, signalizačné a regulačné zariadena napojené na meracie zariadenie dodávateľa možno iba s jeho súhlasom. Pripojenie uskutočňuje dodávateľ na náklady odberateľa.

§ 8

(1) Na žiadosť odberateľa alebo z vlastného podnetu preskúša dodávateľ správnosť údajov meracieho zariadenia do 30 dní od jeho výmeny. Skúšku musí vykonať podľa technických noriem.8)

(2) Ak sa pri preskúšaní zistí, že meracie zariadenie udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa technická norma,8) uhradí zvýhodnená organizácia sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch, a to odo dňa, keď závada vznikla; ak to nemožno zistiť, odo dňa predchádzajúceho odpočtu. Náklady spojené s výmenou a preskúšaním meracieho zariadenia uhrádza dodávateľ.

(3) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje meracieho zariadenia sa neodchyľujú od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa technická norma,8) uhradí všetky náklady spojené s výmenou a preskúšaním meracieho zariadenia odberateľ v prípade, že o preskúšanie požiadal.

(4) Ak nemožno presne zistiť spotrebu elektriny, hodnotu maxima alebo hodnoty potrebné na výpočet účinníka, určí sa spotreba elektriny alebo potrebné hodnoty v závislosti od rozsahu a druhu závady podľa

a) dojednaných hodnôt na príslušné obdobie alebo

b) hodnôt porovnateľného uceleného obdobia v priebehu zmluvného obdobia, keď údaje boli správne merané, alebo

c) fakturačných hodnôt z minulých porovnateľných zmluvných období, keď boli údaje správne merané, alebo

d) spotreby elektriny v nasledujúcom porovnateľnom období (pri nových odberoch alebo pri zmene odberových pomerov).

(5) Ak pri dodávke elektriny vznikla závada na zariadení, ktorým sa prepínajú sadzby, rozdelí sa celá spotreba od posledného odpočtu až do odstránenia závady v pomere spotreby elektriny v sadzbách podľa porovnateľného obdobia, v ktorom meracie zariadenie správne meralo.

§ 9

(1) Odpočty elektromerov na meranie činnej, prípadne jalovej elektriny vykonáva dodávateľ u veľkoodberateľov a stredných odberateľov mesačne a u maloodberateľov najmenej raz za rok.

(2) Mesačná lehota uvedená v odseku 1 sa považuje za splnenú, ak dodávateľ vykoná odpočet najskôr 4 pracovné dni pred a najneskôr 2 pracovné dni po jej uplynutí; dodávateľ je však povinný vykonať odpočet v rovnaký počet pracovných dní pred alebo po skončení mesiaca, ako sa vykonal odpočet v predchádzajúcom mesiaci.

(3) Odpočty elektromerov na meranie činnej a jalovej elektriny na účely sledovania a vyhodnocovania spotreby a odberu vykonáva odberateľ takto:

a) veľkoodberatelia, u ktorých sa odoberaný výkon meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima, sú povinní vykonávať písomné odpočty na začiatku a na konci pracovného času a v dvojsmenných a nepretržitých prevádzkach a pracovných dňoch o 6., 14., a 22. hodine; súčasťou týchto odpočtov je i záznam o dosiahnutom 1/4 hod. maxime a hodnote účinníka. Pri uplatnení záväzných opatrení slúžiacich na usmernenie odberu a spotreby elektriny9) sú veľkoodberatelia povinní v pracovnom čase vykonávať hodinové odpočty odberu elektriny a viesť o tom písomný záznam,

b) veľkoodberatelia, u ktorých sa odoberaný výkon meria registračným zariadením,10) sú povinní vykonávať písomné odpočty elektromerov jalovej elektriny na začiatku a na konci pracovného času a v dvojsmenných a nepretržitých prevádzkach v pracovné dni o 6., 14., a 22. hodine.

(4) Odberatelia uvedení v odseku 3 sú povinní na vyžiadanie predkladať dodávateľovi záznamy o odpočtoch pri dojednávaní odberových diagramov.

(5) Veľkoodberatelia sú povinnní sledovať a vyhodnocovať hodinový priebeh odberu elektriny v pracovnom čase v druhú stredu mesiacov určených dodávateľom a v sobotu a v nedeľu po druhej strede v júni a decembri. Do troch pracovných dní po sledovanom dni sú veľkoodberatelia povinní zaslať dodávateľovi riadne vyplnený výkaz. Neúplne alebo nesprávne vyplnený výkaz sa považuje za neodoslaný.

