Vyhláška č. 264/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.1993
Účinnosť od 29.06.1990 do31.12.1993
Zrušený 246/1993 Z. z.

OBSAH

264

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 25. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive

Federálne ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 7 ods. 2 a § 62 zákona č. 147/1983 Zb. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 49/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 10/1984 Zb., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je žiadateľ povinný

a) pripojiť lekársky posudok o fyzickej a duševnej spôsobilosti na používanie zbrane,

b) pripojiť potvrdenie zamestnávateľa alebo národného výboru, prípadne predložiť na nahliadnutie platnú koncesiu, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na guľovú zbraň používanú v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania,

c) predložiť na nahliadnutie platný poľovný lístok, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na guľovú zbraň určenú na poľovné účely,

d) predložiť na nahliadnutie platný doklad o dosiahnutí príslušnej výkonnostnej triedy, ak žiada o vydanie zbrojného preukazu na guľovú zbraň na športové účely.“.

2. § 1 ods. 3 sa vypúšťa.

3. Za § 1 sa vkladá nový § 1a, ktorý znie:

㤠1a

(1) Za zbraň určenú na poľovné účely sa považuje zbraň, ktorej držanie a nosenie sa má povoliť držiteľovi platného poľovného lístka na výkon práva poľovníctva.

(2) Za zbraň určenú na športové účely sa považuje zbraň, ktorej držanie a nosenie sa má povoliť na športovú činnosť nositeľovi výkonnostnej triedy v streľbe alebo v inej športovej disciplíne, ktorej súčasťou je streľba.

(3) Za zbrane používané v súvislosti s výkonom povolania alebo zamestnania sa považujú špeciálne expanzné prístroje uvedené v § 32 ods. 1 zákona a zbrane, ktorých držanie a nosenie sa má povoliť osobám, ktoré podľa osobitných predpisov pri výkone povolania alebo zamestnania musia byť ozbrojené alebo sú pri ňom oprávnené použiť zbraň.“.

4. § 2 ods. 2 znie:

(2) Žiadosť o predĺženie doby platnosti zbrojného preukazu musí mať náležitosti uvedené v § 1, okrem lekárskeho posudku o fyzickej a duševnej spôsobilosti na používanie zbrane.“.

5. § 2 ods. 3 sa vypúšťa.

6. § 6 ods. 2 znie:

(2) Osoba, ktorá chce nadobudnúť vlastníctvo ku guľovej zbrani a je držiteľom zbrojného preukazu, podáva písomnú žiadosť o vydanie nákupného povolenia, ktorá musí mať náležitosti uvedené v § 1, okrem lekárskeho posudku o fyzickej a duševnej spôsobilosti na používanie zbrane, a obsahovať údaje o spôsobe nadobudnutia a druhu zbrane a podľa možnosti aj o jej značke, kalibri a výrobnom čísle.“.

7. § 7 ods. 5 sa vypúšťa.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

JUDr. Sacher v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 35 a nasl. vyhlášky č. 165/1979 Zb.