Zákon č. 38/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady

Čiastka 15/1960
Platnosť od 11.04.1960 do27.02.1964
Účinnosť od 11.04.1960 do27.02.1964
Zrušený 35/1964 Zb.

38

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 11. apríla 1960,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady sa mení a doplňuje takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Pracujúci ľud volí za poslancov Slovenskej národnej rady svojich najlepších predstaviteľov, popredných budovateľov socializmu, ktorí sú osvedčenými organizátormi tvorivého úsilia pracujúcich na hospodárskej a kultúrnej výstavbe štátu.“

2. § 7 ods. 2 znie:

(2) V obciach, v ktorých je vyše 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi rada miestneho národného výboru, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Obdobné opatrenie môže urobiť rada miestneho národného výboru aj v obci, ktorá má menej ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.“

3. § 11 ods. 1 znie:

(1) Volebné obvody pre voľby do Slovenskej národnej rady sa zhodujú s volebnými obvodmi vytvorenými na Slovensku pre voľby do Národného zhromaždenia.“

4. § 12 ods. 1, 2 a 3 znie:

(1) Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov sa vytvoria v obciach volebné okrsky. Keď sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako voľby do Národného zhromaždenia, sú volebné okrsky spoločné tak pre voľby do Národného zhromaždenia, ako aj do Slovenskej národnej rady.

(2) Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom volieb.

(3) Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahrňoval asi 1 000 voličov. Pre vzdialené osady alebo časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.”

5. § 13 včítane nadpisu znie:

㤠13

Ústredná volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady

(1) Pre riadenie volieb do Slovenskej národnej rady zriadi Sbor povereníkov najneskoršie 55 dní predo dňom volieb Ústrednú volebnú komisiu pre voľby do Slovenskej národnej rady.

(2) Ústredná volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

(3) Ústredná volebná komisia pre voľby do Slovenskej národnej rady sa vytvorí zo zástupcov Komunistickej strany Slovenska a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Slovenskom národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Ústredný výbor Slovenského národného frontu.

(4) Keď sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako voľby do Národného zhromaždenia, vykonáva úlohy Ústrednej volebnej komisie pre voľby do Slovenskej národnej rady Slovenská volebná komisia pre voľby do Národného zhromaždenia.”

6. § 15 ods. 1 a 3 znie:

(1) Pre každý volebný obvod pre voľby do Slovenskej národnej rady zriadi rada krajského národného výboru najneskoršie 50 dní predo dňom volieb obvodnú volebnú komisiu. Keď sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako voľby do Národného zhromaždenia, obvodné volebné komisie sú spoločné tak pre voľby do Národného zhromaždenia, ako aj do Slovenskej národnej rady.”

(3) Obvodná volebná komisia sa vytvorí zo zástupcov Komunistickej strany Slovenska a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Slovenskom národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Slovenský národný front.”

7. § 16 písm. c) znie:

c) dozerá na včasné vytvorenie volebných okrskov radami miestnych národných výborov;”

8. § 17 ods. 1 a 3 znie:

(1) Pre každý volebný okrsok zriadi rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom volieb okrskovú volebnú komisiu. Keď sa konajú voľby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako voľby do Národného zhromaždenia, okrskové volebné komisie sú spoločné tak pre voľby do Národného zhromaždenia, ako aj do Slovenskej národnej rady.

(3) Okrsková volebná komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Slovenska a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Slovenskom národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Slovenský národný front.”

9. § 20 ods. 1 znie:

(1) Kandidáti pre voľby do Slovenskej národnej rady sú kandidátmi Slovenského národného frontu ako zväzku robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie. Slovenský národný front - združujúci pod vedením Komunistickej strany Slovenska spoločenské organizácie pracujúceho ľudu - navrhuje za kandidátov popredných budovateľov socializmu z radov robotníkov, členov jednotných roľníckych družstiev, pracujúcej inteligencie a ostatných pracujúcich.”