Obmedzenie a prerušenie dodávky

§ 10

(1) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny

a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, údržbových a revíznych prác na svojom zariadení,

b) pri udadostiach charakteru živelnej pohromy (búrka, víchrica, povodeň, zosuv pôdy, námraza a pod.),

c) pri likvidácii systémových a závažných porúch v elektrizačnej sústave Československej socialistickej republiky,

d) pri zmene napätia alebo druhu elektriny,

e) pri mimoriadnych udalostiach narúšajúcich prevádzku prepojených elektrizačných sústav v rámci Centrálnej dispečerskej organizácie štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

f) pri vykonávaní regulačných opatrení podľa jednotného regulačného plánu alebo pri ich nedodržaní odberateľom a pri vykonávaní dispečerských opatrení podľa vypínacieho plánu,

g) ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje technickým normám11) do tej miery, že môže ohroziť zdravie, život alebo majetok,

h) ak odberateľ dodávateľovi zabraňuje alebo neumožní prístup k meracím alebo elektrickým zariadeniam,

i) ak sa u odberateľa zistil neoprávnený odber,

j) ak zmení odberateľ bez súhlasu dodávateľa počet transformátorov slúžiacich na priamy odber elektriny zo zariadenia na verejný rozvod elektriny alebo ich prípojnú hodnotu,

k) ak odberateľ v dohodnutom termíne nesplní príkaz dodávateľa na odstránenie závad v odbernom elektrickom zariadení, ktoré spôsobujú plytvanie elektrinou alebo nadmerné straty pri spotrebe, mimoriadny pokles alebo kolísanie napätia u iných odberateľov, prípadne ak neodstráni rušenie telekomunikačných zariadení energetiky, hromadného diaľkového ovládania, rozhlasu, televízie alebo iných telekomunikačných zariadení,

l) ak zariadenie odberateľa má nižší účinník ako určený alebo dohodnutý a odberateľ nevyhovel v danej lehote výzve dodávateľa na zaistenie nápravy,

m) ak veľkoodberateľ alebo stredný odberateľ prekročí technické maximum dojednané v zmluve,

n) z nevyhnutných prevádzkových dôvodov; v čase, keď mal odberateľ podľa zmluvy nárok odoberať elektrinu však prerušenie nesmie byť v jednotlivých prípadoch dlhšie ako 15 minút,

o) pri vzniku úrazu na zariadení na verejný rozvod elektriny a pri odstraňovaní jeho následkov,

p) z dôvodu neplatenia za odobratú elektrinu, ak odberateľ nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú mu dodávateľ určil s upozornením, že dodávku preruší.

V týchto prípadoch nezodpovedá dodávateľ za vzniknuté škody ani za ušlý zisk.12)

(2) Obmedzením dodávky sa rozumie zákaz používať niektoré spotrebiče buď vôbec, alebo v určitom čase; prerušením dodávky sa rozumie odpojenie odberného elektrického zariadenia od zariadenia na verejný rozvod elektriny na určitý čas bez toho, že sa skončí zmluvný vzťah.

§ 11

(1) Obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny podľa § 10 ods. 1 písm. a) je dodávateľ povinný oznámíť veľkoodberateľom aspoň 3 mesiace vopred s tým, že presný termín dodávateľ oznámi najmenej 10 dní pred obmedzením alebo prerušením dodávky.

(2) Zmenu napätia alebo druhu elektriny oznámi dodávateľ odberateľom podľa osobitných predpisov.13)

§ 12

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá elektrinu bez zmluvy s dodávateľom okrem prípadov, keď hospodárska zmluva nebola uzavretá z dôvodov na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ vykoná také opatrenia, aby meracie zariadenie spotrebu buď nezaznamenávalo, alebo ju zaznamenávalo v neprospech dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenie používa,

c) ak odberateľ bez súhlasu dodávateľa prenechá elektrinu ďalším odberateľom,

d) ak odberateľ poškodí meracie zariadenie dodávateľa, jeho úradné alebo podnikové plomby alebo ak neohlási poškodenie alebo stratu meracieho zariadenia do 3 dní po zistení,

e) ak maloodberateľ zvýši prípojnú hodnotu odberného elektrického zariadenia o 5 kW a viac bez súhlasu dodávateľa,

f) ak odberateľ odoberá elektrinu pre spotrebiče, ktorých pripájanie alebo prevádzkovanie je touto vyhláškou alebo zmluvou zakázané alebo časovo obmedzené.

