Vyhláška č. 175/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o cestných značkách

Čiastka 76/1960
Platnosť od 13.12.1960
Účinnosť od 28.12.1960
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohovor nadobúda pre Československú socialistickú republiku platnosť 10. augustom 1960.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.12.1960 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.12.1960