Vyhláška č. 15/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Čiastka 5/1987
Platnosť od 16.03.1987
Účinnosť od 31.03.1987
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 12. septembra 1986.

15

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. novembra 1986

o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci


Dňa 27. júna 1985 bol vo Varšave podpísaný Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Zmluvnými stranami Dohovoru sú Československá socialistická republika, Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika, Zväz sovietskych socialistických republík a Vietnamská socialistická republika.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, depozitára Dohovoru, 27. marca 1986.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 23 odseku 3 dňom 12. septembra 1986 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku. Týmto dňom stratil platnosť Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci zo 14. decembra 1959, vyhlásený pod č. 115/1960 Zb.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Vlády členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktoré podpísali tento Dohovor,

vychádzajúc z ustanovení článku XIV Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci ustanovujúceho, že právnu spôsobilosť, výsady a imunity Rady určí osobitný Dohovor,

riadiac sa článkami III, XI a XII Štatútu Rady obsahujúcimi základné ustanovenia o právnej spôsobilosti Rady,

zaznamenávajúc pozitívny význam Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady z r. 1959,

berúc na zreteľ rastúcu rolu Rady pri organizácii ekonomickej a vedecko-technickej spolupráce členských štátov Rady,

prajúc si prispieť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre výkon pôsobnosti a oprávnení Rady v záujme ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov Rady,

ako aj prihliadajúc na súčasnú úroveň výsad a imunít poskytovaných členskými štátmi medzinárodným organizáciám,

dohodli sa takto:

Článok 1

Používané pojmy

1. V tomto Dohovore:

a) „hostiteľský štát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci“ (ďalej „hostiteľský štát Rady“) znamená štát sídla sekretariátu Rady;

b) „miestnosti Rady“ znamená všetky budovy alebo časti budov, včítane pozemkov priliehajúcich k týmto budovám alebo častiam budov, užívané pre ciele Rady;

c) „zástupcovia“ znamená:

- stálych predstaviteľov, ich námestníkov, poradcov a expertov;

- vedúcich, členov, poradcov, expertov, sekretárov delegácií a iných zástupcov vymenovaných členským štátom Rady, aby sa zúčastnili na práci alebo na zasadaniach hlavných zastupiteľských orgánov, iných stálych zastupiteľských orgánov Rady a ich pracovných orgánov zriadených pre prípravu na rokovanie zastupiteľských orgánov alebo na dohodnutie o jednotlivých otázkach vzťahujúcich sa na pôsobnosť týchto orgánov;

d) „stály predstaviteľ“ znamená osobu, ktorú členský štát Rady vymenoval za svojho predstaviteľa vo Výkonnom výbore Rady a ktorá je súčasne stálym predstaviteľom tohto štátu v Rade;

e) „námestník stáleho predstaviteľa“ znamená osobu vymenovanú štátom do tejto funkcie, ktorá sa trvalo zdržiava v hostiteľskom štáte Rady;

f) „pracovníci stáleho zastupiteľstva“ znamená námestníka stáleho predstaviteľa, poradcov a expertov stáleho predstaviteľa, ako aj osoby administratívno-technického a služobného personálu, ktoré sa trvalo zdržiavajú v hostiteľskom štáte Rady;

g) „členovia rodiny pracovníka stáleho zastupiteľstva“ znamená manželku (manžela) a neplnoleté deti, ktorí s ním žijú v mieste, kde pracuje, ako aj rodičov pracovníka, ktorí s ním trvalo žijú v mieste, kde pracuje, a ktorí sú v jeho zaopatrení;

h) „funkcionári Rady“ znamená pracovníkov sekretariátu a iných zariadení Rady, ktorí podľa rozhodnutia Výkonného výboru Rady boli zaradení do kategórie funkcionárov;

ch) „členovia rodiny funkcionára Rady“ znamená manželku (manžela) a neplnoleté deti, ktorí s ním žijú v mieste, kde pracuje, ako aj rodičov pracovníka, ktorí s ním trvalo žijú v mieste, kde pracuje, a ktorí sú v jeho zaopatrení.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku o pojmoch používaných v tomto Dohovore sa nedotýka použitia týchto pojmov ani významu, ktorý sa im môže dať v iných dokumentoch Rady alebo vo vnútroštátnom práve ktoréhokoľvek členského štátu Rady.

