Čiastka č. 43/1980 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1980
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
168/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily 22.12.1980
169/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien (úplné znenie)
170/1980 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
171/1980 Zb. Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike 06.01.1981
172/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe 01.01.1981
173/1980 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o jednotnej údajovej základni organizácií 01.01.1981
174/1980 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o vykonávaní skúšok z odbornej spôsobilosti žiadateľov o vodičské oprávnenia 01.03.1981