Nariadenie vlády č. 9/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti

(v znení č. 112/1984 Zb.)

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982
Účinnosť od 01.01.1985

9

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 28. januára 1982

o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, § 142a zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov a § 168 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č.150/1979 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č.7/1982 Zb.:


§ 3

Sumy zaopatrovacieho príspevku patriace podľa predpisov o sociálnom zabezpečení4) sú 300 Kčs mesačne, ak ide o dieťa, a 650 Kčs mesačne, ak ide o ostatných oprávnených.

§ 4

Príplatok na invalidné dieťa k prídavkom na deti, k výchovnému a k zaopatrovaciemu príspevku5) je 500 Kčs mesačne.

§ 5

Sumy najvyššej prípustnej hranice príjmu na priznanie náhrady ušlej pracovnej odmeny členom jednotných roľníckych družstiev pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách sú 690 Kčs mesačne,6) a ak ide o pozostalých po účastníkoch odboja, 880 Kčs mesačne.7)


§ 6

Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 77/1979 Zb., ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné.

§ 7

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia.§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl a § 33 zákona č. 88/1968 Zb.

2) § 34 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1976 Zb.).

3) § 46 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.

4) § 74 ods. 1 zákona č. 121/1975 Zb.

5) § 24 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. v znení zákona č. 99/1972 Zb.§ 34 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1976 Zb.).§ 46 ods. 3 a § 74 ods. 2 zákona č. 121/1975 Zb.

6) § 78 ods. 5 zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákona č. 150/1979 Zb.

7) § 78 ods. 6 zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákona č. 150/1979 Zb.