Článok 2

Právna spôsobilosť Rady

1. Rada na výkon svojich funkcií a na dosahovanie cieľov ustanovených Štatútom Rady:

a) môže v súlade so Štatútom Rady dojednávať medzinárodné dohody s členskými štátmi Rady, s inými štátmi a s medzinárodnými organizáciami, ako aj vykonávať iné medzinárodnoprávne rokovania ustanovené v článku XI a XII Štatútu Rady.

Dojednanie medzinárodnej dohody Radou, ktoré dáva vznik právam a povinnostiam zainteresovaných členských štátov Rady, vyžaduje splnomocnenie (osobitný a výslovný súhlas) príslušných štátov.

b) požíva na území každého členského štátu Rady výsady a imunity ustanovené týmto Dohovorom.

2. Rada ako právnická osoba môže:

a) uzavierať občianskoprávne zmluvy;

b) nadobúdať majetok, majetok najímať, prenajímať a scudzovať;

c) vystupovať pred súdom a arbitrážou.

Článok 3

Nedotknuteľnosť miestností. Majetok a aktíva

1. Miestnosti Rady sú nedotknuteľné. Zástupcovia ústredných a miestnych orgánov nemôžu vstúpiť do týchto miestností bez súhlasu sekretára Rady.

2. Každý členský štát Rady zabezpečí na svojom území ochranu miestností Rady.

3. Miestnosti Rady, jej majetok a aktíva bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, nepodliehajú prehliadke, zabaveniu, rekvizícii ani nútenému vyvlastneniu v iných formách.

Článok 4

Vyňatie z jurisdikcie

Rada, jej majetok a aktíva bez ohľadu na to, kde a v držaní koho sú, požívajú imunitu voči súdnej jurisdikcii a takisto voči akejkoľvek forme správneho zásahu s výnimkou prípadov, keď sa sama Rada imunity vzdá. Pritom platí, že pre výkon rozhodnutí a pre predbežné opatrenia sa treba vzdať imunity osobitne.

Článok 5

Oslobodenie od daní a poplatkov

Rada je oslobodená od všetkých priamych daní a iných povinných platieb a poplatkov, ktoré majú daňovú povahu, a to tak celoštátnych, ako aj miestnych. Toto ustanovenie sa nepoužije vo vzťahu k poplatkom za komunálne a iné podobné druhy služieb.

Článok 6

Nedotknuteľnosť archívov a dokumentov

Archívy, dokumenty a úradná korešpondencia Rady sú nedotknuteľné bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Článok 7

Oslobodenie od colných poplatkov a obmedzení

1. Rada je oslobodená od colných poplatkov a obmedzení pri dovoze a vývoze predmetov určených pre služobnú potrebu.

2. Predmety a materiály dovezené Radou na územie členského štátu Rady môže Rada scudzovať (predávať alebo odovzdávať bezplatne) v súlade s predpismi príslušného štátu.

Článok 8

Oslobodenie od finančnej kontroly

Rada nepodlieha finančnej kontrole ústredných ani miestnych orgánov členských štátov Rady.

Článok 9

Výhody týkajúce sa spojenia

Rada pre svoje ciele požíva na území každého členského štátu Rady nemenej výhodné podmienky, pokiaľ ide o prednosť, tarify a poplatky v poštovnom, telegrafnom a telefónnom styku, aké v tomto štáte požívajú diplomatické misie.

Článok 10

Kuriéri a batožiny Rady

1. Rada má právo prijímať a odosielať korešpondenciu prostredníctvom svojich kuriérov alebo v batožinách náležite označených v súlade s požiadavkami určenými pre diplomatické batožiny.

2. Pre kuriérov a batožiny Rady platia rovnaké imunity a výsady ako pre diplomatických kuriérov a diplomatické batožiny.

Článok 11

Tlačoviny

Rada má v súlade so svojimi cieľmi a funkciami právo vydávať a pri dodržiavaní predpisov platných v členských štátoch Rady rozširovať tlačoviny. Tieto tlačoviny sú oslobodené od colných poplatkov.

