106

VYHLÁŠKA

Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní

z 1. júla 1960

o hospodárení kovovým odpadom

Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní ustanovuje v dohode s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 6 vládneho nariadenia č. 68/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom a zbernými surovinami:


Prvá časť

Rozsah platnosti

§ 1

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na zachycovanie, zber, výkup, triedenie, skladovanie, úpravu a spotrebu kovového odpadu.

(2) Kovovým odpadom je odpad ocele, liatiny a neželezných kovov, ktorý vzniká pri hutníckej a zlievárenskej výrobe a pri spracovaní hutníckych polotovarov, ďalej nepodarky, vyradené a nepotrebné výrobky a neupotrebiteľné stroje, konštrukcie, zariadenia, súčiastky, polotovary a iné predmety, pokiaľ sú vzhľadom na obsah kovu použiteľné pre hutnícke alebo chemické spracovanie alebo ako úžitkový materiál [§ 8 písm. e)]. Za kovový odpad sa považujú aj zvyšky kovov obsiahnuté v haldách, troskách, kaloch a pod., pokiaľ ich využitie pre potreby národného hospodárstva z hľadiska vynaložených nákladov a daných technických možností je ekonomické; v tom smere možno využiť poradenskú činnosť národných podnikov Kovošrot podľa ustanovenia § 9.

(3) Kovový odpad sa v zmysle tejto vyhlášky delí na kovový odpad priemyslový a kovový odpad nepriemyslový. Priemyslový kovový odpad je ten, ktorý vzniká v organizáciách socialistického sektora, pokiaľ štátnym plánom nie je ustanovené inak. Nepriemyslový kovový odpad je všetok ostatný kovový odpad, najmä kovový odpad od obyvateľstva.

Druhá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 2

(1) Všetky organizácie sú povinné kovový odpad zachycovať a zhromažďovať podľa jednotlivých druhov, takto oddelene ho skladovať na vhodných miestach, chrániť ho pred rozkrádaním, znečistením inými látkami, pomiešaním a iným znehodnotením a ponúkať ho príslušným výkupným organizáciám. Taktiež občania sú povinní kovový odpad zhromažďovať, skladovať na vhodných miestach a ponúkať ho príslušným výkupným organizáciám (§§ 3 a 7).

(2) Je neprípustné vyvážať kovový odpad na odvaly, zavážky a smetištia alebo inak spôsobovať straty kovového odpadu, napr. nevyťažením kovového odpadu z baní a lomov alebo jeho zavaľovaním na stavbách a montážach, pokiaľ tomu nebráni ohľad na bezpečnosť života a zdravia alebo schválené technické postupy. Taktiež je neprípustné scudzovať kovový odpad (včítane úžitkového materiálu) iným organizáciám alebo osobám, ako je uvedené v §§ 3 a 7.

(3) Dodávaný kovový odpad nesmie byť mechanicky veľmi znečistený látkami (napr. gumou, PVC, dehtami, olejmi, farbami, chemikáliami), ktoré zabraňujú efektívne využiť bežné hutnícke pochody; kovový oceľový a zliatinový odpad nesmie byť mechanicky znečistený primiešanými neželeznými kovmi, okrem výnimok uvedených v príslušnej štátnej norme.

Tretia časť

Priemyslový kovový odpad

§ 3

Organizácie, v ktorých vzniká kovový odpad, odovzdávajú ho príslušnému národnému podniku Kovošrot. Výnimočne smie podnik spotrebovať alebo si dať inde spracovať kovový odpad, ktorý u neho vznikne, ak sa tak určuje rozpisom štátneho plánu. Tento podnik je oprávnený na spotrebu kovového odpadu len v množstve, akosti, na účely a za podmienok uvedených v rozpise štátneho plánu.

§ 4

Organizácie dodávajúce priemyslový kovový odpad sú povinné ho triediť podľa predpisov československých štátnych noriem (ČSN)1) a zhromažďovať ho na miestach prístupných dopravným a mechanizačným prostriedkom alebo vhodných pre nakladanie do železničných vozňov.

§ 5

(1) Organizácie, v ktorých vzniká priemyslový kovový odpad, urobia opatrenia, ktoré zabránia pomiešaniu jednotlivých druhov a akostí kovového odpadu tak na mieste vzniku, ako aj pri jeho preprave a uskladňovaní. Pomiešavanie a iné znehodnocovanie kovového odpadu považujú vo vzťahu k svojím zamestnancom za porušenie technologickej disciplíny.

(2) Organizácie, ktoré majú zariadenia na úpravu kovového odpadu, sú povinné dodávať kovový odpad upravený. Prípadnú voľnú kapacitu týchto zariadení sú povinné ponúkať príslušnému národnému podniku Kovošrot a podľa jeho dispozícií vykonávať za odplatu úpravu dodávaného kovového odpadu.

(3) Organizácie sú povinné pri dodržiavaní predpisov o vyraďovaní základných prostriedkov vykonávať bez hospodársky neodôvodnených odkladov likvidáciu nepotrebných a neupotrebiteľných strojov, konštrukcií, zariadení, súčiastok, polotovarov a iných kovových predmetov a odovzdávať ich v demontovanom stave. Ustanovenie o odovzdaní v demontovanom stave sa nevzťahuje na koľajové železničné vozidlá.

(4) Dodávky špeciálneho kovového odpadu sa uskutočňujú vo vopred ustanovených prípadoch za podmienok dohodnutých medzi dodávateľskými organizáciami a národnými podnikmi Kovošrot.

§ 6

Organizácie dodávajúce priemyslový kovový odpad sú povinné:

a) bez meškania oznamovať príslušnému národnému podniku Kovošrot druh a množstvo kovového odpadu pripraveného na dodanie, ak množstvo odpadu ocele a liatiny dosahuje 3 000 kg alebo odpadov neželezných kovov množstvo 100 kg pri odvoze autom alebo množstvo potrebné na naloženie železničného vozňa, ak ide o dodávku podľa odseku c);

b) poskytnúť národným podnikom Kovošrot pri odvoze kovového odpadu vlastné mechanizačné prostriedky, najmä nakladacie, za náhradu s tým spojených nákladov a umožniť im po predchádzajúcej dohode odvoz kovového odpadu aj mimo normálneho pracovného času;

c) ak majú vlastnú vlečku, umožniť národným podnikom Kovošrot použitie vlečky na odoslanie kovového odpadu. Ak sa u nich vyskytuje kovový odpad v množstve najmenej 250 t ročne, sú povinné na žiadosť príslušného národného podniku Kovošrot nakladať a odosielať kovový odpad podľa jeho dispozícií.

Štvrtá časť

Nepriemyslový kovový odpad

§ 7

(1) Zber nepriemyslového kovového odpadu obstarávajú od 1. januára 1961 podľa potrieb národného hospodárstva podniky Zberné suroviny. Na ten účel zriaďujú tieto podniky v obciach zberne alebo skládky nepriemyslového kovového odpadu, usporadúvajú zberové akcie, starajú sa o propagáciu zberu nepriemyslového kovového odpadu a dbajú, aby tento odpad nevychádzal nazmar na smetištiach a pod. Tieto podniky sa starajú o to, aby sa kovový odpad triedil podľa dispozícií národných podnikov Kovošrot.

(2) Podniky Zberné suroviny sú povinné dodávať kovový odpad výhradne národným podnikom Kovošrot.

(3) V záujme jednotného postupu pri zbere kovového odpadu uzavierajú národné podniky Kovošrot s podnikmi Zberné suroviny dohody, v ktorých obidve strany dojednávajú zásady najhospodárnejšej súčinnosti pri zbere nepriemyslového kovového odpadu a ďalšie opatrenia, najmä proti neoprávnenému prevádzaniu priemyslového kovového odpadu do odpadu nepriemyslového, o hlásení kovového odpadu pripraveného na dodanie, o jeho včasnom a pravidelnom odvoze a o evidencii príjmov nepriemyslového kovového odpadu.

(4) Organizácie a občania sú povinní dodávať nepriemyslový kovový odpad výkupným organizáciám.

Piata časť

Povinnosti národných podnikov Kovošrot

§ 8

(1) Národné podniky Kovošrot sú povinné:

a) vykupovať všetok kovový odpad;

b) zabezpečovať pravidelný odvoz kovového odpadu v dohodnutých lehotách, najneskôr však do 30 dní po tom, čo došlo oznámenie podľa § 6 ods. a); dlhšiu lehotu možno dojednať najmä vtedy, ak to umožní lepšie využiť mechanizačné prostriedky;

c) kovový odpad triediť, upravovať a dodávať podľa československých štátnych noriem;

