Vyhláška č. 175/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o cestných značkách

Čiastka 76/1960
Platnosť od 13.12.1960
Účinnosť od 28.12.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohovor nadobúda pre Československú socialistickú republiku platnosť 10. augustom 1960.

175

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. novembra 1960

o Európskom dohovore o cestných značkách


Dňa 13. decembra 1957 dojednal sa v Ženeve Európsky dohovor o cestných značkách.

Československo pristúpilo k Dohovoru s výhradou podľa článku 15/1 Dohovoru, že sa nepokladá zaviazané ustanovením článku 14 Dohovoru.

Prezident republiky podpísal listinu o prístupe Československa k Dohovoru s vyššie uvedenou výhradou 23. marca 1960. Listina o prístupe sa uložila 12. mája 1960 u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

Podľa svojho článku 10 Dohovor nadobúda pre Československú socialistickú republiku platnosť 10. augustom 1960.

České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

Európsky dohovor o cestných značkách

Zmluvné strany,

vedené prianím prispieť k bezpečnosti medzinárodnej cestnej premávky zjednotením cestných značiek

sa dohodli:

Článok 1

1. Pre účely tohto Dohovoru sa rozumejú:

a) „cestnými značkami“ značky na povrchu vozovky alebo na súčastiach cesty, ako sú obruby, chodníky a krajnice, upravujúce premávku;

b) „značkami na vozovke“ cestné značky na povrchu vozovky.

2. Pre účely tohto Dohovoru sa značky na vozovke delia na:

a) pozdĺžne značky,

b) priečne značky,

c) ostatné značky.

Článok 2

1. Pozdĺžne značky sa skladajú z čiar súvislých a z čiar prerušovaných.

2. Cez pozdĺžnu značku tvorenú súvislou čiarou nesmú vozidlá prejsť ani cez ňu presahovať. Každá zo zmluvných strán môže povoliť výnimky z tohto pravidla, pokiaľ je to potrebné pre prístup na pozemky ležiace pri ceste.

3. Pozdĺžnu značku tvorenú prerušovanou čiarou vozidlá môžu prechádzať pri zachovaní pravidiel cestnej premávky. Prerušované čiary môžu mať podľa okolností rôznu formu.

4. Pozdĺžna značka, ktorú tvoria súbežné čiary súvislá a prerušovaná, má význam, aký by mala značka tvorená čiarou, ktorá je bližšie vozidlu na začiatku manévru.

Článok 3

1. Priečne značky sa skladajú z čiar súvislých a z čiar prerušovaných.

2. Priečna značka tvorená priečnou súvislou čiarou v šírke jedného alebo viacerých dopravných pruhov značí čiaru zastavenia, uloženého buď dopravnou značkou „Stoj, daj prednosť jazde na hlavnej ceste“, alebo svetelným znamením alebo znamením dopravného orgánu alebo vôbec pravidlami cestnej premávky.

3. Priečne značky tvorené priečnymi prerušovanými čiarami môžu sa používať v prípadoch určených v odporúčaniach, ktoré sa prijmú na schôdzkach, ktorých sa zúčastnia alebo na ktoré sú pozvaní zástupcovia zmluvných strán.

Článok 4

Iné značky na vozovke, ako šípky, rovnobežné šikmé čiary alebo nápisy na vozovke môžu sa používať na opakovanie údajov daných zvislými dopravnými značkami alebo aby poskytovali užívateľom ciest údaje, ktoré nemožno náležite oznámiť použitím zvislých dopravných značiek.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán môže určiť, že cestné značky môžu sa tvoriť klincami, avšak pokiaľ ide o značky na vozovke, aby sa predišlo akejkoľvek možnosti omylu, je potrebné určiť, že vzdialenosť medzi klincami bude rôzna pri vyznačení čiary súvislej a čiary prerušovanej.

Článok 6

1. Značky na vozovke sú žlté alebo biele, biela farba však môže sa nahradiť striebristou alebo svetlo šedou.

2. Ak sa v príslušnej krajine používajú obe farby, používa sa jedna pre značky určené pre vozidlá v pohybe, s výnimkou čiar ohraničujúcich vozovku, a druhá pre značky upravujúce státie alebo zastavenie a pre čiary ohraničujúce vozovky; značky pre chodcov a pre cyklistov sú však vždy tej istej farby.

Článok 7

1. Značky na súčastiach cesty, najmä na obrubách a na krajniciach, môžu sa používať, aby sa najmä v noci zlepšila viditeľnosť obrúb alebo prekážok na ceste. Tiež sa môžu používať na vyznačenie úsekov, kde je zakázané zastavenie, alebo na poskytnutie iných podobných údajov.

2. Každá zo zmluvných strán bude používať pre každý druh cestných značiek na súčastiach cesty rovnakú farbu alebo rovnakú kombináciu farieb.

Článok 8

Zmluvné strany sa vynasnažia pri zavádzaní alebo obnovovaní cestných značiek použiť odporúčania, ktoré sa prijmú na schôdzkach, ktorých sa zúčastnia alebo na ktoré sa pozvú zástupcovia zmluvných strán.

Článok 9

1. Členské štáty Európskej hospodárskej komisie a krajiny prizvané do komisie s hlasom poradným podľa odseku 8 mandátu tejto komisie sa môžu stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru:

a) jeho podpisom;

b) jeho ratifikáciou, ak sa podpísal s výhradou ratifikácie;

c) prístupom k nemu.

