Vyhláška č. 116/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík

(v znení č. 53/2002 Z. z., 436/2006 Z. z.)

Čiastka 47/1960
Platnosť od 09.08.1960
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 20 Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 1960.