Článok 12

Zástupcovia

1. Zástupcovia požívajú na území ktoréhokoľvek členského štátu Rady tieto výsady a imunity:

a) imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a voči trestnej jurisdikcii, ako aj voči zabaveniu osobnej batožiny;

b) vyňatie z občianskoprávnej a správnej jurisdikcie ohľadom všetkých konaní, ktoré vykonajú ako zástupcovia;

c) nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov;

d) oslobodenie od colných poplatkov a dávok za predmety určené pre osobnú potrebu, ako aj od colnej prehliadky osobnej batožiny, pokiaľ nie sú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonmi alebo právnymi predpismi alebo je upravený karanténnymi predpismi príslušného členského štátu Rady; v takých prípadoch sa prehliadka vykonáva za prítomnosti osoby, ktorá oslobodenie požíva, alebo osoby ňou poverenej;

e) oslobodenie od osobných povinností;

f) oslobodenie od priamych daní a dávok z platu a iných odmien, ktoré dostali od orgánov alebo organizácií štátu, ktorý ich vymenoval.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nepoužijú vo vzťahoch medzi orgánmi štátu a zástupcami vymenovanými týmto štátom.

3. Členovia rodiny zástupcu, ktorí ho sprevádzajú na zasadanie orgánu Rady, pokiaľ nie sú občanmi štátu, kde sa koná zasadanie orgánu Rady, alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú výsady a imunity ustanovené v odseku 1 písm. d) a e) tohto článku.

Článok 13

Administratívno-technický personál

Osoby administratívno-technického personálu, ktoré sprevádzajú zástupcov na zasadanie orgánu Rady, pokiaľ nie sú občanmi štátu, kde sa koná zasadanie orgánu Rady, alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú imunitu voči zatknutiu alebo zadržaniu a pri plnení svojich služobných povinností imunitu voči trestnej jurisdikcii, voči zabaveniu osobnej batožiny a výsady a imunity ustanovené v odseku 1 písm. b), c), e) a f) článku 12 tohto Dohovoru. Sú takisto oslobodené od colných poplatkov a dávok (s výnimkou skladovacích poplatkov, poplatkov za prepravu a podobné druhy služieb) za predmety určené pre osobnú potrebu.

Článok 14

Štatút osôb s vysokým postavením

Hlavy štátov včítane členov kolektívneho orgánu vykonávajúceho funkciu hlavy štátu podľa ústavy príslušného štátu, predsedovia vlád, ich námestníci, ministri zahraničných vecí a iné osoby im na roveň postavené, pokiaľ vedú delegáciu na zasadanie orgánu Rady alebo sú jej členmi, požívajú okrem výsad a imunít ustanovených týmto Dohovorom výsady a imunity, ktoré sú im priznávané medzinárodným právom.

Článok 15

Stále zastupiteľstvá

1. Členské štáty Rady majú pri Rade zastupiteľstvá, ktoré sú zložené z námestníka stáleho predstaviteľa, poradcov a expertov stáleho predstaviteľa, ako aj osôb administratívno-technického a služobného personálu, ktoré sa trvale zdržiavajú v hostiteľskom štáte Rady za účelom udržiavania stykov so zastupiteľstvami iných štátov, sekretariátom Rady a na plnenie iných funkcií spojených s uskutočňovaním spolupráce v rámci Rady, na účely tohto Dohovoru ďalej nazývané stále zastupiteľstvá.

2. Stále zastupiteľstvá požívajú výsady a imunity, ktoré sa v hostiteľskom štáte poskytujú diplomatickým misiám.

3. Členské štáty Rady oficiálne oznamujú sekretárovi Rady vymenovanie a odvolanie námestníkov stálych predstaviteľov, ako aj poradcov a expertov stálych predstaviteľov pred ich príchodom do hostiteľského štátu Rady alebo pred odchodom z neho; sekretár Rady o tom upovedomí členské štáty Rady.

4. Stáli predstavitelia, ich námestníci, poradcovia a experti stálych predstaviteľov požívajú okrem výsad a imunít ustanovených v článku 12 ods. 1 tohto Dohovoru výsady a imunity poskytované diplomatickým zástupcom zodpovedajúce hodnosti.

5. Osoby administratívno-technického personálu stálych zastupiteľstiev, pokiaľ nie sú občanmi hostiteľského štátu Rady alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú pri plnení svojich služobných povinností výsady a imunity ustanovené v článku 12 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f) tohto Dohovoru a sú oslobodené od colných poplatkov a dávok (s výnimkou skladovacích poplatkov, poplatkov za prepravu a podobné druhy služieb) za predmety určené pre osobnú potrebu, včítane predmetov určených na zariadenie pri prvom príchode do hostiteľského štátu Rady a pri odchode z neho, od zaobstarávania povolenia na vývoz predmetov dovezených nimi pri príchode do tohto štátu.

6. Členovia rodín stálych predstaviteľov, ich námestníkov, poradcov a expertov stálych predstaviteľov, pokiaľ nie sú občanmi hostiteľského štátu Rady alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú rovnaké výsady a imunity, aké požívajú členovia rodín diplomatických zástupcov zodpovedajúce hodnosti.

Členovia rodín administratívno-technického personálu stálych zastupiteľstiev, pokiaľ nie sú občanmi hostiteľského štátu Rady alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú výsady a imunity ustanovené v článku 12 ods. 1 písm. e) tohto Dohovoru.

7. Osoby služobného personálu stálych zastupiteľstiev, pokiaľ nie sú občanmi hostiteľského štátu Rady alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú imunitu ohľadom nimi uskutočnených rokovaní pri plnení služobných povinností a sú oslobodené od priamych daní a poplatkov zo mzdy a iných odmien, ktoré im vypláca stále zastupiteľstvo.

8. Hostiteľský štát Rady vytvára pre stále zastupiteľstvá podmienky nevyhnutné na plnenie ich funkcií. Napomáha pracovníkom stálych zastupiteľstiev a členom ich rodín pri poskytovaní lekárskej starostlivosti a kultúrnych a sociálnych služieb včítane poskytovania obytných priestorov a iných služieb za rovnakých podmienok ako u personálu diplomatických misií.

9. Predmety dovezené stálymi zastupiteľstvami môžu byť scudzované v hostiteľskom štáte Rady v súlade s jeho predpismi.

10. Ustanovenia odsekov 2, 4 a 8 tohto článku sa nepoužijú vo vzťahu medzi orgánmi štátu a stálym zastupiteľstvom tohto štátu.

Článok 16

Vzdanie sa imunity

1. Výsady a imunity ustanovené v článku 12, 13 a 15 Dohovoru sa poskytujú v nich uvedeným osobám výlučne v záujme nezávislého výkonu ich funkcií zástupcov a osôb administratívno-technického a služobného personálu. Pritom sa rozumie, že každý z členských štátov Rady, ktorého zástupcovia, osoby administratívno-technického a služobného personálu požívajú výsady a imunity na základe tohto Dohovoru, sa vzdá imunity osôb uvedených v článkoch 12, 13 a 15 tohto Dohovoru v tých prípadoch, v ktorých podľa názoru tohto štátu imunita bráni výkonu spravodlivosti a vzdanie sa imunity nebude na ujmu cieľom, pre ktoré sa poskytla.

2. Vzdanie sa imunity voči občianskoprávnej a správnej jurisdikcii neznamená vzdanie sa imunity voči výkonu rozhodnutí a predbežným opatreniam, pri ktorých je potrebné vzdať sa imunity osobitne.

3. Imunita zástupcov štátov a osôb administratívno-technického a služobného personálu štátov voči jurisdikcii hostiteľského štátu Rady alebo štátu, v ktorom sa koná zasadanie orgánov Rady, neznamená ich vyňatie z jurisdikcie štátu, ktorého sú občanmi.

4. Pokiaľ sa štát nevzdá imunity ktorejkoľvek osoby uvedenej v odseku 1 tohto článku v prípade občianskoprávnej žaloby, vyvinie všetko úsilie pre spravodlivé urovnanie veci.

Článok 17

Funkcionári Rady

1. Funkcionári Rady požívajú na území ktoréhokoľvek členského štátu Rady tieto výsady a imunity:

a) vyňatie z trestnej, občianskoprávnej a správnej jurisdikcie, pokiaľ ide o všetky rokovania, ktoré uskutočnia ako funkcionári;

b) oslobodenie od osobných povinností;

c) oslobodenie od priamych daní a dávok z platu a iných odmien, ktoré im vypláca Rada;

d) nedotknuteľnosť všetkých písomností a dokumentov;

e) oslobodenie od colných poplatkov a dávok (s výnimkou skladovacích poplatkov, poplatkov za prepravu a podobné druhy služieb) za predmety, ktoré sú určené pre osobnú potrebu, včítane predmetov určených na zariadenie pri prvom príchode do hostiteľského štátu Rady a pri odchode z neho, od zaobstarávania povolenia pre vývoz predmetov nimi dovezených pri príchode do tohto štátu. Predmety dovezené funkcionárom Rady môžu byť v hostiteľskom štáte Rady scudzované v súlade s jeho predpismi;

f) oslobodenie od colnej prehliadky osobnej batožiny, pokiaľ nie sú vážne dôvody domnievať sa, že batožina obsahuje predmety, ktorých dovoz alebo vývoz je zakázaný zákonmi alebo právnymi predpismi alebo upravený karanténnymi predpismi príslušného členského štátu Rady; v takých prípadoch sa prehliadka vykonáva za prítomnosti osoby, ktorá oslobodenie požíva, alebo osoby ňou poverenej.

2. Sekretár Rady a jeho námestníci požívajú okrem výsad a imunít uvedených v odseku 1 tohto článku výsady a imunity poskytované diplomatickým zástupcom.

Členovia rodiny sekretára Rady a jeho námestníkov, pokiaľ nie sú občanmi hostiteľského štátu Rady alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú rovnaké výsady a imunity, aké požívajú členovia rodín diplomatických zástupcov.

3. Výsady a imunity ustanovené v tomto článku sa poskytujú v ňom uvedeným osobám výlučne v záujme Rady a nezávislého výkonu služobných funkcií týmito osobami. Sekretár Rady má právo a povinnosť vzdať sa imunity poskytovanej ktorémukoľvek funkcionárovi v tých prípadoch, v ktorých podľa jeho názoru imunita bráni výkonu spravodlivosti a je možné sa jej vzdať bez toho, že by to bolo na ujmu záujmov Rady. Pokiaľ ide o sekretára Rady a jeho námestníkov, prislúcha právo vzdať sa imunity Výkonnému výboru Rady.

4. Ustanovenie odseku 1 písm. b), e) a f) tohto článku sa nepožijú vo vzťahoch medzi funkcionármi Rady a štátom, ktorého sú občanmi, alebo v ktorom majú trvalý pobyt a ustanovenia odseku 1 písmena c) sa nepoužijú na občanov hostiteľského štátu Rady.

Príslušné orgány členského štátu Rady zostavia na návrh sekretára Rady zoznam funkcionárov Rady, ktorí sú občanmi tohto štátu, ktorí budú požívať dočasné oslobodenie od osobných povinností.

5. Osoby administratívno-technického personálu Rady, pokiaľ nie sú občanmi hostiteľského štátu Rady alebo v ňom nemajú trvalý pobyt, požívajú pri plnení svojich služobných povinností výsady a imunity uvedené v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku a sú oslobodené od colných poplatkov a dávok (s výnimkou skladovacích poplatkov a poplatkov za prepravu) za predmety, ktoré sú určené pre osobnú spotrebu, včítane predmetov určených na zariadenie pri prvom príchode do hostiteľského štátu Rady a pri odchode z neho, od zaobstarávania povolenia pre vývoz nimi dovezených predmetov pri príchode do tohto štátu.

6. Ustanovenia odseku 1 písm. b), e) a f) tohto článku sa vzťahujú na členov rodín funkcionárov Rady, pokiaľ nie sú občanmi hostiteľského štátu Rady alebo v ňom nemajú trvalý pobyt.

7. Výkonný výbor Rady na návrh sekretára Rady určuje kategórie funkcionárov Rady, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia tohto článku. Mená týchto funkcionárov Rady oznamuje sekretár Rady členským štátom Rady.

8. V prípade škody spôsobenej automobilom alebo inými dopravnými prostriedkami, ktoré patria funkcionárom Rady alebo boli nimi vedené, budú tieto osoby bez ujmy na výsadách a imunitách, ktoré požívajú podľa tohto článku, spolupracovať s príslušnými orgánmi členského štátu Rady, na území ktorého došlo k dopravnej nehode, s cieľom napomôcť zistenie faktických okolností takej nehody.

Funkcionári Rady splnia povinnosti vyplývajúce zo zákonov hostiteľského štátu Rady o poistení zodpovednosti voči tretím osobám, pokiaľ ide o dopravné prostriedky, ktoré im patria.

Otázky spojené s náhradou škody spôsobenej automobilom alebo inými dopravnými prostriedkami, ktoré patria funkcionárom Rady alebo boli nimi vedené, budú upravené osobitným protokolom.