(2) Množstvo elektriny nooprávnene odobraté sa pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch určí takto:

a) u maloodberateľov sa štítkové výkony všetkých zistených nemeraných alebo nesprávne meraných alebo neoprávnene použitých spotrebičov vynásobia časom využitia,

b) u veľkoodberateľov a stredných odberateľov sa štítkové výkony všetkých transformátorov slúžiacich na priamy odber elektriny vynásobia časom využitia 16 hodín denne, pokiaľ sa nezistil iný čas využitia; na výpočet sa použije účinník cos φ = 1 a za odobratý elektrický výkon sa považuje dojednané technické maximum.

(3) Denná spotreba určená podľa odseku 2 sa násobí počtom dní neoprávneného odberu, a ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, vyúčtuje sa odber za posledné odpočítacie obdobie.

(4) Ak nemožno u maloodberateľov zistiť počet a druh skutočne používaných spotrebičov, na výpočet sa použijú údaje o spotrebičoch, ktoré sú uvedené v prihláške na odber elektriny.

(5) K sume vypočítanej podľa odsekov 2 a 3 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu.

§ 13

Majetkové sankcie

(1) Za prekročenie dohovoreného množstva elektrickej práce je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2 Kčs za každú prekročenú kWh.

(2) Za prekročenie dohovoreného elektrického výkonu sa penále určí takto:

a) odberatelia, u ktorých sa odoberaný elektrický výkon meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima, zaplatia dodávateľovi penále

1. 300 Kčs za každý kW, ktorý odobrali nad dohovorený štvrťhodinový výkon v kW v určených pásmach energetických špičiek,7)

2. 100 Kčs za každý kW, ktorý odobrali nad dohovorený hodinový výkon v čase uplatnenia záväzných opatrení slúžiacich na usmernenie odberu a spotreby elektriny,9)

b) odberatelia, u ktorých sa odoberaný elektrický výkon meria registračným zariadením,10) zaplatia dodávateľovi penále

1. 5 Kčs za kW a hodinu pri prekročení do 5 % hodnoty odberového diagramu,

2. 10 Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení do 10 % hodnoty odberového diagramu,

3. 20 Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení nad 10 % hodnoty odberového diagramu.

(3) Ak dodávateľ odberateľovi neumožní s výnimkou prípadov podľa § 10 ods. 1 tejto vyhlášky odobrať dohovorené množstvo elektrickej práce, je povinný zaplatiť penále vo výške 2 Kčs za každú neodobratú kWh.

(4) Ak odberateľ neodoberie dohovorené množstvo elektrickej práce, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,50 Kčs za každú neodobratú kWh.

(5) Ak dodávateľ dodáva elektrinu súvisle dlhší čas ako 15 minút s kmitočtom alebo napätím mimo rámca určenej alebo dohodnutej tolerancie a ak nejde o postup podľa § 2 ods. 6 tejto vyhlášky, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,50 Kčs za každú takto dodanú kWh. Toto penále sa platí iba vtedy, keď nedodržanie kmitočtu alebo napätia zistia úradne overené prístroje s grafickým záznamom.

(6) Za neoprávnený odber podľa § 12 ods. 1 písm. a) a b) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške desaťnásobku ceny neoprávnene odobratej elektriny.

(7) Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2500 Kčs

a) za neoprávnený odber podľa § 12 ods. 1 písm. c), d) a e) tejto vyhlášky,

b) ak dodávateľ zistí pri odbere s meraním na sekundárnej strane transformátora2) poruchu na kompenzačnom zariadení, ktorú odberateľ neohlásil,

c) ak premiestni meracie zariadenia dodávateľa bez jeho súhlasu,

d) za neoprávnený odber podľa § 12 ods. 1 písm. f) tejto vyhlášky, a to za každý spotrebič,

e) za prekročenie technického maxima dojednaného v zmluve vo 1/4 hod. intervale v ktorýkoľvek čas, ak sa elektrický výkon meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima alebo individuálnym meraním elektrického výkonu,

f) za nedodržanie povinností podľa § 7 ods. 2 a § 9 ods. 3.

