Zákon č. 48/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov a platoch funkcionárov Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1965
Platnosť od 01.06.1965 do31.12.1968
Účinnosť od 01.06.1965 do31.12.1968
Zrušený 204/1968 Zb.

48

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. mája 1965

o náhradách poslancov a platoch funkcionárov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Poslancom Slovenskej národnej rady patrí na úhradu výdavkov súvisiacich s výkonom poslaneckého mandátu náhrada. Náhrada sa vypláca mesačne vopred a nepodlieha dani zo mzdy. Ak je poslanec Slovenskej národnej rady súčasne poslancom Národného zhromaždenia, patrí mu náhrada len ako poslancovi Národného zhromaždenia.

(2) Funkcionárom Slovenskej národnej rady patrí funkčný plat a ostatné náležitosti. Funkčný plat a ostatné náležitosti sa vyplácajú mesačne pozadu. Nárok na funkčný plat a ostatné náležitosti vzniká dňom, kedy bol funkcionár zvolený a zaniká po troch mesiacoch po skončení funkcie. Základný funkčný plat funkcionárov podlieha zdaneniu podľa zákona o dani zo mzdy.

§ 2

Poslancov Slovenskej národnej rady nemožno pre výkon ich funkcie ukrátiť na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo pomeru obdobného. Poslancom, ktorí sú pre výkon svojej funkcie celkom uvoľnení zo zamestnania, zachováva sa pracovný pomer; nárok na mzdu z pracovného pomeru nemajú.

§ 3

(1) Za účasť na schôdzkach Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov, ktorých je poslanec členom, a za účasť na iných úkonoch pri plnení úloh z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, predsedu Slovenskej národnej rady alebo predsedu príslušnej komisie Slovenskej národnej rady, ako aj za čas potrebný na cesty na určené miesto a späť, patrí poslancovi stravné a nocľažné.

(2) Poslanci dostanú za dni uvedené v odseku 1 od organizácie, v ktorej sú v pracovnom pomere, náhradu vo výške priemerného zárobku vypočítaného za posledné tri mesiace. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom pomere, poskytne primeranú náhradu ušlého zárobku štát.

(3) Poslanci môžu bezplatne používať hromadné dopravné prostriedky na celom území štátu. Na schôdzky Slovenskej národnej rady, jej orgánov a na cesty z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, predsedu Slovenskej národnej rady alebo predsedu príslušnej komisie Slovenskej národnej rady môžu vrátane spiatočných ciest používať aj lietadlá.

(4) Podrobnosti, najmä výšku náhrad, stravného a nocľažného poslancov Slovenskej národnej rady, ktorým funkcionárom Slovenskej národnej rady a v akej výške patrí funkčný plat a ostatné náležitosti určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


§ 4

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 146/1960 Zb. o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.