Článok 18

Zástupcovia nečlenských štátov Rady

Výsady a imunity ustanovené týmto Dohovorom sa poskytujú zástupcom nečlenských štátov Rady, ktorí sa zúčastnia na základe pozvania Rady na práci jej orgánov.

Článok 19

Pomoc štátov Rade

Hostiteľský štát Rady alebo štát, v ktorom sa koná zasadanie orgánu Rady, poskytuje Rade a osobám požívajúcim výsady a imunity podľa tohto Dohovoru nevyhnutnú pomoc za účelom nerušeného a čo najefektívnejšieho plnenia ich funkcií. Táto pomoc spočíva najmä v zabezpečení potrebných podmienok pre konanie zasadania orgánov Rady, v poskytovaní služobných a obytných miestností, lekárskej pomoci a iných sociálnych a komunálnych služieb zástupcom štátov a funkcionárom Rady podľa predpisov tohto štátu.

Článok 20

Spolupráca Rady s členskými štátmi Rady

Rada spolupracuje s hostiteľským štátom Rady, ako aj s inými členskými štátmi Rady v otázkach použitia ustanovení tohto Dohovoru.

Článok 21

Dodržiavanie zákonov a právnych predpisov členských štátov Rady

Bez ujmy na výsadách a imunitách ustanovených týmto Dohovorom sú Rada, stále zastupiteľstvá a všetky osoby, ktoré požívajú také výsady a imunity, povinné dodržiavať zákony a právne predpisy členského štátu Rady, na území ktorého sa nachádzajú.

Článok 22

Spôsob riešenia otázok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom a s vykonávaním Dohovoru

Všetky otázky spojené s výkladom a vykonávaním tohto Dohovoru medzi dvoma alebo niekoľkými členskými štátmi Rady sa budú riešiť konzultáciami medzi nimi alebo iným dohodnutým spôsobom na žiadosť jedného z týchto štátov a v prípade otázok týkajúcich sa Rady za účasti zástupcov všetkých členských štátov Rady, ako aj sekretára Rady.

Článok 23

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dohovor po schválení Zasadaním Rady bude otvorený na podpis členským štátom Rady do 1. januára 1986.

2. Tento Dohovor vyžaduje ratifikáciu štátmi, ktoré ho podpísali, v súlade s ich ústavnými predpismi.

Ratifikačné listiny budú uložené u depozitára tohto Dohovoru.

3. Dohovor nadobudne platnosť, len čo všetky štáty, ktoré podpísali tento Dohovor, uložia ratifikačné listiny; o tom upovedomí depozitár tieto štáty.

4. Členské štáty Rady, ktoré nepodpísali Dohovor do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 tohto článku, môžu k nemu kedykoľvek pristúpiť. Dohovor nadobudne pre ne platnosť dňom uloženia dokumentu o prístupe.

5. Dňom, keď tento Dohovor nadobudne platnosť, nahradí vo vzťahoch medzi členskými štátmi Rady, ktoré ho podpísali, Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, podpísaný v Sofii 14. decembra 1959.

6. Pre každý štát, ktorý podľa článku II odseku 2 Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci bude prijatý do Rady a vyhlási, že súhlasí s prístupom k tomuto Dohovoru, nadobudne tento Dohovor platnosť dočasne dňom, keď sa Zasadanie Rady uznesie o prijatí tohto štátu za člena Rady, a definitívne dňom, keď tento štát uloží dokument o ratifikácii Dohovoru; o tom upovedomí depozitár členské štáty.

7. Každý členský štát Rady, ktorý je stranou tohto Dohovoru, môže navrhnúť jeho zmenu. Zmenený text Dohovoru nadobudne platnosť dňom uloženia dokumentov o ratifikácii zmien všetkými členskými štátmi Rady, ktoré sú stranami tohto Dohovoru, u depozitára.

8. Dohovor po nadobudnutí platnosti zaregistruje depozitár v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

9. Tento Dohovor je spísaný v jednom vyhotovení v ruskom jazyku. Dohovor bude uložený u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá overené opisy Dohovoru rozošle vládam všetkých ostatných členských štátov Rady, ktoré sú stranami Dohovoru, a bude upovedomovať tieto vlády a sekretára Rady o uložení ratifikačných listín u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík.

Dané vo Varšave 27. júna 1985.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.