Vyhláška č. 112/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov

(v znení č. 28/1982 Zb.)

Čiastka 43/1960
Platnosť od 13.07.1960 do30.06.1990
Účinnosť od 01.04.1982 do30.06.1990
Zrušený 215/1990 Zb.

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 8. júla 1960

o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 6 ods. 3 a § 15 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti (ďalej len „zákon“) a podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Súbory hudobníkov z povolania

§ 1

(1) Zriaďovať súbory zložené z hudobníkov, ktorí verejne predvádzajú hudobné diela s textom alebo bez textu ako svoje hlavné povolanie (ďalej len „súbory hudobníkov z povolania“), je oprávnená Hudobná a divadelná agentúra v Prahe (na Slovensku Koncertná a divadelná kancelária v Bratislave) a krajský podnik pre film, koncerty a estrády (ďalej len „krajský podnik“).

(2) Dojednávanie verejných hudobných produkcií súborov hudobníkov z povolania a výšku odmien za sprostredkovanie týchto produkcií upravujú osobitné predpisy.*)

Súbory ľudových hudobníkov

§ 2

Zriaďovať súbory zložené z hudobníkov, ktorí verejne predvádzajú hudobné diela s textom alebo bez textu ako záujmovú činnosť a príležitostne aj za odplatu (ďalej len „súbory ľudových hudobníkov“), môžu len

a) osvetové zariadenia národných výborov,

b) jednotná odborová organizácia, jej zložky a zariadenia,

c) ostatné spoločenské organizácie,

d) jednotné roľnícke družstvá,

e) výrobné a spotrebné ľudové družstvá a

f) iné organizácie, ktorým na to udelilo súhlas Ministerstvo školstva a kultúry,

pokiaľ činnosť súboru môže napomáhať plnenie osvetových úloh.

§ 3

(1) Organizácia oprávnená na zriadenie súboru ľudových hudobníkov je pred zriadením súboru povinná vyžiadať si súhlas okresného národného výboru príslušného podľa sídla organizácie. V písomnej žiadosti o súhlas uvedie organizácia, koho hodlá ustanoviť za vedúceho súboru (§ 7), prípadne za jeho zástupcu, ďalej mená a osobné údaje všetkých členov budúceho súboru, jeho názov, umelecké zameranie, repertoár a pri súbore, ktorý doteraz vyvíjal hudobnú činnosť výhradne ako kolektív záujmovej umeleckej činnosti, aj doklady o jeho doterajšom pôsobení.

(2) Okresný národný výbor rozhodne o žiadosti s prihliadnutím na spoločenskú potrebu svojho obvodu a po zistení, či súbor má potrebnú ideovú a umeleckú úroveň, ako aj po preskúmaní kvalifikácie vedúceho.

(3) Rozhodnutie podľa odseku 2 vydá okresný národný výbor na základe výsledku skúšky pred ním ustanovenou kvalifikačnou komisiou. Rozhodnutie obsahuje aj mená a osobné údaje všetkých osôb, ktoré sa skúške podrobili, a ak sa žiadosti vyhovuje, aj ktorý člen súboru je poverený jeho vedením, prípadne zastupovaním vedúceho, a zaradenie súboru do jedného z troch kvalifikačných stupňov na účely odmeňovania jeho členov podľa príslušných predpisov.1)

(4) Ak sa podstatne zmení umelecká úroveň súboru ľudových hudobníkov, je organizácia, ktorá súbor zriadila, povinná predložiť okresnému národnému výboru žiadosť o preskúšanie súboru. Organizácia je povinná podať takúto žiadosť v určenej lehote aj na vyzvanie okresného národného výboru. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1. Ak sa žiadosť nepodá v určenej lehote alebo ak sa síce podá včas, ale súbor sa kvalifikačnej skúške v určenom termíne bezdôvodne nepodrobí alebo ju nevykoná s úspechom, okresný národný výbor nepovolí súboru ďalšiu činnosť za odplatu. Súbor ľudových hudobníkov možno preradiť do iného kvalifikačného stupňa na účely odmeňovania jeho členov len na základe novo vykonanej skúšky.

(5) Okresný národný výbor vedie evidenciu súborov ľudových hudobníkov, na zriadenie ktorých vydal súhlas.

§ 4

(1) Usporiadatelia verejných hudobných produkcií (ďalej len „usporiadatelia“) môžu dojednávať vystúpenia súboru ľudových hudobníkov, s výnimkou uvedenou v odseku 2, priamo s jeho vedúcim po predchádzajúcom súhlase organizácie, ktorá súbor zriadila (§ 2); o sprostredkovanie týchto vystúpení môžu usporiadatelia požiadať príslušný krajský podnik (§ 6 ods. 1 a 2 zákona).

(2) Pokiaľ sa vystúpenia ľudových hudobníkov majú opakovať častejšie ako trikrát týždenne pre toho istého usporiadateľa alebo na tom istom pracovisku je organizácia, ktorá súbor zriadila, povinná požiadať o ich dojednanie príslušný krajský podnik, ktorý tieto vystúpenia sprostredkuje po predchádzajúcej dohode s Hudobnou a divadelnou agentúrou v Prahe, na Slovensku s Koncertnou a divadelnou kanceláriou v Bratislave.

