Vyhláška č. 28/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov

Čiastka 4/1982
Platnosť od 09.03.1982 do30.06.1990
Účinnosť od 01.04.1982 do30.06.1990
Zrušený 215/1990 Zb.

OBSAH

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 10. novembra 1981,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 15 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti:


Čl. I

Vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 druhá veta znie:

„V písomnej žiadosti o súhlas uvedie organizácia, koho hodlá ustanoviť za vedúceho súboru (§ 7), prípadne za jeho zástupcu, ďalej mená a osobné údaje všetkých členov budúceho súboru, jeho názov, umelecké zameranie, repertoár a pri súbore, ktorý doteraz vyvíjal hudobnú činnosť výhradne ako kolektív záujmovej umeleckej činnosti, aj doklady o jeho doterajšom pôsobení.“.

2. V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Rozhodnutie podľa odseku 2 vydá okresný národný výbor na základe výsledku skúšky pred ním ustanovenou kvalifikačnou komisiou. Rozhodnutie obsahuje aj mená a osobné údaje všetkých osôb, ktoré sa skúške podrobili, a ak sa žiadosti vyhovuje, aj ktorý člen súboru je poverený jeho vedením, prípadne zastupovaním vedúceho, a zaradenie súboru do jedného z troch kvalifikačných stupňov na účely odmeňovania jeho členov podľa príslušných predpisov.1)

(4) Ak sa podstatne zmení umelecká úroveň súboru ľudových hudobníkov, je organizácia, ktorá súbor zriadila, povinná predložiť okresnému národnému výboru žiadosť o preskúšanie súboru. Organizácia je povinná podať takúto žiadosť v určenej lehote aj na vyzvanie okresného národného výboru. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v odseku 1. Ak sa žiadosť nepodá v určenej lehote alebo ak sa síce podá včas, ale súbor sa kvalifikačnej skúške v určenom termíne bezdôvodne nepodrobí alebo ju nevykoná s úspechom, okresný národný výbor nepovolí súboru ďalšiu činnosť za odplatu. Súbor ľudových hudobníkov možno preradiť do iného kvalifikačného stupňa na účely odmeňovania jeho členov len na základe novo vykonanej skúšky.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

3. Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý znie:

㤠8a

Organizácia, ktorá zriadila súbor ľudových hudobníkov pred 1. aprílom 1982, je povinná požiadať do 30. júna 1982 okresný národný výbor o súhlas s ďalšou činnosťou súboru ľudových hudobníkov. Pri rozhodovaní o tejto žiadosti postupuje okresný národný výbor obdobne podľa § 3 ods. 4.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1982.


Minister:

Válek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 29/1982 Zb. o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov.