37

ZÁKON

z 9. apríla 1960,

ktorým sa mení zákon o voľbách do Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 27/1954 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia sa mení a doplňuje takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Pracujúci ľud volí za poslancov Národného zhromaždenia svojich najlepších predstaviteľov, popredných budovateľov socializmu, ktorí sú osvedčenými organizátormi tvorivého úsilia pracujúcich na hospodárskej a kultúrnej výstavbe štátu.“

2. § 7 ods. 2 znie:

(2) V obciach, v ktorých je viacej než 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi rada miestneho národného výboru, aby sa v každom dome vyložil zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Rada miestneho národného výboru môže takéto opatrenia urobiť aj v obciach, ktoré majú menej než 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.“

3. § 11 ods. 1 znie:

(1) Pre voľby do Národného zhromaždenia sa vytvorí 300 volebných obvodov.“

4. § 12 ods. 1, 2 a 3 znie:

(1) Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov sa vytvárajú v obciach volebné okrsky.

(2) Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom voľby.

(3) Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahrňoval asi 1 000 voličov. Pre vzdialené osady alebo časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.“

5. § 13 ods. 2 a 3 znie:

(2) Ústredná volebná komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

(3) Ústredná volebná komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktorí sú združení v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Ústredný výbor Národného frontu.“

6. § 14 ods. 2 a 3 znie:

(2) Slovenská volebná komisia sa skladá z predsedu, jeho námestníka, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

(3) Slovenská volebná komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Slovenska a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Slovenskom národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Ústredný výbor Slovenského národného frontu.“

7. § 16 ods. 3 znie:

(3) Obvodná volebná komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.“

8. § 17 písm. c) znie:

c) dozerá na včasné určenie volebných okrskov radami miestnych národných výborov;“

9. § 18 ods. 1 a 3 znie:

(1) Pre každý volebný okrsok utvorí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom voľby okrskovú volebnú komisiu.

(3) Okrsková volebná komisia sa utvorí zo zástupcov Komunistickej strany Československa a organizácií pracujúcich, ktoré sú združené v Národnom fronte. Návrh zástupcov predkladá Národný front.“

10. § 21 ods. 1 znie:

(1) Kandidáti pre voľbu do Národného zhromaždenia sú kandidátmi Národného frontu ako zväzku robotníkov, roľníkov a pracujúcej inteligencie. Národný front - združujúci pod vedením Komunistickej strany Československa spoločenské organizácie pracujúceho ľudu - navrhuje za kandidátov predných budovateľov socializmu z radov robotníkov, členov jednotných roľníckych družstiev, pracujúcej inteligencie a ostatných pracujúcich.“

11. § 28 ods. 3 znie:

(3) Voľby sa konajú v určený deň od 7. hodiny do 18. hodiny. V hlavnom meste Prahe, v mestách, ktoré sú podľa zákona o územnom členení štátu sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 10 000 obyvateľov, sa konajú voľby v určený deň od 7. hodiny do 22. hodiny. Pokiaľ to miestne potreby vyžadujú, možno začiatok volieb určiť na skoršiu hodinu.“

12. § 39 ods. 2 znie:

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa musí uviesť

a) čas začiatku a skončenia hlasovania;

b) celkový počet voličov vo volebnom okrsku zapísaných v zozname voličov;

c) počet voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky;

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

e) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

f) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré sa podali okrskovej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.“

13. § 42 ods. 2 znie:

(2) V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov musí byť uvedené

a) počet okrskových volebných komisií vo volebnom obvode;

b) počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali rovnopis zápisnice o hlasovaní;

c) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode;

d) počet voličov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky;

e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov;

f) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta;

g) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré sa podali obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.“

14. § 48 včítane nadpisu znie:

㤠48

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa uprázdni z akéhokoľvek dôvodu miesto poslanca Národného zhromaždenia, určí doplňovaciu voľbu vláda Československej republiky. Doplňovacia voľba sa koná najneskoršie 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca Národného zhromaždenia uprázdnilo.

(2) Pre riadenie doplňovacích volieb zriadi vláda pre celé funkčné obdobie Národného zhromaždenia Ústrednú volebnú komisiu pre doplňovacie voľby. Komisia sa skladá z predsedu, námestníka, tajomníka, a z ďalších 6 členov. Orgánom Ústrednej volebnej komisie pre doplňovacie voľby do Národného zhromaždenia na Slovensku je slovenská volebná komisia, ktorú zriadi Sbor povereníkov; má rovnaké zloženie.“

15. § 51 znie:

(1) Každého poslanca Národného zhromaždenia možno kedykoľvek odvolať, ak sklamal dôveru svojich voličov alebo ak spáchal čin nedôstojný funkcii poslanca Národného zhromaždenia. O odvolaní rozhodujú voliči jeho volebného obvodu.

(2) Návrh na odvolanie poslanca Národného zhromaždenia podáva Národný front. Národný front oznámi návrh poslancovi, o odvolanie ktorého ide, s uvedením dôvodov. Poslanec Národného zhromaždenia má právo sa ústne alebo písomne k návrhu vyjadriť.

(3) Národný front predloží návrh na odvolanie poslanca Národného zhromaždenia Predsedníctvu Národného zhromaždenia.

(4) O návrhu na odvolanie poslanca Národného zhromaždenia rozhodujú voliči vo volebnom obvode na verejných schôdzkach. Rozhoduje sa verejným hlasovaním.

(5) Inak platia o odvolaní poslanca Národného zhromaždenia primerane ustanovenia tohto zákona o voľbe poslanca Národného zhromaždenia.“

Čl. II

Prechodné ustanovenia pre voľby do Národného zhromaždenia v roku 1960

(1) Pre voľby do Národného zhromaždenia v roku 1960 sa určia volebné obvody s prihliadnutím na nové územné členenie štátu.

(2) Úlohy, ktoré vyplývajú z ustanovení tohto zákona pre rady krajských a okresných národných výborov, plnia vo voľbách v roku 1960 rady krajských a okresných národných výborov, ktoré majú sídla v nových krajoch a okresoch; pritom postupujú v spolupráci s radami príslušných krajských a okresných národných výborov.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.