Vyhláška č. 136/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a dohovore dojednanom výmenou nót medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1987 a zo 4. januára 1988

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988
Účinnosť od 16.09.1988
Redakčná poznámka

Dohoda aj dohovor nadobudli platnosť 1. júnom 1988.