Vyhláška č. 27/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií

Čiastka 11/1960
Platnosť od 01.04.1960 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1960 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 22. marca 1960

o zmene a doplnení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií.

Ministerstvo školstva a kultúry v dohode s ostatnými dodávateľskými a odberateľskými ministerstvami (ústrednými úradmi a orgánmi) a po schválení hlavným arbitrom Československej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Článok I

Ustanovenia vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.), platné pre knižný veľkoobchod, sa vzťahujú na Združenie československých nakladateľstiev odo dňa jeho zriadenia*) s odchýlkami ďalej uvedenými.

Článok II

(1) Vo vzťahu medzi nakladateľskými podnikmi a Združením československých nakladateľstiev sa uzavierajú hospodárske zmluvy podľa ustanovení vyhlášky č. 9/1959 Ú. l. (Ú. v.) iba na dodávky noviniek; nepoužije sa však ustanovenie § 3 ods. 1 citovanej vyhlášky.

(2) Ostatné dodávky vo vzťahu medzi nakladateľskými podnikmi a Združením budú zmluvne zabezpečované osobitnou zmluvou o skladovaní a predaji (§ 186 a nasl. zákona) uzavieranou z prípadu na prípad na návrh nakladateľstva; podrobnosti o uzavieraní týchto zmlúv a o podmienkach skladovania a predaja upraví Ministerstvo školstva a kultúry.


Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Združenie československých nakladateľstiev bolo zriadené ku dňu 1. januára 1960.