Zákon č. 146/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady

Čiastka 60/1960
Platnosť od 13.10.1960 do31.05.1965
Účinnosť od 01.07.1960 do31.05.1965
Zrušený 48/1965 Zb.

146

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. septembra 1960

o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Poslancom Slovenskej národnej rady patrí na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu náhrada 1 000 Kčs mesačne.

(2) Ak je poslanec Slovenskej národnej rady súčasne poslancom Národného zhromaždenia, dostane len jednu náhradu, a to vyššiu.

§ 2

(1) Plat a ostatné náležitosti predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(2) Ak predseda, podpredsedovia a povereníci Slovenskej národnej rady majú súčasne inú štátnu funkciu, patrí im len jeden plat s náležitosťami, a to vyšší.

(3) Predsedovi, podpredsedom a povereníkom Slovenskej národnej rady náhrada za výkon poslaneckého mandátu podľa § 1 nepatrí.

§ 3

(1) Náhrada podľa § 1 vypláca sa mesačne vopred.

(2) Platy a ostatné náležitosti podľa § 2 vyplácajú sa mesačne pozadu.

(3) Nárok na plat a ostatné náležitosti vzniká dňom, kedy bol predseda, podpredseda a povereník Slovenskej národnej rady zvolený a zaniká po troch mesiacoch po skončení funkcie.

§ 4

Za čas výkonu funkcie predsedu, podpredsedu a povereníka Slovenskej národnej rady neprerušuje sa pracovný pomer, v ktorom títo funkcionári boli pred nastúpením do funkcie. Tento čas sa plne zhodnocuje na účely sociálneho zabezpečenia.

§ 5

(1) Za účasť na schôdzkach Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov a za účasť pri iných príležitostiach z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ako i za čas potrebný na cestovanie na určené miesto a späť patrí poslancom denná dieta 100 Kčs. Poslancom, ktorí berú platy podľa § 2, dieta nepatrí.

(2) Poslanci, ktorí sú zamestnancami, dostanú za dni uvedené v odseku 1 od svojho zamestnávateľa náhradu vo výške priemerného zárobku vypočítaného za posledné tri mesiace. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere (napr. členom jednotných roľníckych družstiev) poskytne primeranú náhradu za ušlý zárobok Slovenská národná rada.

(3) Poslanci môžu bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky na území Slovenska; na schôdzky Slovenskej národnej rady a jej orgánov alebo pre cesty z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady a späť tiež lietadlá.

§ 6

Náhrady uvedené v § 1 a ostatné náležitosti podľa § 2 ods. 1 sú náhradami podľa § 3 ods. 5 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy.


§ 7

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1954 Zb. SNR o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a nariadenie Slovenskej národnej rady č. 21/1946 Zb. SNR o platoch predsedu a členov Sboru povereníkov.

§ 8

Zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1960; vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


Strechaj v. r.