(8) Pri zhoršení účinníka proti určenej alebo dohodnutej hodnote zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vo výške 0,50 Kčs za každú takto odobratú kVArh, najmenej však 2000 Kčs mesačne. Pri meraní na sekundárnej strane transformátora2) sa do výpočtu účinníka započítava aj odber jalovej energie transformátora naprázdno, pokiaľ nie je vykompenzovaný.

(9) Za prekročenie technického maxima dojednaného v zmluve je odberateľ, u ktorého sa odoberaný elektrický výkon meria registračným zariadením,10) povinný zaplatiť penále vo výške 10 Kčs za každý prekročený kW vo štvrťhodinovom intervale, najmenej však 2500 Kčs.

§ 14

Fakturovanie a platenie

Fakturovanie a platenie dodávok elektriny upravujú osobitné predpisy.14)

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY ELEKTRINY DO ZARIADENIA NA VEREJNÝ ROZVOD ELEKTRINY

§ 15

Hopodárske zmluvy

(1) Hospodárske zmluvy o dodávke elektriny zo závodnej elektrárne do zariadenia na verejný rozvod elektriny sa uzavierajú pre každú závodnú elektráreň osobitne. Náležitosti potrebné pre vznik zmluvy sú:

a) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú na neurčitý čas,

b) diagram, v ktorom sa dojednáva predmet plnenia a zmluvné obdobie.

(2) Predmetom zmlúv s veľkoodberateľmi prevádzkujúcimi závodnú elektráreň je množstvo elektrickej práce a výška elektrického výkonu dodávaných do zariadení na verejný rozvod elektriny v zmluvnom období, ktoré je pri elektrickej práci štvrťročné a pri elektrickom výkone mesačné. Predmetom zmlúv s ostatnými odberateľmi prevádzkujúcimi závodnú elektráreň je množstvo elektrickej práce v zmluvnom období, ktoré je ročné.

(3) U veľkoodberateľov prevádzkujúcich závodnú elektráreň sa v diagrame dojednávajú tieto ďalšie hodnoty:

a) množstvo elektrickej práce v jednotlivých mesiacoch,

b) priebeh hodinových hodnôt dodávky elektriny zo závodných elektrární s inštalovaným výkonom nad 1 MW; pri ostatných závodných elektrárňach priemerný hodinový výkon v prvej a druhej smene v pracovné dni,

c) hodnoty regulačných stupoňov, ktorými sa upravuje výška elektrického výkonu v prípade vyhlásenia regulačných opatrení podľa jednotného regulačného plánu,

d) výroba a celková spotreba elektriny v závodnej elektrárni.

(4) U ostatných odberateľov prevádzkujúcich závodnú elektráreň sa v diagrame dojednáva ďalej pohotový výkon.

(5) Výroba elektriny v závodnej elektrárni sa meria na svorkách generátorov meracím zariadením organizácie prevádzkujúcej závodnú elektráreň.

(6) Organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň je povinná najneskôr 60 dní pred pripojením na zariadenie na verejný rozvod elektriny predložiť energetickému podniku návrh technických a dodacích podmienok na tlačive, ktoré jej vydá energetický podnik. K návrhu sa energetický podnik vyjadrí do 20 dní od jeho doručenia.

(7) Organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň je povinná dojednať s energetickým podnikom diagram najneskôr 5 dní pred začiatkom zmluvného obdobia.

(8) Podmienky poskytnutia výpomocnej dodávky v prípade havárie alebo poruchy na výrobnom zariadení elektrárne energetickým podnikom dohodnú organizácie v zmluve.

§ 16

Meranie a odpočty

(1) Dodávky do zariadenia na verejný rozvod elektriny meria organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň svojím zariadením spravidla v mieste, kde elektrina prechádza do zariadenia na verejný rozvod elektriny.

(2) Odpočty elektromerov na meranie činnej a jalovej elektriny dodávanej do zariadenia na verejný rozvod elektriny vykonáva organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň mesačne.