2. Krajiny, ktoré sa môžu zúčastniť určitých prác Európskej hospodárskej komisie podľa ods. 11 mandátu tejto komisie, sa môžu stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru prístupom, len čo nadobudne účinnosť.

3. Dohovor bude otvorený na podpis do 28. februára 1958 včítane. Po tomto dátume bude otvorený na prístup.

4. Ratifikácia alebo prístup vykonajú sa uložením listiny u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

Článok 10

1. Tento Dohovor nadobudne účinnosť deväťdesiaty deň po tom, keď päť krajín uvedených v odseku 1 článku 9 ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe.

2. Pre každú krajinu, ktorá ho ratifikuje alebo k nemu pristúpi po tom, keď päť krajín ho podpíše bez výhrady ratifikácie, alebo uloží ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe, nadobudne tento Dohovor účinnosť deväťdesiaty deň po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe tejto krajiny.

Článok 11

1. Každá zo zmluvných strán môže tento Dohovor vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť pätnásť mesiacov po tom, keď generálny tajomník dostane oznámenie o výpovedi.

Článok 12

Tento Dohovor stratí účinnosť, ak po tom, keď nadobudne účinnosť, počet zmluvných strán bude nižší ako päť počas ktoréhokoľvek obdobia dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Článok 13

1. Každá krajina môže pri podpise tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, že tento Dohovor bude platiť na celom území alebo na časti územia, ktoré zastupuje na medzinárodnom poli. Dohovor bude platiť na území alebo na územiach uvedených v oznámení počínajúc deväťdesiatym dňom po prijatí tohto oznámenia generálnemu tajomníkovi alebo, pokiaľ Dohovor k tomuto dňu ešte nenadobudol účinnosť, odo dňa nadobudnutia účinnosti.

2. Každá krajina, ktorá urobí podľa odseku 1 tohto článku vyhlásenie majúce za následok, že tento Dohovor je platný pre niektoré územie, ktoré táto krajina zastupuje na medzinárodnom poli, môže podľa článku 11 Dohovoru oznámiť, že pre toto územie Dohovor vypovedá.

Článok 14

1. Každý spor dvoch alebo viacerých zmluvných strán o výklad alebo použitie tohto Dohovoru bude sa podľa možnosti riešiť rokovaním medzi stranami v spore.

2. Každý spor, ktorý sa nevyrieši rokovaním, podrobí sa arbitráži, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán v spore o to požiada, a predloží sa preto jednému alebo niekoľkým arbitrom určeným dohodou strán v spore. Ak do troch mesiacov od požiadania o arbitráž strany v spore nedosiahnu dohodu o určení arbitra alebo arbitrov, môže ktorákoľvek z týchto strán požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby určil jedného arbitra, ktorému sa spor predloží na rozhodnutie.

3. Rozhodnutie arbitra alebo arbitrov určených podľa odseku 2 tohto článku bude záväzné pre zmluvné strany v spore.

Článok 15

1. Každá zo zmluvných strán bude môcť pri podpise, ratifikácii alebo prístupe k Dohovoru vyhlásiť, že sa necíti viazaná článkom 14 Dohovoru. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané článkom 14 voči žiadnej zo zmluvných strán, ktorá urobí túto výhradu.

2. Každá zo zmluvných strán, ktorá urobí výhradu podľa odseku 1 tohto článku, bude môcť kedykoľvek odvolať túto výhradu oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

3. Žiadna iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je možná.

Článok 16

1. Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť jeden alebo viac dodatkov k tomuto Dohovoru. Text každého navrhnutého dodatku sa zašle generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho oznámi všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom ostatné krajiny uvedené v odseku 1 článok 9.

2. Každý navrhnutý dodatok rozoslaný podľa odseku 1 tohto článku bude sa považovať za prijatý, ak žiadna zo zmluvných strán nepodá námietky v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník navrhnutý dodatok rozoslal. V tomto prípade dodatok nadobudne účinnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí uvedenej šesťmesačnej lehoty.

3. Ak v šesťmesačnej lehote uvedenej v odseku 2 tohto článku podala sa námietka proti navrhnutému dodatku, dodatok sa nebude považovať za prijatý a bude bez účinku.

Článok 17

Okrem oznámení uvedených v článku 16 Dohovoru oznámi generálny tajomník Organizácie Spojených národov krajinám uvedeným v odseku 1 článku 9 a taktiež tak krajinám, ktoré sa stanú zmluvnými stranami podľa odseku 2 článku 9:

a) podpisy, ratifikácie a prístupy podľa článku 9;

b) dáta, kedy tento Dohovor nadobudne účinnosť podľa článku 10;

c) výpovede podľa článku 11;

d) zrušenie tohto Dohovoru podľa článku 12;

e) oznámenie prijaté podľa článku 13;

f) vyhlásenia a oznámenia prijaté podľa odseku 1 a 2 článku 15;

g) nadobudnutie účinnosti každého dodatku alebo podania námietok proti navrhnutému dodatku podľa článku 16.

Článok 18

Po 28. februári 1958 sa originál tohto Dohovoru uloží u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle zhodne overené odpisy každej krajine uvedenej v odsekoch 1 a 2 článku 9.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento Dohovor.

Dané v Ženeve trinásteho decembra tisíc deväťsto päťdesiatsedem v jednom vyhotovení v jazyku anglickom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.