Vyhláška č. 116/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík

(v znení č. 53/2002 Z. z., 436/2006 Z. z.)

Čiastka 47/1960
Platnosť od 09.08.1960
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 20 Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1960.

116

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. júla 1960

o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík


Dňa 2. decembra 1959 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení.

S Dohodou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 25. mája 1960 a prezident republiky ju ratifikoval 6. júna 1960. Ratifikačné listiny boli vymenené v Moskve 28. júna 1960. Podľa svojho článku 20 Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1960.

Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení sa skončila platnosť tejto dohody (oznámenie č. 53/2002 Z. z.).

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA
medzi
Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení

Prezident Československej republiky a Prezídium Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík, vedení prianím rozvíjať a prehlbovať priateľstvo a spoluprácu medzi oboma štátmi i v oblasti sociálneho zabezpečenia, rozhodli sa zavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov

prezident Československej republiky
Evžena Erbana,
predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia,

Prezídium Najvyššieho sovietu Sväzu sovietskych socialistických republík

K. I. Alexandrova,

chargé ďaffaires a. i. Sväzu sovietskych socialistických republík v Československej republike,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstva a zistiac ich v dobrom poriadku a náležitej forme, zhodli sa na týchto ustanoveniach:

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Táto Dohoda sa vzťahuje na všetky druhy sociálneho zabezpečenia, ktoré sú zavedené podľa právnych predpisov zmluvných strán.

2. Sociálnym zabezpečením sa rozumejú všetky druhy materiálneho zabezpečenia (peňažné i vecné dávky), ktoré poskytujú občanom orgány štátu, družstevné a spoločenské organizácie Československej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík v starobe, v prípade choroby, v materstve, pri invalidite bez ohľadu na jej príčiny, rodinám pri strate živiteľa a i.

Článok 2

Občania jednej zmluvnej strany, ktorí trvalo bývajú na území druhej zmluvnej strany, sú vo všetkých otázkach sociálneho zabezpečenia i pracovných vzťahov postavení úplne na roveň občanom tejto zmluvnej strany, pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak.

Druhá časť

Vykonávanie sociálneho zabezpečenia

Článok 3

1. Pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia sa použijú právne prepisy zmluvnej strany, na ktorej území občan býva, pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak.

2. Sociálne zabezpečenie vykonávajú kompetentné orgány zmluvnej strany, na ktorej území býva občan, ktorý uplatňuje nárok na dávku.

Článok 4

Započítavanie dôb zamestnania pri určovaní dôchodkov a iných dávok

1. Pri priznávaní dôchodkov a iných dávok s plne započítava doba zamestnania na území obidvoch zmluvných strán, včítane doby zamestnania oprávňujúcej na priznanie dôchodkov za výhodnejších podmienok a vo vyššej výmere. Pritom orgány sociálneho zabezpečenia započítavajú dobu zamestnania, ako aj dobu inej jemu na roveň postavenej činnosti ako vo svojom, tak aj v druhom štáte bez ohľadu na to, aká časť požadovanej doby zamestnania pripadá na prácu v každom z týchto štátov.

2. Započítavanie doby zamestnania, pokiaľ ide o dobu práce v každej zo zmluvných strán, vykonáva sa podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, na ktorej území sa vykonávala práca alebo jej na roveň postavená činnosť.

Článok 5

Určovanie zárobku pri priznávaní dôchodkov a iných dávok

1. Občanom, ktorí presídlili z územia jednej zmluvnej strany a územie druhej zmluvnej strany a po presídlení pracovali, vymeriavajú sa dôchodky a iné dávky zo zárobku dosiahnutého v zamestnaní v krajine, do ktorej presídlili.

2. Občanom, ktorí presídlili z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany a po presídlení nepracovali, vymerajú sa dôchodky a iné dávky z priemerného mesačného zárobku zamestnancov obdobného odboru a kvalifikácie ku dňu priznania dôchodku alebo inej dávky v krajine, do ktorej presídlili. Rovnako sa postupuje pri výpočte dôchodku a iných dávok u občanov, ktorí presídlili z jednej krajiny do druhej po priznaní dôchodku alebo inej dávky.

Priznávanie a výplata dôchodkov

Článok 6

Dôchodky priznávajú a vyplácajú orgány sociálneho zabezpečenia tej zmluvnej strany, na ktorej území občania, ktorí majú nárok na dôchodok, trvalo bývajú ku dňu podania žiadosti o dôchodok; dôchodky sa priznávajú za podmienok a vo výške určenej právnymi predpismi tejto zmluvnej strany.

Článok 7

1. Ak presídli dôchodca z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, zastaví orgán sociálneho zabezpečenia, ktorý vypláca dôchodok, výplatu dôchodku od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po presídlení.

2. Orgán sociálneho zabezpečenia zmluvnej strany, na ktorej územie dôchodca presídli, poskytne dôchodcovi po jeho presídlení dôchodok podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany. Nárok na dôchodok sa nebude v takomto prípade preskúmavať, ak podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany je zavedený dôchodok toho istého druhu. Starobný dôchodok sa poskytne za podmienky dosiahnutia potrebného pre výplatu. tohto dôchodku podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej územie dôchodca presídlil.

3. Ak sa vráti presídlený dôchodca na územie zmluvnej strany, kde pôvodne býval, obnoví orgán sociálneho zabezpečenia tejto zmluvnej strany od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho návrate výplatu dôchodku zastavenú podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku.

Článok 8

Dávky pri dočasnej pracovnej neschopnosti a iné dávky

1. Dávky pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dávky na výživu a výchovu detí, v materstve, pri narodení dieťaťa priznávajú a vyplácajú kompetentné orgány zmluvnej strany, na ktorej území občan trvalo býva, a to podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany. Pritom dávky na výchovu a výživu detí priznávajú a vyplácajú kompetentné orgány zmluvnej strany, na ktorej území deti trvalo bývajú.

2. Ak presídli občan poberajúci dávku z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, zastaví sa výplata dávky k dňu presídlenia. Kompetentné orgány zmluvnej strany, na ktorej územie občan presídlil, priznajú v tomto prípade dávku podľa právnych predpisov svojho štátu.

Článok 9

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

1. Občanom jednej zmluvnej strany zdržujúcim sa na území druhej zmluvnej strany sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať za podmienok platných pre vlastných občanov.

2. Podmienky pre vyslanie občanov jednej zmluvnej strany na liečenie v zdravotníckych zariadeniach druhej zmluvnej strany sa upravujú osobitnými dohodami.

Článok 10

Sociálne zabezpečenie niektorých skupín pracovníkov

1. Sociálne zabezpečenie pracovníkov diplomatických, konzulárnych a obchodných zastupiteľstiev a iných úradov jedného štátu, ktoré majú svoje sídlo v druhom štáte, vykonáva sa podľa právnych predpisov vysielajúceho štátu. To isté platí pre vykonávanie sociálneho zabezpečenia osôb zamestnaných u pracovníkov vymenovaných úradov, ktoré sú občanmi vysielajúceho štátu.

2. Sociálne zabezpečenie

a) pracovníkov podnikov dopravy pozemnej, leteckej, ako aj vnútrozemskej a námornej plavby jedného štátu, ktorí sú vysielaní na prechodný alebo trvalý výkon zamestnania na územie druhého štátu (na prípojných tratiach, priebežných tratiach, pohraničných alebo prechodových staniciach, v prístavoch, na plavidlách, na letištiach a pod.),

b) pracovníkov iných podnikov jedného štátu vyslaných na prechodný výkon zamestnania na území druhého štátu, bude sa vykonávať podľa právnych predpisov toho štátu, v ktorom má sídlo správa podniku.

3. Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 tohto článku platí ustanovenie článku 9 tejto Dohody.

4. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku poskytujú dávky sociálneho zabezpečenia kompetentné orgány vysielajúceho štátu.

Článok 11

Iné formy sociálneho zabezpečenia

1. Občanom jednej zmluvnej strany bývajúcim trvalo na území druhej zmluvnej strany poskytnú kompetentné orgány tejto zmluvnej strany nevyhnutnú pomoc a starostlivosť, ak ju budú potrebovať, a to za takých podmienok ako svojim vlastným občanom.

2. Pomoc a starostlivosť možno poskytovať vo forme hmotnej pomoci, peňažnej pomoci, umiestenia v domovoch pre starých a invalidných občanov a pod. V nutných prípadoch možno poskytovať viac druhov pomoci a starostlivosti súčasne.

Článok 12

Náklady spojené s vykonávaním sociálneho zabezpečenia

Všetky náklady spojené s vykonávaním sociálneho zabezpečenia podľa tejto Dohody znáša zmluvná strana poskytujúca zabezpečenie, pričom vzájomné vyúčtovanie medzi zmluvnými stranami sa nevykonáva.

Článok 13

Spolupráca orgánov sociálneho zabezpečenia

1. Orgány sociálneho zabezpečenia, súdy a iné úrady jednej zmluvnej strany zúčastnené na vykonávaní sociálneho zabezpečenia poskytnú orgánom druhej zmluvnej strany bezodplatne právnu pomoc v tom istom rozsahu, ako by šlo o vykonávanie sociálneho zabezpečenia vo vlastno štáte. Orgány sociálneho zabezpečenia obidvoch zmluvných strán si vzájomne poskytnú potrebné informácie o okolnostiach rozhodných pre priznanie dôchodku alebo inej dávky a vykonajú potrebné opatrenia za účelom zistenia týchto okolností.

2. Doklady, ktoré budú vydané na území jednej zmluvnej strany v určenej forme alebo budú overené kompetentným štátny orgánom a opatrené úradnou pečiatkou, prijímajú sa na území druhej zmluvnej strany bez akéhokoľvek ďalšieho overenia.

Článok 14

Zachovanie lehôt

Žiadosti, sťažnosti, opravné prostriedky a iné podania, ktoré boli predložené v lehote určenej zákonom orgánom sociálneho zabezpečenia, súdom alebo iným úradom jednej zmluvnej strany, budú sa pokladať za včas podané orgánom druhej zmluvnej strany. V týchto prípadoch treba žiadosti aj iné podania bez odkladu zaslať ústrednému úradu alebo orgánu druhej zmluvnej strany spôsobom určeným v článku 16 tejto Dohody.

Článok 15

Zastupovanie občanov

Pri vykonávaní tejto Dohody môžu pracovníci diplomatického alebo konzulárneho úradu jednej zmluvnej strany priamo a bez osobitného splnomocnenia zastupovať občanov svojho štátu u orgánov sociálneho zabezpečenia, súdov a iných úradov druhej zmluvnej strany.

Článok 16

Styk orgánov vykonávajúcich sociálne zabezpečenie

1. Pri vykonávaní tejto Dohody sa orgány sociálneho zabezpečenia zmluvných strán stýkajú vzájomne prostredníctvom svojich ústredných úradov a orgánov, ktoré si zmluvné strany navzájom oznámia po vstupe tejto Dohody v platnosť.

2. Otázky, ktoré nebudú vyriešené ústrednými úradmi a orgánmi, budú sa riešiť diplomatickou cestou.

Článok 17

Spolupráca s odborovými organizáciami

Zmluvné strany budú túto Dohodu vykonávať v úzkej spolupráci s odborovými organizáciami svojich krajín.

Článok 18

Výmena skúsenosti a informácií

1. Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti a informácie v oblasti sociálneho zabezpečenia.

2. Ústredné úrady a orgány zmluvných strán, kompetentné pre vykonávanie sociálneho zabezpečenia, budú sa vzájomne informovať o platných právnych predpisoch v odbore sociálneho zabezpečenia a o nastavších zmenách.

Tretia časť

Záverečné ustanovenia

Článok 19

1. Pri priznávaní dôchodkov a iných dávok podľa tejto Dohody sa prizerá i na doby zamestnania a doby im na roveň postavenej činnosti, ktoré boli získané pred vstupom tejto Dohody v platnosť.

2. Ustanovenia článkov 6 a 7 tejto Dohody platia i pre prípady, v ktorých vznikol nárok na dôchodok pred vstupom tejto Dohody v platnosť.

Článok 20

1. Táto Dohoda podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny sa čo najskôr vymenia v Moskve. Dohoda vstúpi v platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín.

2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto Dohodu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím kalendárneho roku. Výpoveď bude platiť od 1. januára budúceho roku.

3. Ak dôjde k výpovedi tejto Dohody, budú sa dôchodky priznané a vyplácané podľa tejto Dohody pokladať za dôchodky priznané podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území dôchodca býva. Nároky vzniknuté podľa ustanovení tejto Dohody výpoveďou nezanikajú.

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 2. decembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Z plnomocenstva

prezidenta Československej republiky:

E. Erban v. r.

Z plnomocenstva

Prezídia Najvyššieho sovietu

Sväzu sovietskych socialistických republík:

K. Alexandrov v. r.

PROTOKOL

k Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení podpísanej v Prahe 2. decembra 1959

Pri podpise Dohody o sociálnom zabezpečení zmluvné strany vyhlasujú toto:

I

K článku 1

Ustanovenia Dohody sa vzťahujú aj na všetky formy sociálneho zabezpečenia poskytované vojenským osobám, vojnovým a vojenským invalidom, obetiam fašizmu a fašistickej perzekúcie a i., upravené právnymi predpismi zmluvných strán.

II

K článkom 7 a 8

Ustanovenia článkov 7 a 8 Dohody sa použijú vtedy, ak občan presídlil alebo sa navrátil natrvalo z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany so súhlasom zmluvných strán. Ak presídlil občan pred účinnosťou Dohody, predpokladá sa, že súhlas bol daný, pokiaľ z okolnosti nevyplýva opak.

III

K článku 18

Výmena skúsenosti v oblasti sociálneho zabezpečenia sa bude uskutočňovať najmä:

a) výmenou odbornej literatúry a periodických publikácií medzi kompetentnými úradmi, orgánmi a organizáciami zmluvných strán;

b) vhodným informovaním verejnosti o rozvoji a výsledkoch sociálneho zabezpečenia druhej zmluvnej strany;

c) vzájomnými návštevami odborníkov;

d) výmenou informácií o výsledkoch vedeckej výskumnej činnosti.

IV

K článku 19

1. Do jedného mesiaca po vstupe Dohody v platnosť obidve zmluvné strany si navzájom odovzdajú zoznamy dôchodcov - vlastných občanov i občanov druhej zmluvnej strany, ktorým pred vstupom Dohody v platnosť orgány sociálneho zabezpečenia jednej zmluvnej strany priznali a poukazovali dôchodky na území druhej zmluvnej strany. Orgány sociálneho zabezpečenia zmluvných strán, ktoré poukazujú dôchodky občanom bývajúcim a území druhej zmluvnej strany, zastavia poukazovanie týchto dôchodkov po uplynutí dvoch mesiacov odo dňa výmeny zoznamu dôchodcov. Orgány sociálneho zabezpečenia zmluvnej strany, na ktorej území títo občania bývajú, začnú po uplynutí dvoch mesiacov po výmene zoznamu dôchodcov vyplácať im dôchodky v doterajšej výške, ak je dôchodok vyšší ako dôchodok, ktorý by bolo možno priznať podľa článku 7 Dohody. Dôchodok však nesmie byť vyšší ako maximálny a nižší ako minimálny dôchodok príslušného druhu, určený podľa právnych predpisov krajiny, kde dôchodca býva.

2. Ustanovenie článku 12 Dohody, podľa ktorého sa nevykonáva vzájomné vyúčtovanie nákladov spojených s vykonávaním sociálneho zabezpečenia, platí i v prípadoch uvedených v odseku 1.

V

Ustanovenia Dohody sa nevzťahujú na osobné dôchodky a na výhody poskytované požívateľom osobných dôchodkov.

Tento Protokol tvorí nedeliteľnú časť Dohody medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení.

Spísané v Prahe 2. decembra 1959 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a ruskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Z plnomocenstva

prezidenta Československej

republiky:

E. Erban v. r.

Z plnomocenstva

Prezídia Najvyššieho sovietu

Sväzu sovietskych socialistických republík:

K. Alexandrov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.