Vyhláška č. 115/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Čiastka 46/1960
Platnosť od 02.08.1960
Účinnosť od 12.09.1986
Redakčná poznámka

Štatút Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci nadobudli platnosť 13. apríla 1960

115

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. júna 1960

o Štatúte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci


Dňa 14. decembra 1959 sa v Sofii podpísali Štatút Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

S uvedenými dokumentmi Národné zhromaždenie vyslovilo súhlas 8. februára 1960 a prezident republiky ich ratifikoval 21. marca 1960.

Štatút Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci nadobudli platnosť 13. apríla 1960.

České znenie Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ŠTATÚT
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Vlády Albánskej ľudovej republiky, Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Československej republiky,

prihliadajúc na to, že hospodárska spolupráca úspešne vykonávaná medzi ich štátmi napomáha najracionálnejšiemu rozvoju národného hospodárstva, zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva a upevneniu jednoty a zomknutosti týchto štátov,

odhodlané aj naďalej rozvíjať všestrannú hospodársku spoluprácu na základe dôsledného uskutočňovania medzinárodnej socialistickej deľby práce v záujme výstavby socializmu a komunizmu v ich štátoch a zabezpečenia trvalého mieru na celom svete,

presvedčené, že rozvoj hospodárskej spolupráce medzi ich štátmi napomáha k dosiahnutiu cieľov vytýčených Chartou Spojených národov,

potvrdzujúc svoju vôľu rozvíjať hospodárske styky so všetkými krajinami na zásadách rovnosti, vzájomných výhod a nevmešovania sa do vnútorných záležitostí, a to nezávisle na ich spoločenskom a štátnom zriadení,

prikladajúc Rade vzájomnej hospodárskej pomoci stále vzrastajúci význam pri organizovaní hospodárskej spolupráce medzi ich štátmi,

dohodli sa prijať tento Štatút:

Článok I

Ciele a zásady

1. Cieľom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci je zjednocovaním a koordináciou úsilia členských štátov Rady k ďalšiemu prehlbovaniu a zdokonaľovaniu spolupráce a k rozvoju socialistickej ekonomickej integrácie prispievať k plánovitému rozvoju národného hospodárstva a k urýchleniu hospodárskeho a technického pokroku týchto štátov, k zvýšeniu úrovne industrializácie krajín s menej rozvinutým priemyslom, nepretržitému rastu produktivity práce, k postupnému zbližovaniu a vyrovnávaniu úrovne ekonomického rozvoja a k neustálemu vzostupu životnej úrovne ľudu členských štátov Rady.

2. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci je založená na zásade zvrchovanej rovnosti všetkých členských štátov Rady.

Hospodárska a vedeckotechnická spolupráca členských štátov Rady sa uskutočňuje v súlade so zásadami socialistického internacionalizmu, na základe rešpektovania štátnej zvrchovanosti, nezávislosti a národných záujmov, nezasahovania do vnútorných vecí štátu, úplnej rovnoprávnosti, vzájomných výhod a súdružskej vzájomnej pomoci.

Článok II

Členstvo

1. Štáty, ktoré podpísali a ratifikovali tento Štatút sú pôvodnými členmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

2. Za členov Rady môžu sa prijať aj iné štáty, ktoré sa stotožňujú s cieľmi a zásadami Rady a ktoré vyjadrili svoj súhlas s prevzatím povinností obsiahnutých v tomto Štatúte.

Noví členovia sa prijímajú rozhodnutím Zasadania Rady na základe oficiálnych žiadostí štátov o prijatí za členov Rady.

3. Ktorýkoľvek členský štát Rady môže z Rady vystúpiť tým, že svoje vystúpenie oznámi depozitárovi tohto Štatútu. Oznámenie nadobúda platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa, keď ho depozitár dostal. Po prijatí tohto oznámenia depozitár upovedomí o tom členské štáty Rady.

4. Medzi členskými štátmi Rady je zhoda v tom, že budú

a) zabezpečovať plnenie odporúčaní orgánov Rady, ktoré prijali;

b) poskytovať Rade a jej funkcionárom nevyhnutnú pomoc pri výkone ich funkcií uvedených v tomto Štatúte;

c) poskytovať Rade materiály a informácie nevyhnutné pre plnenie jej úloh;

d) informovať Radu, ako sa plnia odporúčania orgánov Rady, ktoré prijali a dojednania, ktoré urobili v rámci Rady.

Článok III

Pôsobnosť a oprávnenie

1. V súlade s cieľmi a zásadami uvedenými v článku I tohto Štatútu Rada vzájomnej hospodárskej pomoci:

a) organizuje všestrannú hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu členských štátov Rady na najracionálnejšie využívanie ich prírodných zdrojov a na urýchlenie rozvoja výrobných síl a napomáha rozvoj socialistickej ekonomickej integrácie;

b) napomáha zdokonaľovanie medzinárodnej socialistickej deľby práce organizáciou vzájomných konzultácií o hlavných otázkach hospodárskej politiky, koordináciou plánov rozvoja národného hospodárstva, spracovaním dlhodobých programov spolupráce, špecializáciou a kooperáciou výroby členských štátov Rady s prihliadnutím na celosvetovú deľbu práce;

c) robí opatrenia na skúmanie ekonomických a vedeckotechnických problémov, o ktoré majú členské štáty Rady záujem;

d) pomáha členským štátom Rady pri rozpracúvaní, dohodnutí a vykonávaní spoločných opatrení

na rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva členských štátov Rady;

na rozvoj dopravy s cieľom v prvom rade zabezpečiť vzrastajúcu prepravu vývozných, dovozných a tranzitných nákladov členských štátov Rady;

na najefektívnejšie využívanie základných investícií vynakladaných členskými štátmi Rady na rozvoj ťažobných a spracovateľských odvetví priemyslu, ako aj na výstavbu najdôležitejších objektov zaujímajúcich dva alebo viacej štátov;

na rozvoj výmeny tovaru a služieb medzi členskými štátmi Rady i medzi nimi a inými štátmi;

na výmenu vedeckotechnických poznatkov a pokrokových výrobných skúseností;

e) napomáha členským štátom Rady zopätie ich mnohostrannej spolupráce v Rámci Rady s dvojstrannou spoluprácou týchto štátov pri zabezpečení čo najúplnejšej výmeny informácií štátov o najdôležitejších opatreniach, ktoré spracúvajú a uskutočňujú na dvojstrannom základe s cieľom realizovať opatrenia dlhodobých programov mnohostrannej spolupráce;

f) vyvíja ďalšiu činnosť nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov Rady.

2. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci v zhode s týmto Štatútom

a) je oprávnená vykonávať svojimi orgánmi, pôsobiacimi v medziach svojej kompetencie, odporúčania a rozhodnutia;

b) môže dojednávať medzinárodné dohody s členskými štátmi Rady, s inými štátmi a s medzinárodnými organizáciami.

Článok IV

Odporúčania a rozhodnutia

1. Odporúčania sa týkajú otázok hospodárskej a vedecko - technickej spolupráce. Oznamujú sa členským štátom Rady na prerokovanie.

Členské štáty Rady uskutočňujú odporúčania, ktoré prijali na základe uznesení svojich vlád alebo iných kompetentných orgánov podľa svojho zákonodarstva.

2. Rozhodnutia sa týkajú organizačných a procedurálnych otázok. Ak nie je v rozhodnutiach určené ináč alebo ak nevyplýva niečo iné z ich povahy, nadobúdajú platnosť dňom podpisu zápisnice o schôdzke kompetentného orgánu Rady.

3. Všetky odporúčania a rozhodnutia Rada robí len so súhlasom zainteresovaných členských štátov Rady; záujem o ktorúkoľvek z otázok prerokúvaných Radou môže vyhlásiť každý členský štát Rady.

Neúčasť jedného alebo niekoľkých členských štátov Rady na jednotlivých opatreniach, na ktorých sú zainteresované ostatné členské štáty Rady, neprekáža uskutočňovaniu spolupráce pri týchto opatreniach zainteresovanými štátmi v Rade.

Odporúčania a rozhodnutia sa nevzťahujú na štáty, ktoré vyhlásili svoju neúčasť pri ich uznášaní alebo že o danú otázku nemajú záujem. Každý z týchto štátov sa však môže pripojiť k odporúčaniam a rozhodnutiam prijatým ostatnými členskými štátmi Rady.

