Vyhláška č. 179/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do28.02.1994
Účinnosť od 15.11.1988 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z.

OBSAH