10. § 27 ods. 1 a 3 znie:

(1) Deň volieb do Slovenskej národnej rady určí Sbor povereníkov najneskoršie 60 dní vopred.”

(3) Voľby sa konajú v určený deň od 7. hodiny do 18. hodiny. V mestách, ktoré sú podľa zákona o územnom členení štátu sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 10 000 obyvateľov, sa konajú voľby v určený deň od 7. hodiny do 22. hodiny. Pokiaľ to miestne podmienky vyžadujú, môže sa začiatok volieb určiť na skoršiu hodinu.”

11. § 38 ods. 2 znie:

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa musí uviesť

a) čas začiatku a skončenia hlasovania;

b) celkový počet voličov vo volebnom okrsku zapísaných v zozname voličov;

c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

e) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

f) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a záznam o tom, ako o nich komisia rozhodla.”

12. § 41 ods. 2 znie:

(2) V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov musí sa uviesť

a) počet okrskových volebných komisií vo volebnom obvode;

b) počet okrskových volebných komisií, ktoré poslali rovnopis zápisnice o hlasovaní;

c) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov vo volebnom obvode;

d) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky;

e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

f) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

g) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako o nich komisia rozhodla.”

13. § 47 včítane nadpisu znie:

㤠47

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca Slovenskej národnej rady, určí doplňovacie voľby Sbor povereníkov. Doplňovacie voľby sa konajú najneskoršie 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca Slovenskej národnej rady uprázdnilo.

(2) Pre riadenie doplňovacích volieb zriadi Sbor povereníkov pre celé volebné obdobie Slovenskej národnej rady Ústrednú volebnú komisiu pre doplňovacie voľby. Komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z ďalších 6 členov.”

14. § 50 včítane nadpisu znie:

㤠50

Odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady

(1) Každého poslanca Slovenskej národnej rady možno kedykoľvek odvolať, ak sklamal dôveru svojich voličov alebo ak sa dopustil činu, ktorý je nedôstojný funkcie poslanca Slovenskej národnej rady. O odvolaní rozhodujú voliči jeho volebného obvodu.

(2) Návrh na odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady podáva Slovenský národný front. Slovenský národný front oznámi návrh s uvedením dôvodov poslancovi, ktorý má byť odvolaný. Poslanec Slovenskej národnej rady má právo sa k návrhu ústne alebo písomne vyjadriť.

(3) Slovenský národný front predloží návrh na odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

(4) O návrhu na odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady rozhodujú voliči vo volebnom obvode na verejných schôdzach. Rozhoduje sa verejným hlasovaním.

(5) Inak platia o odvolaní poslanca Slovenskej národnej rady primerane ustanovenia tohto zákona o voľbe poslanca Slovenskej národnej rady.”


Čl. II

Prechodné ustanovenia pre voľby do Slovenskej národnej rady v roku 1960

(1) Pre voľby do Slovenskej národnej rady v roku 1960 sa vytvoria volebné obvody s prihliadnutím na nové územné členenie štátu.

(2) Úlohy, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto zákona pre rady krajských a okresných národných výborov, vykonávajú vo voľbách v roku 1960 rady krajských a okresných národných výborov, ktoré majú sídla v nových krajoch a okresoch; postupujú pritom v spolupráci s radami príslušných krajských a okresných národných výborov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia Sboru povereníkov.


Benada v. r.

Strechaj v. r.

Majling v. r.

aj za povereníka financií Marcellyho

Inž. Marko v. r.

aj za podpredsedu Sboru povereníkov
Štencla

Chudík v. r.

Jeleň v. r.

Gajdošík v. r.

Dr. h.c. Horák v. r.

Biľak v. r.

Bortel v. r.

Dr. Gešo v. r.

Hrušovský v. r.

Inž. Krčmárik v. r.

Dr. h.c. Lukačovič v. r.

aj za povereníka dopravy
Fajnora

Paulovič v. r.

Inž. Takáč v. r.

Török v. r.