4. Prerokúvanie otázok hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce v orgánoch Rady sa môže zavŕšiť dojednaním medzi členskými štátmi Rady o vykonávaní nimi dohodnutých opatrení. Dojednania nadobúdajú platnosť spôsobom ustanoveným štátmi, ktoré sú stranami dojednania a vychádzajúcim z ich zákonodarstva a vykonávajú sa spôsobom platným v týchto štátoch.

Článok V

Orgány

1. Na vykonávanie svojej pôsobnosti a svojich oprávnení podľa článku III tohto Štatútu má Rada vzájomnej hospodárskej pomoci tieto hlavné orgány:

Zasadanie Rady,
Výkonný výbor Rady,
výbory Rady,
stále komisie Rady,
Sekretariát Rady.

2. Ďalšie orgány, ktoré by sa ukázali potrebnými, zriadia sa v súlade s týmto Štatútom.

Článok VI

Zasadanie Rady

1. Zasadanie Rady je najvyšším orgánom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Prislúcha mu prerokúvať všetky otázky patriace do pôsobnosti Rady a robiť odporúčania a rozhodnutia v zhode s týmto Štatútom.

2. Zasadanie Rady sa skladá z delegácií všetkých členských štátov Rady. Zloženie delegácie každého štátu určí jeho vláda.

3. Riadne Zasadania Rady sa konajú najmenej raz do roka, a to postupne v hlavných mestách členských štátov Rady; predsedá im vedúci delegácie toho štátu, na území ktorého sa Zasadanie koná.

4. Mimoriadne Zasadanie Rady sa môže konať na žiadosť alebo so súhlasom najmenej jednej tretiny členských štátov Rady.

5. Zasadanie Rady

a) prerokúva:

základné otázky hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce a určuje hlavné smery činnosti Rady,

správu Výkonného výboru o činnosti Rady;

b) vykonáva iné funkcie, ktoré sa ukážu nevyhnutnými na dosiahnutie cieľov Rady.

6. Zasadanie Rady môže zriaďovať orgány, ktoré zhľadá nevyhnutnými pre výkon funkcií Rady.

7. Zasadanie Rady určí svoj rokovací poriadok.

Článok VII

Výkonný výbor Rady

1. Výkonný výbor Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sa skladá z predstaviteľov všetkých členských štátov Rady na úrovni námestníkov predsedov vlád; každý štát má vo Výkonnom výbore jedného predstaviteľa.

Výkonný výbor je hlavným výkonným orgánom Rady.

2. Výkonný výbor koná svoje zasadania spravidla raz za štvrťrok.

3. Výkonný výbor je oprávnený v medziach svojej kompetencie robiť odporúčania a rozhodnutia v zhode s týmto Štatútom. Výkonný výbor môže predkladať Zasadaniu Rady návrhy na prerokovanie.

4. Výkonný výbor

a) riadi všetky práce spojené s realizáciou úloh Rady v súlade s uzneseniami Zasadaní Rady, organizuje a vykonáva sústavné sledovanie, ako členské štáty Rady plnia záväzky vyplývajúce z nimi prijatých odporúčaní orgánov Rady a platných dojednaní dosiahnutých v rámci týchto orgánov, a ako prebieha spolupráca uskutočňovaná v rámci mnohostranných dohôd uzavretých na základe uvedených odporúčaní a dojednaní;

b) riadi práce na koordinácii plánov rozvoja národného hospodárstva, na špecializácii a kooperácii výroby členských štátov Rady a organizuje rozpracovanie základných smerov racionálnej deľby práce v najdôležitejších odboroch výroby týchto štátov;

c) prerokúva návrhy členských štátov Rady a príslušných orgánov Rady týkajúce sa otázok hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce, analyzuje stav tejto spolupráce a vypracúva opatrenia na ich ďalší rozvoj;

d) vypracúva hlavné smery a opatrenia na rozvoj výmeny tovaru a výmeny služieb medzi členskými štátmi Rady, vedeckotechnickej spolupráce medzi členskými štátmi Rady;

e) riadi prácu výborov, stálych komisií, Sekretariátu Rady, ako aj iných príslušných orgánov Rady a určuje hlavné otázky a smery ich činnosti;

f) schvaľuje:

personálny stav Sekretariátu Rady, rozpočet Rady a správu Sekretariátu o plnení rozpočtu,

štatúty výborov, stálych komisií a Sekretariátu Rady, ako aj iných orgánov Rady;

g) zriaďuje orgány na kontrolu finančného hospodárenia Sekretariátu Rady;

h) vykonáva iné funkcie vyplývajúce z tohto Štatútu a z odporúčaní a rozhodnutí Zasadaní Rady.

5. Výkonný výbor môže zriaďovať také orgány, aké považuje za nevyhnutné na vykonávanie svojich funkcií.

6. Výkonný výbor určí svoj rokovací poriadok.

Článok VIII

Výbory Rady

1. Výbory Rady zriaďuje Zasadanie Rady na zabezpečenie komplexného prerokúvania a mnohostranného riešenia najdôležitejších problémov spolupráce členských štátov Rady v oblasti ekonomiky, vedy a techniky.

Výbory Rady vykonávajú funkcie ustanovené ich štatútmi, ako aj iné funkcie vyplývajúce z odporúčaní a rozhodnutí Zasadaní Rady a Výkonného výboru Rady.

2. Výbory Rady sa skladajú z vedúcich funkcionárov príslušných orgánov členských štátov Rady; každý štát má vo výbore jedného zástupcu.

3. Výbory Rady sú oprávnené v medziach svojej kompetencie:

a) robiť odporúčania a rozhodnutia v zhode s týmto Štatútom;

b) predkladať návrhy na prerokovanie Zasadania Rady a Výkonného výboru Rady;

c) zriaďovať pracovné orgány na prípravu rokovaní výboru a na dohodnutie jednotlivých otázok vzťahujúcich sa na pôsobnosť výborov a tak isto zvolávať vedeckotechnické konferencie a iné porady;

d) vyžadovať materiály, názory a návrhy od stálych komisií a iných príslušných orgánov Rady k otázkam spojeným s ich činnosťou.

4. Výbory Rady každoročne predkladajú Výkonnému výboru správy o vykonanej práci.

5. Výbory Rady určia svoje rokovacie poriadky.

Článok IX

Stále komisie Rady

1. Stále komisie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci zriaďuje Zasadanie Rady s cieľom napomáhať ďalšiemu rozvoju hospodárskych stykov medzi členskými štátmi Rady a organizovať mnohostrannú hospodársku a vedecko - technickú spoluprácu v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva týchto štátov.

Stále komisie vypracúvajú opatrenia a pripravujú návrhy na uskutočňovanie uvedenej spolupráce, včítane prípravy príslušných mnohostranných dohôd; vykonávajú aj iné funkcie vyplývajúce z tohto Štatútu a z odporúčaní a rozhodnutí Zasadaní Rady, Výkonného výboru a výborov Rady.

2. Stále komisie sa skladajú z delegácií, ktoré vymenúvajú členské štáty Rady.

3. Stále komisie sú oprávnené v medziach svojej kompetencie

a) robiť odporúčania a rozhodnutia v zhode s týmto Štatútom;

b) predkladať Zasadaniu Rady a Výkonnému výboru návrhy na prerokovanie a tak isto podávať na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy iným príslušným orgánom Rady materiály, názory a návrhy;

c) zriaďovať pracovné orgány na prípravu rokovaní v komisiách a na dohodnutie jednotlivých otázok patriacich do kompetencie komisií a zvolávať tiež vedeckotechnické konferencie a iné porady.

4. Stále komisie každoročne predkladajú Porade predstaviteľov štátov v Rade zprávy o vykonanej práci a ďalšej činnosti.

5. Stále komisie určia svoj rokovací poriadok.

Článok X

Sekretariát Rady

1. Sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci tvorí sekretár Rady, jeho námestníci a personál potrebný na výkon funkcií sekretariátu.

Sekretára Rady vymenúva Zasadanie Rady, jeho námestníkov Výkonný výbor Rady.

Sekretár Rady a jeho námestníci riadia prácu Sekretariátu Rady. Personál Sekretariátu sa zostavuje z občanov členských štátov Rady podľa Štatútu Sekretariátu Rady.

Sekretár Rady je hlavným funkcionárom Rady. Zastupuje Radu voči oficiálnym osobám a organizáciám členských štátov Rady a iných štátov, ako aj voči medzinárodným organizáciám. Sekretár Rady môže splnomocniť svojich námestníkov i pracovníkov sekretariátu, aby vystupovali jeho menom.

Sekretár a jeho námestníci sa môžu zúčastniť všetkých zasadaní orgánov Rady.

2. Sekretariát Rady:

a) organizuje prípravu a pomáha v priebehu zasadaní orgánov Rady a porád konaných v rámci Rady, vypracúva materiály alebo pomáha pri príprave materiálov na zasadania orgánov Rady v súlade s plánmi práce týchto orgánov poskytuje operatívnu súčinnosť orgánom Rady v období medzi ich zasadaniami na dojednanie posudzovaných otázok a plní funkciu sekretariátu ostatných orgánov Rady;

b) zostavuje ekonomické prehľady a uskutočňuje ekonomické štúdie na základe materiálov členských štátov Rady; vypracúva a zverejňuje informačné a iné materiály o otázkach hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce členských štátov Rady a vypracúva tiež aj iné prehľady a štúdie;

c) vypracúva návrhy k jednotlivým otázkam práce Rady za účelom ich prerokovania v príslušných orgánoch Rady;

d) vypracúva alebo spolupôsobí pri vypracovaní návrhov mnohostranných dohôd o hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci podľa odporúčaní a rozhodnutí orgánov Rady ako aj dojednania dosiahnuté v rámci týchto orgánov;

e) organizuje a vedie evidenciu plnenia odporúčaní a rozhodnutí orgánov Rady ako aj dojednaní dosiahnutých v rámci týchto orgánov a vypracúva príslušné návrhy na ich prerokovanie;

f) napomáha komplexnú prípravu otázok prerokúvaných v orgánoch Rady a zopätie ich práce;

g) vyvíja ďalšiu činnosť vyplývajúcu z tohto Štatútu, z odporúčaní a rozhodnutí Rady, ako aj zo Štatútu Sekretariátu Rady.

3. Sekretár Rady, jeho námestníci a personál sekretariátu majú pri plnení svojich služobných povinností rovnaké postavenie ako pracovnici iných medzinárodných organizácií.

4. Sídlom sekretariátu Rady je Moskva.

Článok XI

Vzťahy Rady k iným krajinám

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci môže pozývať krajiny, ktoré nie sú členmi Rady, aby sa zúčastnili práce orgánov Rady alebo s nimi uskutočňuje spoluprácu v iných formách.

Podmienky, za ktorých sa štáty, ktoré nie sú členmi Rady, môžu zúčastniť na práci orgánov Rady alebo spolupracovať s Radou v iných formách, určuje Rada podľa dojednania s týmito štátmi, o čom s nimi spravidla uzavrie dohodu.

Článok XII

Styky Rady s medzinárodnými organizáciami

1. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci môže nadväzovať a udržiavať styky s orgánmi OSN a s odbornými a inými medzinárodnými organizáciami.

Povahu a formu týchto stykov určuje Rada podľa dojednania s príslušnými orgánmi OSN a medzinárodnými organizáciami, najmä tak, že s nimi uzaviera dohody.

2. Medzinárodné organizácie zriadené členskými štátmi Rady na uskutočňovanie spolupráce v jednotlivých oblastiach hospodárstva, vedy a techniky sa uvádzajú do zmluvného vzťahu k Rade.

Rada koordinuje činnosť týchto organizácií s činnosťou Rady na základe dohôd, ktoré s nimi uzavrie.

Článok XIII

Finančné veci

1. Všetky príjmy a výdavky Rady sa určujú v rozpočte Rady. Členské štáty uhrádzajú náklady súvisiace s vydržiavaním Sekretariátu a s financovaním jeho činnosti, ako aj iné náklady Rady v súlade s jej rozpočtom. Výšku podielových príspevkov členských štátov do rozpočtu Rady ustanovuje Zasadanie Rady.

2. Sekretariát Rady predkladá Výkonnému výboru Rady návrh rozpočtu Rady na každý kalendárny rok a správu o plnení rozpočtu.

Revízia finančného hospodárenia Sekretariátu Rady sa robí každoročne.

3. Náklady na pobyt účastníkov zasadania orgánov Rady, ako aj porád konaných v rámci Rady uhrádza štát, ktorý zástupcov na tieto schôdze a porady vysiela.

4. Náklady spojené s poskytnutím budov a iných technických prostriedkov potrebných na zasadania a porady uvedené v bode 3 tohto článku uhrádza štát, kde sa tieto zasadania a porady konajú, s výnimkou prípadov, keď sa tieto zasadania a porady konajú v miestnostiach Rady.

Článok XIV

Rôzne ustanovenia

1. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci má na území členských štátov Rady takú právnu spôsobilosť, aká je nevyhnutná pre výkon jej pôsobnosti a na dosiahnutie jej cieľov.

2. Rada, zástupcovia členských štátov Rady a funkcionári Rady požívajú na území každého z týchto štátov výsady a imunity, aké sú nevyhnutné pre výkon funkcií a na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto Štatúte.

3. Právnu spôsobilosť, výsady a imunity uvedené v tomto článku určí osobitný dohovor.

4. Ustanovenia tohto Štatútu sa nedotýkajú práv a povinnosti členských štátov Rady vyplývajúcich z ich členstva v iných medzinárodných organizáciách a z medzinárodných dohôd, ktoré uzavreli.

5. Predstavitelia štátov vo Výkonnom výbore Rady sú súčasne stálymi predstaviteľmi svojich štátov v Rade. Stály predstaviteľ štátu v Rade má v mieste sídla Sekretariátu Rady námestníka a potrebný počet poradcov a ďalších pracovníkov.

Článok XV

Jazyk

Oficiálnymi jazykmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sú jazyky všetkých členských štátov Rady.

Rokovacím jazykom Rady je jazyk ruský.

Článok XVI

Ratifikácia Štatútu a jeho platnosť

1. Tento Štatút vyžaduje ratifikáciu štátmi, ktoré ho podpísali, v súlade s ich ústavnými predpismi.

2. Ratifikačné listiny sa uložia u depozitára tohto Štatútu.

3. Štatút nadobudne platnosť, len čo ratifikačné listiny uložia všetky štáty, ktoré Štatút podpísali; depozitár o tom upovedomí tieto štáty.

4. Pre štát, ktorý bude prijatý podľa článku II bodu 2 tohto Štatútu do Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Štatút ratifikuje, Štatút nadobúda platnosť dočasne dňom, keď sa Zasadanie Rady uznesie o prijatí tohto štátu za člena Rady a s konečnou platnosťou dňom, keď tento štát uloží listinu o jeho ratifikácii; depozitár o tom upovedomí ostatné členské štáty Rady.

Článok XVII

Zmeny Štatútu

Každý členský štát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci môže navrhnúť zmenu tohto Štatútu.

Zmeny Štatútu schválené Zasadaním Rady nadobudnú platnosť, len čo všetky členské štáty Rady uložia u depozitára listiny o ratifikácii týchto zmien.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

Tento Štatút bol spísaný v jednom vyhotovení v jazyku ruskom. Štatút sa uloží u vlády Sväzu sovietskych socialistických republík, ktorá overené odpisy Štatútu rozošle vládam všetkých ostatných členských štátov Rady a bude upovedomovať tieto vlády a sekretára Rady o tom, že ratifikačné listiny sa uložili u vlády Sväzu sovietskych socialistických republík.

Na dôkaz toho splnomocnenci vlád členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci podpísali tento Štatút.

Spísané v Sofii 1. decembra 1959.

Z plnomocenstva vlády

Albánskej ľudovej republiky:

A. Kellezi v. r.

Z plnomocenstva vlády

Bulharskej ľudovej republiky:

R. Damjanov v. r.

Z plnomocenstva vlády

Maďarskej ľudovej republiky:

A. Apró v. r.

Z plnomocenstva vlády

Nemeckej demokratickej republiky:

B. Leuschner v. r.

Z plnomocenstva vlády

Poľskej ľudovej republiky:

P. Jaroszewicz v. r.

Z plnomocenstva vlády

Rumunskej ľudovej republiky:

A. Birladeanu v. r.

Z plnomocenstva vlády

Sväzu sovietskych socialistických republík:

A. Kosygin v. r.

Z plnomocenstva vlády

Československej republiky:

O. Šimúnek v. r.

A. Kellezi v. r.

R. Damjanov v. r.

A. Apró v. r.

B. Leuschner v. r.

P. Jaroszewicz v. r.

A. Birladeanu v. r.

A. Kosygin v. r.

O. Šimůnek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.