(3) Okresný národný výbor zabezpečuje evidenciu všetkých verejných vystúpení súborov ľudových hudobníkov, ktoré v obvode jeho pôsobnosti vyvíjajú činnosť.

§ 5

(1) Za sprostredkovanie vystúpení ľudových hudobníkov prislúcha sprostredkujúcej organizácii odplata vo výške 4 % odmeny ľudových hudobníkov. Odplata ide na ťarchu ľudového hudobníka, ktorého vystúpenie bolo sprostredkované.

(2) Okrem odmeny členom súboru ľudových hudobníkov je organizácia, ktorá súbor zriadila, oprávnená požadovať od usporiadateľa príspevok v prospech organizačnej a metodickej činnosti na úseku ľudovej umeleckej tvorivosti vo výške 10 % honorárov ľudových hudobníkov; pätina tohto príspevku patrí príslušnému okresnému osvetovému domu.

Spoločné ustanovenia

§ 6

(1) Členom súboru hudobníkov z povolania môže byť výnimočne aj ľudový hudobník. Ak je však už členom niektorého súboru ľudových hudobníkov, treba pre jeho začlenenie do súboru hudobníkov z povolania súhlas organizácie, ktorá súbor ľudových hudobníkov zriadila.

(2) Koncertný umelec alebo hudobník z povolania môže byť so súhlasom svojho zamestnávateľa členom súboru ľudových hudobníkov.

§ 7

(1) Za celú činnosť súboru zodpovedá organizácia, ktorá ho zriadila. Je povinná ustanoviť z členov súboru vedúceho, ktorý jej zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň súboru, za presnú evidenciu členov súboru, za dodržiavanie zásad štátnej mzdovej politiky a za riadny odvod všetkých daní*) a poplatkov (§ 5). Vedúci riadi súbor po stránke ideovej a umeleckej a musí mať preto potrebnú kvalifikáciu.

(2) Na činnosť súborov dohliadajú najmä okresné národné výbory. Zistené závady v činnosti súborov oznamujú organizácii, ktorá súbor zriadila; v prípade zistenia vážnejších závad môže okresný národný výbor odvolať súhlas na zriadenie súboru ľudových hudobníkov.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Súbory hudobníkov z povolania zriadené podľa predpisov skôr platných sa považujú za súbory zriadené podľa tejto vyhlášky.

(2) Organizácia, ktorá zriadila pred účinnosťou tejto vyhlášky súbor ľudových hudobníkov, je povinná oznámiť okresnému národnému výboru príslušnému podľa § 3 do 30 dní odo dňa účinnosti tejto vyhlášky, že súbor hodlá naďalej vyvíjať činnosť podľa ustanovení tejto vyhlášky; o týchto oznámeniach rozhodne okresný národný výbor rovnako ako o žiadostiach o udelenie súhlasu na zriadenie súboru (§ 3 ods. 2).

(3) Ak nebude splnená povinnosť podľa odseku 2 môže príslušný národný výbor odmietnuť povolenie verejnej hudobnej produkcie, na ktorej by mal takýto súbor ľudových hudobníkov účinkovať.**)

§ 8a

Organizácia, ktorá zriadila súbor ľudových hudobníkov pred 1. aprílom 1982, je povinná požiadať do 30. júna 1982 okresný národný výbor o súhlas s ďalšou činnosťou súboru ľudových hudobníkov. Pri rozhodovaní o tejto žiadosti postupuje okresný národný výbor obdobne podľa § 3 ods. 4.

§ 9

(1) Zrušujú sa

1. vyhláška Ministerstva informácií č. 1 446/1948 Ú. l. I. (č. 109/1951 Ú. v.), ktorou sa určujú sadzby dávok vyberaných Hudobnou a artistickou ústredňou v Prahe (v Bratislave),

2. vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 54/1952 Ú. l. o zriaďovaní a vedení hudobných súborov.

(2) Vládna vyhláška č. 40/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zadávaní prác a služieb socialistickými organizáciami jednotlivcom, zostáva nedotknutá.

§ 10

Táto vyhláška sa nevzťahuje na súbory ozbrojených zložiek; nadobúda účinnosť 1. augustom 1960.


Minister:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri vyhlášku Ministerstva školstva a kultúry č. 89/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti a vyhlášku č. 132/1958 Ú. l. (Ú. v.) o výške cien služieb v odbore koncertnej a inej hudobnej činnosti, v odbore estrád a artistických produkcií a v odbore divadelnej činnosti.

*) Pozri vyhlášku Ministerstva financií č. 244/1956 Ú. l. (Ú. v.) o niektorých opatreniach v odbore dane zo mzdy, doplnenú vyhláškou č. 111/1957 Ú. l. (Ú. v.)

**) Podľa vyhlášky č. 99/1958 Ú. l. (Ú. v.) o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.

1) Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 29/1982 Zb. o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov.