Čiastka č. 13/1976 Zb.

Vydaná dňa: 24.06.1976
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pomocníkoch Pohraničnej stráže 01.09.1976
61/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane 01.07.1976
62/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a organizácii podnikových archívov 01.07.1976
63/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú kritériá na posudzovanie písomnosti ako archívnych dokumentov a upravujú niektoré podrobnosti o postupe pri vyraďovaní (škartácii) písomnosti 01.07.1976
64/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty 24.06.1976
65/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov 01.07.1976
66/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodároch 01.07.1976
68/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 4/1972 Zb. o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku 24.06.1976