Vyhláška č. 89/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o tvorbe cien a predaji opotrebovaných osobných automobilov

Čiastka 34/1960
Platnosť od 29.06.1960 do31.12.1966
Účinnosť od 01.07.1960 do31.12.1966
Zrušený 99/1966 Zb.

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojárstva

z 20. júna 1960

o tvorbe cien a predaji opotrebovaných osobných automobilov

Ministerstvo všeobecného strojárstva ustanovuje v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Ministerstvom vnútorného obchodu podľa § 5 vládneho nariadenia č. 60/1959 Sb. o pôsobnosti v obore plánovania, tvorby a kontroly cien a podľa § 1 zákona č. 160/1949 Sb. o vnútornom obchode:


§ 1

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na osobné automobily včítane automobilov s karosériou STW (Station Wagon), ktoré sú alebo už boli v držbe spotrebiteľov (ďalej len „opotrebované vozidlá“); nevzťahujú sa však na opotrebované vozidlá, ktorým kompetentný orgán trvale odňal spôsobilosť na prevádzku.

§ 2

Najvyššia cena, za ktorú možno opotrebované vozidlo predávať a kupovať, je cena utvorená zo základnej ceny vozidla odpočítaním zrážky za znehodnotenie. Základnou cenou vozidla sa rozumie maloobchodná cena nového rovnakého alebo porovnateľného typu vozidla, platná v deň, kedy sa predáva opotrebované vozidlo. Pri zrážke za znehodnotenie sa prihliada na vek, technický stav, vybavenie a ostatné vlastnosti vozidla. Zrážka za znehodnotenie je najmenej 20 %. Touto najvyššou cenou sa rozumie cena na stanovišti vozidla.

§ 3

Súkromníkom nie je dovolené vykonávať za odplatu sprostredkovanie predaja opotrebovaných vozidiel.

§ 4

Ministerstvo všeobecného strojárstva môže určiť výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.


§ 5

Zrušuje sa vyhláška č. 44/1951 Ú. l. I. (č. 66/1951 Ú. v. I.) o tvorbe cien a predaji opotrebovaných motorových vozidiel a ich prívesov.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Prvý námestník ministra:

Strakoš v. r.