(3) Odpočty elektromerov na meranie činnej a jalovej elektriny na účely sledovania a vyhodnocovania výroby, odberu, dodávky a vlastnej účelovej spotreby vykonávajú veľkoodberatelia prevádzkujúci závodnú elektráreň takto:

a) pri prevádzke elektrárne s inštalovaným výkonom nad 1 MW odpčítajú skutočne dosiahnuté hodinové a smenové hodnoty výroby, odberu, dodávky a spotreby elektriny v čase od 6. do 22. hodiny,

b) pri prevádzke elektrární s inštalovaným výkonom do 1 MW včítane odpočítajú skutočne dosiahnuté smenové hodnoty výroby, odberu, dodávky a spotreby elektriny v pracovné dni o 6., 14., a 22. hodine.

(4) Ostatné organizácie prevádzkujúce závodnú elektráreň odpočítajú skutočne dosiahnuté hodnoty výroby, odberu, dodávky a spotreby elektriny mesačne.

(5) Veľkoodberatelia prevádzkujúci závodnú elektráreň sú povinní sledovať hodinový priebeh výroby, odberu a spotreby elektriny v druhú stredu v mesiaci a v sobotu a nedeľu po druhej strede v júni a decembri. O povinnosti vyplniť a zaslať výkaz energetickému podniku platia ustanovenia § 9 ods. 5 obdobne.

§ 17

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie dohovoreného množstva elektrickej práce do zariadenia na verejný rozvod elektriny je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále vo výške 0,20 Kčs za každú kWh.

(2) Za nedodanie dohovoreného elektrického výkonu do zariadenia na verejný rozvod elektriny v určených pásmach energetických špičiek,7) v mimošpičkovom čase pri uplatnení záväzných opatrení slúžiacich na usmernenie odberu a spotreby elektriny,9) je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále vo výške 0,20 Kčs za kW a hodinu, najmenej však 500 Kčs.

(3) Za prekročenie elektrického výkonu odoberaného zo závodnej elektrárne na vlastnú účelovú spotrebu v závode v čase uplatnenia záväzných opatrení slúžiacich na usmernenie odberu a spotreby elektriny9) je organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň povinná zaplatiť energetickému podniku penále podľa § 13 ods. 2 písm. b). Právo na penále nevznikne v prípade, že organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň zníži vlastnú účelovú spotrebu tepla a tým zvýši elektrický výkon dodávaný do zariadenia na verejný rozvod elektriny o množstvo zodpovedajúce určenému zníženiu vlastnej účelovej spotreby.

(4) Za nesplnenie povinnosti zaslať riadne vyplnený výkaz v lehote ustanovenej v § 16 ods. 5 zaplatí organizácia prevádzkujúca závodnú elektráreň energetickému podniku penále vo výške 100 Kčs za každý deň meškania, najviac však 2500 Kčs.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na dodávky elektriny z malých vodných elektrární s inštalovaným výkonom do 1 MW.


ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

Organizácie sa nemôžu dohodnúť odchylne od ustanovení § 5 ods. 1 až 4, § 10 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 15 ods. 1 a 2.

§ 19

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 1990; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1990 sa však spravujú doterajšími predpismi.

§ 20

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny v znení vyhlášky č. 128/1983 Zb.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1983 Zb. o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach

2) Sekundárnou stranou transformátora sa rozumie strana nižšieho napätia.

3) ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení.

4) ČSN 34 0035 Dovolené úchylky napětí elektrických soustav na střídavý proud.ČSN 330120 Jmenovitá napětí elektrických zdrojů, sítí a spotřebičů všeobecného použití.

5) ČSN 33 3430 Požadavky na elektrická zařízení z hlediska vlivu na elektrizační soustavu.

6) Tým sa rozumejú priemerné hodnoty účinníka vyhodnocované v 15-minútovom intervale.

7) Cenník veľkoobchodných cien VC 3/2/1988 odbor 117.

8) ČSN 35 6106 Prevádzkové elektromery. Metódy skúšania pre úradné overovanie.

9) Napr. pri vyhlásení niektorého zo stupňov jednotného regulačného plánu určujúceho dodržanie alebo zníženie spotreby elektriny.

10) Grafická registrácia, magnetické médium.

11) ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

12) § 147 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., úplné znenie vyhlásené pod č. 80/1989 Zb.

13) Vyhláška Ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačného zákona).

14) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.