Čiastka č. 25/1985 Zb.

Vydaná dňa: 31.10.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/1985 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov členov posádok československých námorných lodí 01.01.1986
90/1985 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o právnej pomoci v trestných veciach 15.11.1985
91/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o systéme informačných údajov o vlastnostiach látok a materiálov 01.01.1986