d) spolupracovať s podnikmi Zberné suroviny, s národnými výbormi a s organizáciami Národného frontu pri mobilizácii zdrojov kovového odpadu, pri organizovaní zberových a iných akcií a pri rozvíjaní socialistického súťaženia, zameraného na zvýšenie úrovne hospodárenia kovovým odpadom;

e) dbať o čo najúčelnejšie využívanie kovového odpadu, okrem iného tiež o vytrieďovanie odpadu použiteľného ako náhrada za nové hutnícke výrobky (úžitkový materiál). Na predaj takéhoto materiálu sú oprávnené výlučne národné podniky Kovošrot;

f) vykupovať nepriemyslový kovový odpad, pokiaľ ho občania a organizácie do ich prevádzok dodajú;

g) vykonávať poradenskú činnosť vo všetkých veciach kovového odpadu podľa ustanovení § 9.

(2) Národné podniky Kovošrot vykonávajú dohľad nad správnym hospodárením s kovovým odpadom na všetkých miestach, kde sa kovový odpad vyskytuje. Dohľad zameriavajú najmä na dodržiavanie predpisov o hospodárení s kovovým odpadom a na hospodárne nakladanie s ním a sú oprávnené požadovať od vedúcich pracovníkov organizácií opatrenia na odstránenie zistených závad.

§ 9

(1) Poradenská činnosť národných podnikov Kovošrot vo veciach kovového odpadu spočíva najmä v tom, že poznatky získané pri dozore na správne hospodárenie s kovovým odpadom a pri zisťovaní nedostatkov v zachycovaní, zhromažďovaní, uskladňovaní, triedení, úprave, preprave, spotrebe a evidencii kovového odpadu využívajú tieto podniky na poskytovanie odborných porád zameraných na:

a) získavanie všetkého kovového odpadu,

b) zlepšovanie akosti kovového odpadu, jeho zachycovanie priamo na mieste vzniku podľa druhov a akosti a jeho triedenie,

c) budovanie skládok kovového odpadu a ich vybavovanie mechanizačným, prípadne tiež úpravárenským a iným zariadením,

d) inštruovanie pracovníkov zaoberajúcich sa hospodárením kovovým odpadom a propagáciou správneho hospodárenia kovovým odpadom,

e) opatrenia na odstránenie nedostatkov v hospodárení kovovým odpadom.

(2) Dohľad a poradenskú činnosť vykonávajú poverení pracovníci, ktorí sú oprávnení pri vykonávaní svojej funkcie vyžadovať potrebné informácie, nazerať do záznamov týkajúcich sa hospodárenia kovovým odpadom, vstupovať do priestorov, v ktorých kovový odpad vzniká, kde sa skladuje, upravuje a spotrebúva. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na úsek špeciálnej výroby a na ozbrojené složky Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra.

Šiesta časť

§ 10

(1) Organizácie a občania, ktorí kovový odpad dodávajú, sú povinní dbať na to, aby odpad bol zbavený výbušnín a iných škodlivých látok a aby neobsahoval uzavreté alebo inak nebezpečné predmety, ktoré by mohli pri skladovaní, nakladaní a spracovaní ohroziť ľudský život alebo spôsobiť škodu. Pre dodávateľov priemyselného kovového odpadu platí ďalej v tomto smere ešte ustanovenie príslušných československých štátnych noriem.1)

(2) Dodávateľ muničného kovového odpadu je povinný súčasne s jeho odoslaním zaslať odberateľovi potvrdenie o bezpečnosti vydané pyrotechnikom.


Siedma časť

Záverečné ustanovenia

§ 11

Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní môže povoliť výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 12

(1) Vo veciach kovového odpadu sa zrušujú:

vyhláška č. 335/1953 Ú. l. (č. 391/1953 Ú. v.) o zbere a výkupe zberných surovín,

vyhláška č. 257/1954 Ú. l. (č. 184/1953 Ú. v.) o zbere a výkupe zberných surovín,

vyhláška č. 277/1951 Ú. l. (č. 302/1951 Ú. v.) o zbere odpadovej ocele a zlomkovej liatiny a odpadu a zvyškov obyčajných kovov,

vyhláška č. 50/1956 Ú. l. (Ú. v.) o zbere a odbere odpadu legovaných ocelí a

vyhláška č. 4/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa mení vyhláška č. 50/1956 Ú. l. (Ú. v.) o zbere a odbere odpadu legovaných ocelí.

(2) Touto vyhláškou ostáva nedotknuté nariadenie č. 56/1956 Zb. o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

inž. Černý v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 42 0030 a ČSN 42 1331.